Datganiad Hygyrchedd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru (y cyfeirir ati hefyd yn y ddogfen hon fel ‘ni’, ‘ein’, ‘y Llyfrgell’) yn ymrwymedig i sicrhau mynediad digidol hygyrch i bawb.

Mae’r datganiad hwn yn cwmpasu ein holl wefannau.

Ein hymrwymiad i hygyrchedd

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymrwymo i wella hygyrchedd ar draws ein gwefannau, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd (Gwefannau a Chymhwysiadau (applications) symudol) (Rhif 2) Cyrff y Sector Cyhoeddus 2018.

Mae Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) yn esbonio sut i wneud eich gwefannau mor hygyrch â phosib. Mae gan y canllawiau 3 lefel o hygyrchedd (A, AA, AAA).

Rydym yn gweithio tudag at gyraedd a chadw safon Lefel AA ar draws ein gwefannau. Rydym yn anelu am safon AAA ble mae'n bosibl.

Beth sydd wedi ei wneud?

Profi

Rydym wedi profi pob un o’n gwefannau, ac wedi adnabod problemau i’w datrys.

Fe ddefnyddiom ni un o 2 declyn, yn ddibynnol ar y math o wefan:

 • Total Validator Pro
 • Deque Axe

Mae mwyafrif ein gwefannau yn cydymffurfio’n rhannol â Lefel AA oleiaf, er fod gan rai gwefannau broblemau sylweddol, yn cynnwys rhai Lefel A. Rydym yn anelu am gydymffurfiaeth safon AAA.

Newidiadau i’r Isadeiledd Technegol

Mae gwaith cyfuno technegol sylweddol bellach yn cynnig profiad cyson i ddefnyddwyr ar draws rhai o’n gwefannau mwyaf poblogaidd (ee Papurau Newydd Cymru, Cylchgronau Cymru ayb).

Mae pen a throed y rhan fwyaf o'n gwefannau nawr yn cydymffurfio i safon AA. Rydym yn parhau i wella ein brandio, er enghraifft yn gwella darllenadwyedd testun, a sicrhau diamwyster testun dolen (neu briodoledd teitl).

Newidiadau i’r cynnwys

Mae gwaith sylweddol wedi ei wneud i firenio cynnwys prif wefan y Llyfrgell (www.llyfrgell.cymru) a blog y Llyfrgell (blog.llyfrgell.cymru). Mae’r gwaith hwn yn cynnwys sicrhau fod testun alt i bob delwedd, sicrhau fod testun dolenni yn adlewyrchu’r ddolen, fformatio clir i’r cynnwys ayb)

Pa mor hygyrch yw ein gwefannau?

Mae rhannau o’n gwefannau sydd ddim yn hollol hygyrch, mae’r rhain yn cynnwys:

 • Nid yw pob fideo yn cynnwys capsiynnau na thestun amgen
 • Nid yw mwyafrif y ffeiliau sain yn cynnwys testun amgen
 • Nid yw bob ffurflen yn hawdd i’w defnyddio gyda bysellfwrdd yn unig
 • Yn aml, nid oes dangosydd gweledol ar gyfer defnyddwyr bysellfwrdd
 • Nid oes modd cau rhai ffenestri ‘pop-up’ gyda bysellfwrdd yn unig
 • Mae rhai delweddau heb destun alt neu’n cynnwys testun annefnyddiol
 • Dylem fod yn defnyddio nodweddion teitl a rôl

Camau nesaf

Gwaith ar wefannau penodol

Prif Wefan: Rydym wedi gwella hygyrchedd ar ein prif wefan, ond cyn bo hir byddwn yn lawnsio gwefan newydd fydd yn cydymffurfio i safon AAA.

Papurau Newydd Cymru, Cylchgronau, a Lleoedd: Rydym yn ymwybodol o broblemau sydd yn effeithio yn arbennig ar ddefnyddwyr bysellfwrdd yn unig a darllenwyr-sgrin ar y safleoedd hyn.

I liniaru hyn a gwella hygyrchedd, rydym yn disodli Bootstrap v3 gyda Bootstrap v5 ar y safleoedd hyn.

Archifau Cymru Arlein: Nid yw'r safle hwn wedi ei lawnsio eto, ond fe'i hadeiladwyd yn Bootstrap v3. Rydym yn rhwym i'w gwneud yn hygyrch. Rydym wedi gwella hygyrchedd y safle yn sylweddol, gan gynnwys (er enghraifft) llywio seiliedig ar fysellfyrddau.

