Arddangosfeydd

Newidiadau i wasnaethau o 1 Tachwedd 2021

Mwy o wybodaeth am newidiadau i wasanaethau o 1 Tachwedd 2021

Bydd arddangosfeydd yn y Llyfrgell Genedlaethol yn ailagor ar gyfer ymweliadau â thocyn wedi eu trefnu ymlaen llaw o ddydd Llun 19eg Gorffennaf ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu yn ôl i'r adeilad.

Eich diogelwch chi a diogelwch ein staff yw ein blaenoriaeth uchaf i leihau'r risg y bydd Covid-19 yn lledaenu. Rydyn ni wedi gorfod newid ychydig o bethau, a allai olygu bod eich profiad ychydig yn wahanol i'r hyn rydyn ni'n ei gynnig fel arfer ond rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n mwynhau:

Sut i drefnu tocyn ymweliad

Mae mynediad i’r Llyfrgell yn rhad ac am ddim, ond rhaid i chi archebu tocyn ymweliad ymlaen llaw a chyflwyno tocyn dilys yn y dderbynfa. Bydd ein siop a Chaffi Pendinas hefyd ar gael fel rhan o'ch ymweliad gyda thocyn dilys.

Gallwch drefnu slot bore neu brynhawn ar gyfer eich ymweld trwy ddefnyddio'n system docynnau arddangosfeydd.

Beth rydyn ni wedi'i wneud i'ch cadw chi'n ddiogel

 • Niferoedd cyfyngedig i'n hadeilad
 • System archebu ar gyfer ein harddangosfeydd (gan gynnwys siop y Llyfrgell a Chaffi Pendinas)
 • Staff Blaen Tŷ sydd wedi derbyn hyfforddiant ar brotocolau Covid-19
 • Arwyddion clir i'ch tywys trwy'r adeilad - efallai bod rhai llwybrau wedi newid ers eich ymweliad diwethaf
 • Mesurau cadw pellter cymdeithasol
 • Gorsafoedd glanweithio trwy'r adeilad
 • Mwy o gyfundrefnau glanhau trwy'r adeilad

Sut y gallwch chi chwarae rhan wrth gadw eraill yn ddiogel

 • Gwisgwch fwgwd a dilynwch y canllawiau pellter cymdeithasol ac arweiniad y llywodraeth pan ymwelwch, hyd yn oed os ydych wedi cael eich brechu
 • Os ydych chi'n dangos unrhyw un o’r symptomau coronafirws, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd â'r firws yn ystod y 14 diwrnod diwethaf, rydyn ni'n gofyn i chi beidio â ymweld, ond mwynhau ein hadnoddau arlein o adref
 • Peidiwch â theimlo’n anfodlon os gwrthodir mynediad i chi heb docyn dilys
 • Cadwch at y system unffordd yn yr adeilad
 • Defnyddiwch y gorsafoedd glanweithio a golchwch eich dwylo yn rheolaidd yn ystod eich ymweliad
 • Gofynnwn yn garedig i blant ifainc aros gydag oedolyn bob amser i sicrhau bod pellter cymdeithasol yn cael ei gynnal.

Am ymweld â'n hystafelloedd darllen?

I gael gwybodaeth ar sut i archebu tocyn ar gyfer ein hystafell ddarllen ewch i'n tudalen Darllen yn LlGC.

Canllawiau ynglŷn â thynnu lluniau (ffotograffau) yn Arddangosfeydd LLGC

 • Caniateir tynnu lluniau yn yr orielau at ddefnydd personol, anfasnachol yn unig, Fodd bynnag, y mae’r Llyfrgell yn mynnu’r hawl, ar adegau, i wahardd hynny am resymau yn ymwneud â hawliau, diogelwch a chwaeth.
 • Bydd arwyddion clir, bob amser, i gyd-fynd â phob arddangosfa i nodi a oes hawl i dynnu lluniau ai peidio.
 • Caniateir defnyddio camerâu a ffônau symudol.
 • Ni chaniateir defnyddio fflach.
 • Ni chaniateir defnyddio trybedd.
 • Cyfrifoldeb yr ymwelydd yw sicrhau nad yw’n torri unrhyw ddeddfau hawlfraint.

Bwyd a Diod

Ni chaniateir bwyd a diod yn ardaloedd arddangos y Llyfrgell.