Datganiad Hygyrchedd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru (y cyfeirir ati hefyd yn y ddogfen hon fel ‘ni’, ‘ein’, ‘y Llyfrgell’) yn ymrwymedig i sicrhau mynediad digidol hygyrch i bawb.

Mae’r datganiad hwn yn cwmpasu ein holl wefannau.

Ein hymrwymiad i hygyrchedd

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymrwymo i wella hygyrchedd ar draws ein gwefannau, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd (Gwefannau a Chymhwysiadau (applications) symudol) (Rhif 2) Cyrff y Sector Cyhoeddus 2018.

Mae Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) yn esbonio sut i wneud eich gwefannau mor hygyrch â phosib. Mae gan y canllawiau 3 lefel o hygyrchedd (A, AA, AAA).

Rydym yn gweithio tudag at gyraedd a chadw safon Lefel AA ar draws ein gwefannau.

Beth sydd wedi ei wneud?

Profi

Rydym wedi profi pob un o’n gwefannau, ac wedi adnabod problemau i’w datrys.

Fe ddefnyddiom ni un o 2 declyn, yn ddibynnol ar y math o wefan:

 • Total Validator Pro
 • Deque Axe

Mae mwyafrif ein gwefannau yn cydymffurfio’n rhannol â Lefel AA oleiaf, er fod gan rai gwefannau broblemau sylweddol, yn cynnwys rhai Lefel A.

Newidiadau i’r Isadeiledd Technegol

Mae gwaith cyfuno technegol sylweddol bellach yn cynnig profiad cyson i ddefnyddwyr ar draws rhai o’n gwefannau mwyaf poblogaidd (ee Papurau Newydd Cymru, Cylchgronau Cymru ayb).

Bydd pen a throed y gwefannau hyn yn cydymffurfio â Lefel AA o’r wythnos sy’n gorffen 2 Hydref 2020. 

Newidiadau i’r cynnwys

Dros y 6 mis diwethaf gwnaethom waith sylweddol ar gynnwys prif wefan y Llyfrgell (www.llyfrgell.cymru) a blog y Llyfrgell (blog.llyfrgell.cymru). Mae’r gwaith hwn yn cynnwys sicrhau fod testun alt i bob delwedd, sicrhau fod testun dolenni yn adlewyrchu’r ddolen, fformatio clir i’r cynnwys ayb)

Pa mor hygyrch yw ein gwefannau?

Mae rhannau o’n gwefannau sydd ddim yn hollol hygyrch, mae’r rhain yn cynnwys:

 • Nid yw pob fideo yn cynnwys capsiynnau na thestun amgen
 • Nid yw mwyafrif y ffeiliau sain yn cynnwys testun amgen
 • Nid yw bob ffurflen yn hawdd i’w defnyddio gyda bysellfwrdd yn unig
 • Yn aml, nid oes dangosydd gweledol ar gyfer defnyddwyr bysellfwrdd
 • Nid oes modd cau rhai ffenestri ‘pop-up’ gyda bysellfwrdd yn unig
 • Mae rhai delweddau heb destun alt neu’n cynnwys testun annefnyddiol
 • Dylem fod yn defnyddio nodweddion teitl a rôl

Camau nesaf

Gwaith ar wefannau penodol

Dros yr wythnosau nesaf mi fyddwn yn troi ein sylw ar ddatrys problemau ar ein prif wefan, blog a gwefan Papurau Newydd Cymru.

Mi fyddwn yn gweithredu newidiadau gwefan Papurau Newydd Cymru ar draws gwefannau craidd eraill sy’n seiliedig ar yr un gweithredoedd sylfaenol, gweler y rhestr o wefannau isod am fanylion pellach.

Yn ychwanegol at y themâu a drafodwyd yn ‘Pa mor hygyrch yw ein gwefannau?’, mae’r canlynol yn restr o broblemau sydd angen eu datrys fel blaenoriaeth:

 • 1.1.1: Cynnwys heb fod yn destun (testun amgen)

Nid oes gan rhai delweddau destun alt. Golyga hyn nad ydym yn cwrdd â maen prawf WCAG 2.1 Lefel A

 • 1.3.1: Gwybodaeth a Chysylltiad

Nid oes gan rai tablau grynodeb neu gapsiwn. Golyga hyn nad ydym yn cwrdd â maen prawf WCAG 2.1 Lefel A

 • 2.4.1: Blociau osgoi*

Nid oes gan bob safle’r gallu i neidio yn syth i’r prif gynnwys, neu i’r arlwy. Golyga hyn nad ydym yn cwrdd â maen prawf WCAG 2.1 Lefel A