Yn ychwanegol at y themâu a drafodwyd yn ‘Pa mor hygyrch yw ein gwefannau?’, mae’r canlynol yn restr o broblemau sydd angen eu datrys fel blaenoriaeth:

 • 1.1.1: Cynnwys heb fod yn destun (testun amgen)

Nid oes gan rhai delweddau destun alt. Golyga hyn nad ydym yn cwrdd â maen prawf WCAG 2.1 Lefel A

 • 1.3.1: Gwybodaeth a Chysylltiad

Nid oes gan rai tablau grynodeb neu gapsiwn. Golyga hyn nad ydym yn cwrdd â maen prawf WCAG 2.1 Lefel A

 • 2.4.1: Blociau osgoi*

Nid oes gan bob safle’r gallu i neidio yn syth i’r prif gynnwys, neu i’r arlwy. Golyga hyn nad ydym yn cwrdd â maen prawf WCAG 2.1 Lefel A

 • 4.1.1: Ids ailadroddus*

Ar rhai o dudalennau’r Llyfrgell, defnyddir yr un ID i gyrraedd y prif arlwy ac arlwy’r fersiwn symudol (bychan). Golyga hyn nad ydym yn cwrdd â maen prawf WCAG 2.1 Lefel A

 • 2.4.4: Pwrpas Dolenni

Mae’n bosib fod testun disgrifiadol rhai dolennni yn aneglur i beiriannau darllen sgrin ee. ‘Logo’r Llyfrgell’. Golyga hyn nad ydym yn cwrdd â maen prawf WCAG 2.1 Lefel AA

 • 2.4.6: Teitlau a Labeli

Mae rhai tudalennau’n defnyddio amryw o lefelau teitlau a lefelau teitl sy’n neidio. Golyga hyn nad ydym yn cwrdd â maen prawf WCAG 2.1 Lefel AA

2.4.7: Gweledol ar ffocws

Wrth ffocysu ar elfen, nid yw bob amser yn cael eu uwcholeuo ac nid oes digon o wahaniaeth lliw bob amser wrth ffocysu. Golyga hyn nad ydym yn cwrdd â maen prawf WCAG 2.1 Lefel AA

Profi

Mi fydd cwmni allanol arbennigol yn ein cynorthwyo gyda’r gwaith trwy brofi cydymffurfiaeth y gwefannau’n derfynol gan ddefnyddio:

 • Darllenwyr sgrin
 • Adolygiadau gyda llaw ac awtomatig
 • Profion gan arbenigwyr sy’n defnyddio technoleg gynorthwyol

Hyfforddiant

Mi fyddwn ni’n uwchraddio ein canllawiau mewnol i sicrhau fod cynnwys electronig yn cwrdd â safonau Lefel AA.

Beth y gallwch chi ddisgwyl

Pan fydd ein gwaith yn orffenedig, mi fedrwch chi ddisgwyl gallu:

 • Neidio’n syth at gynnwys
 • Neidio’n hawdd i’r arlwy a’r Datganiad Hygyrchedd
 • Symud trwy’r arlwy gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • Symud trwy’r safle gan ddefnyddio teitl neu adran
 • Chwyddo’r cynnwys i oleia 200% heb effeithio ar lif y testun
 • Defnyddio’n gwefannau mor llawn â phosib gan ddefnyddio meddalwedd darllen sgrin

Pa gynnwys sydd wedi ei hepgor o’r newidiadau?

Mae’r rhestr hwn yn esbonio beth na fyddwn ni’n ei drwsio.

Baich anghymesur:

 • Ffeiliau i’w lawrlwytho

Mae gan nifer o’n gwefannau ffeiliau i’w lawrlwytho, er enghraifft, ffeiliau PDF. Mae diweddaru dogfennau wedi dyddio yn faich anghymesur. Mi fydd unrhyw ddogfennau sy’n cael eu diweddaru yn cydymffurfio.

Eitemau y tu allan i sgôp y rheoliadau hygyrchedd:

 • Mae cyfryngau sydd ddim yn fyw ac sy’n ddibynnol ar amser, er enghraifft fideos YouTube, a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2020 wedi eu hepgor
 • Mae dogfennau PDF ac eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 wedi eu hepgor
 • Nid oes rheidrwydd cynnig capsiynnau ar gyfer fideos byw na llif sain
 • Mi fyddwn yn ceisio sicrhau fod unrhyw ddefnydd o fapiau mor hygyrch â phosib, serch hynny nid yw hyn yn ofynol yn y rheoliadau hygyrchedd

Cysylltu â ni neu wneud cwyn

Rydym yn croesawi adborth a sylwadau er mwyn ein helpu i wella hygyrchedd ein gwefannau.

Nid yw’r rhestr o broblemau yn y datganiad hwn yn gyflawn, felly mae croeso i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Ymholiadau os hoffech chi drafod unrhyw broblemau neu anghenion penodol.

Yn yr un modd, os hoffech chi wneud cwyn, mae croeso i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Ymholiadau.  

Gweithrediad

Os nad ydych yn hapus gyda’r modd yr ymatebom i’ch cwyn, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi ar Gydraddoldeb (EASS).

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am weithredu Rheoliadau Hygyrchedd (Gwefannau a Chymhwysiadau (applications) symudol) (Rhif 2) Cyrff y Sector Cyhoeddus 2018.

Safle Cymdymffurfio â WCAG 2.1 Materion difrifol
Papurau Newydd Cymru / Welsh Newspapers A (Rhannol); AA (Rhannol) Nid oes cyferbyniad lliw digonol mewn rhai elfennau; Diffyg enwau/labeli ffurf hygyrch; Rolau ARIA anghywir/coll i ffurflenni
Cylchgronau Cymru / Welsh Journals A (Rhannol); AA (Rhannol) Nid oes cyferbyniad lliw digonol mewn rhai elfennau; Diffyg enwau/labeli ffurf hygyrch; Rolau ARIA anghywir/coll i ffurflenni
Chwilio Archifau Cymru / Archives Wales Search (yn cael ei ailddatblygu ar hyn o bryd) A (Rhannol); AA (Rhannol) Rhai cyfyngiadau allweddell yn unig; Sawl elfen statig yn cynnwys yr un elfen adnabod
Mapiau Degwm Cymru / Welsh Tithe Maps A (Rhannol); AA (Rhannol) Nid oes cyferbyniad lliw digonol mewn rhai elfennau; Diffyg enwau/labeli ffurf hygyrch; Rolau ARIA anghywir/coll i ffurflenni; Elfennau statig niferus gyda’r un priodoledd id
Y Bywgraffiadur Cymreig / Dictionary of Welsh Biography A (Rhannol); AA (Rhannol) Nid oes cyferbyniad lliw digonol mewn rhai elfennau; Diffyg enwau/labeli ffurf hygyrch

Canlyniadau Chwilio

Safle Cydymffurfio â WCAG 2.1 Materion difrifol
Papurau Newydd Cymru / Welsh Newspapers A (Rhannol); AA (Rhannol) Nid oes testun canfyddadwy ar rhai botymau; Nid oes testun canfyddadwy mewn rhai dolenni; Cyferbyniad lliw annigonol ar werthoedd hidlo; Diffyg enwau/labeli ffurf hygyrch; Dim mynediad bysellfwrdd i hidlwyr mireinio (ffasedau)
Cylchgronau Cymru / Welsh Journals A (Rhannol); AA (Rhannol) Nid oes testun canfyddadwy ar rhai botymau; Nid oes testun canfyddadwy mewn rhai dolenni; Cyferbyniad lliw annigonol ar werthoedd hidlo; Diffyg enwau/labeli ffurf hygyrch; Dim mynediad bysellfwrdd i hidlwyr mireinio (ffasedau)
Chwilio Archifau Cymru / Archives Wales Search (yn cael ei ailddatblygu ar hyn o bryd) A (Rhannol); AA (Rhannol) Nid yw ad-ddiwygiadau chwilio yn bosib trwy'r allweddell yn unig
Mapiau Degwm Cymru / Welsh Tithe Maps A (Rhannol); AA (Rhannol) Nid oes testun canfyddadwy ar rhai botymau; Nid oes testun canfyddadwy mewn rhai dolenni; Cyferbyniad lliw annigonol ar werthoedd hidlo; Diffyg enwau/labeli ffurf hygyrch; Dim mynediad bysellfwrdd i hidlwyr mireinio (ffasedau); Ar hyn o bryd mae mapiau yn anhygyrch * Nid yw'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud y mapiau hyn yn hygyrch ond ein cynllun tymor hir yw gwneud hynny
Y Bywgraffiadur Cymreig / Dictionary of Welsh Biography A (Rhannol); AA (Rhannol) Rolau ARIA anghywir/coll i ffurflenni; Nid yw IDs yn unigryw (dewislen “Dewisiadau Arddangos”); Nid oes testun canfyddadwy ar rhai botymau; Nid oes gan eitem rhestr elfen rhestr riant, na rôl elfen (“rhestr”)

Amserlen adfer

Gall yr amserlen hon newid; gall y dyddiadau newid.

Safle Dyddiad argaeledd disgwyliedig
Papurau Newydd Cymru / Welsh Newspapers Chwefror 2021
Cylchgronau Cymru / Welsh Journals Chwefror 2021
Chwilio Archifau Cymru / Archives Wales Search (yn cael ei ailddatblygu ar hyn o bryd) Chwefror 2021 (dros dro)
Mapiau Degwm Cymru / Welsh Tithe Maps Chwefror 2021
Cymru 1914 ?
Y Bywgraffiadur Cymreig / Dictionary of Welsh Biography ?

Chwilio Archifau Cymru / Archives Wales Search

Nid yw’r gwasanaeth hwn ar-lein ar hyn o bryd gan ein bod yn ymgymryd â gwaith ailddatblygu i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â Cyber Essentials Plus. Mae hyn yn cynnwys gwaith sylweddol fel uwchraddio ein seilwaith, sef ElasticSearch i fersiwn 7.9. Mae gwaith sylweddol i wella hygyrchedd wedi ei gwblhau yn llwyddiannus.

Rydym yn ddibynol ar 3ydd parti am y data i yrru'r safle hwn. Rydym yn disgwyl lawnsio erbyn Gorffennaf 2022.

Cydymffurfiaeth Hygyrchedd Trydydd Parti

Mae'r Llyfrgell yn defnyddio rhai systemau trydydd parti i ddarparu ymarferoldeb a gwasanaethau. Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau bod ein gweithrediadau yn cydymffurfio â hygyrchedd. Fodd bynnag, ni allwn ar hyn o bryd warantu cydymffurfiad WCAG2.1 AA oherwydd, yn y rhan fwyaf o achosion, rydym yn ddibynnol ar y trydydd parti i sicrhau cydymffurfiad. Nid yw'n ofynnol i bob trydydd parti gyhoeddi eu datganiadau eu hunain.

 

Systemau Trydydd Parti

Mae'r rhestr isod yn crynhoi systemau trydydd parti.

Enw Rôl Dolen i'r Datganiad Hygyrchedd/Cynllun Nodiadau
AtoM Catalog Archif Amherthnasol Gwaith yn mynd yn ei flaen i gynorthwyo defnyddwyr â nam ar eu golwg a defnyddwyr bysellfwrdd.
Rheoli Cwcis Olrhain a Dadansoddeg (Cydymffurfiad GDPR) Amherthnasol Mae Rheolaeth Cwcis nawr yn cydymffurfio ag WCAG 2.1 AA.
PayPal Taliad Ar-lein Crynodeb Hygyrchedd Cydymffurfiad uchel, gwaith parhaus
Primo Catalog Adnoddau Datganiad Hygyrchedd Yn cydymffurfio'n rhannol. Mae'r gwaith yn parhau
Lib Answers Cymorth/Teclyn Sgwrs Amherthnasol Cydymffurfiaeth uchel. Rhai materion cyferbyniad lliw. Rhai materion llywio bysellfwrdd gyda'r teclyn sgwrs.
Smart Survey Holiadur Crynodeb Hygyrchedd Mae'r arolwg yn cydymffurfio
Shopify Siop Ar-lein Cynllun Hygyrchedd Cydymffurfiaeth uchel iawn. Dau fater sydd tu allan i'n rheolaeth.
TicketSource Bwcio digwyddiad Amherthnasol Materion gyda llywio ar-dudalen a chyferbyniad lliw
Torf Llwyfan Torfoli Amherthnasol Cydymffurfiaeth uchel iawn. Rhai materion cyferbyniaeth lliw. Fersiwn newydd i'r rhyddhau Cwarter 3 2022.
Transpay Taliadau Ar-lein Amherthnasol Dim dogfennaeth ar gael
Syllwr Arddangos adnoddau digidol Datganiad Hygyrchedd Rhai materion yn defnyddio bysellfwrdd, llywio ar dudalen, ac animeiddiadau symud
Wordpress Blogio Cynllun Hygyrchedd Cydymffurfiaeth AA â mân faterion

Cyfryngau Cymdeithasol a YouTube

Nid ydym yn gyfrifol am ymarferoldeb gan na wnaethom dalu na datblygu hyn ein hunain. Fodd bynnag, mae gan Facebook, Twitter, a YouTube i gyd raglenni cydymffurfio hygyrchedd parhaus.

Gwefannau wedi'u Archifo

Mae gwefannau nad ydynt yn cael eu diweddaru ac nad oes eu hangen ar gyfer gwasanaethau byw wedi'u heithrio o reoliadau hygyrchedd.

Mapiau

Ar hyn o bryd mae mapiau wedi'u heithrio o reoliadau oni bai eu bod yn cyfleu'r wybodaeth ofynnol, ac os felly gallwn ddarparu'r wybodaeth hon mewn fformat hygyrch ar gais.

Sut i gysylltu â ni

Os oes angen fersiwn hygyrch o gynnwys arnoch, os oes gennych unrhyw awgrym neu gwynion, mae croeso i chi gysylltu â'n Gwasanaeth Ymholiadau.

Diweddariad diwethaf

Diweddarwyd y datganiad hwn 6 Mehefin 2022.