 • 4.1.1: Ids ailadroddus*

Ar rhai o dudalennau’r Llyfrgell, defnyddir yr un ID i gyrraedd y prif arlwy ac arlwy’r fersiwn symudol (bychan). Golyga hyn nad ydym yn cwrdd â maen prawf WCAG 2.1 Lefel A

 • 2.4.4: Pwrpas Dolenni

Mae’n bosib fod testun disgrifiadol rhai dolennni yn aneglur i beiriannau darllen sgrin ee. ‘Logo’r Llyfrgell’. Golyga hyn nad ydym yn cwrdd â maen prawf WCAG 2.1 Lefel AA

 • 2.4.6: Teitlau a Labeli

Mae rhai tudalennau’n defnyddio amryw o lefelau teitlau a lefelau teitl sy’n neidio. Golyga hyn nad ydym yn cwrdd â maen prawf WCAG 2.1 Lefel AA

2.4.7: Gweledol ar ffocws

Wrth ffocysu ar elfen, nid yw bob amser yn cael eu uwcholeuo ac nid oes digon o wahaniaeth lliw bob amser wrth ffocysu. Golyga hyn nad ydym yn cwrdd â maen prawf WCAG 2.1 Lefel AA

*Bydd yr elfennau hyn wedi eu datrys ar nifer o wefannau erbyn yr wythnos yn gorffen 25 Medi 2020.

Archifo gwefannau

Nid yw’r gwaith ar gyfer cydymffurfiaeth wedi dechrau ar y gwefannau isod gan eu bod o dan ystyriaeth ar gyfer archifo. Mi fyddwn ni’n cysylltu â’r rhanddeiliaid cyn diffodd unrhyw wefannau.

Fe archifir a diffodd y gwefannau perthnasol erbyn 23 Medi 2021.

 • Arddangosfa Dylan Thomas
 • ‘Historic Seals’
 • Blog RhB1
 • Blog Tywydd Hanesyddol
 • Gwefan Digido
 • Ohio Cambrian
 • Blog Fy Lle yng Nghymru
 • Wales at War
 • Seintiau
 • gb1900.org
 • Chwilio Digido
 • Gêm Nanw

Profi

Mi fydd cwmni allanol arbennigol yn ein cynorthwyo gyda’r gwaith trwy brofi cydymffurfiaeth y gwefannau’n derfynol gan ddefnyddio:

 • Darllenwyr sgrin
 • Adolygiadau gyda llaw ac awtomatig
 • Profion gan arbenigwyr sy’n defnyddio technoleg gynorthwyol

Hyfforddiant

Mi fyddwn ni’n uwchraddio ein canllawiau mewnol i sicrhau fod cynnwys electronig yn cwrdd â safonau Lefel AA.

Beth y gallwch chi ddisgwyl

Pan fydd ein gwaith yn orffenedig, mi fedrwch chi ddisgwyl gallu:

 • Neidio’n syth at gynnwys
 • Neidio’n hawdd i’r arlwy a’r Datganiad Hygyrchedd
 • Symud trwy’r arlwy gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • Symud trwy’r safle gan ddefnyddio teitl neu adran
 • Chwyddo’r cynnwys i oleia 200% heb effeithio ar lif y testun
 • Defnyddio’n gwefannau mor llawn â phosib gan ddefnyddio meddalwedd darllen sgrin

Pa gynnwys sydd wedi ei hepgor o’r newidiadau?

Mae’r rhestr hwn yn esbonio beth na fyddwn ni’n ei drwsio.

Baich anghymesur:

 • Ffeiliau i’w lawrlwytho

Mae gan nifer o’n gwefannau ffeiliau i’w lawrlwytho, er enghraifft, ffeiliau PDF. Mae diweddaru dogfennau wedi dyddio yn faich anghymesur. Mi fydd unrhyw ddogfennau sy’n cael eu diweddaru yn cydymffurfio.

Eitemau y tu allan i sgôp y rheoliadau hygyrchedd:

 • Mae cyfryngau sydd ddim yn fyw ac sy’n ddibynnol ar amser, er enghraifft fideos YouTube, a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2020 wedi eu hepgor
 • Mae dogfennau PDF ac eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 wedi eu hepgor
 • Nid oes rheidrwydd cynnig capsiynnau ar gyfer fideos byw na llif sain
 • Mi fyddwn yn ceisio sicrhau fod unrhyw ddefnydd o fapiau mor hygyrch â phosib, serch hynny nid yw hyn yn ofynol yn y rheoliadau hygyrchedd

Cysylltu â ni neu wneud cwyn

Rydym yn croesawi adborth a sylwadau er mwyn ein helpu i wella hygyrchedd ein gwefannau.

Nid yw’r rhestr o broblemau yn y datganiad hwn yn gyflawn, felly mae croeso i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Ymholiadau os hoffech chi drafod unrhyw broblemau neu anghenion penodol.

Yn yr un modd, os hoffech chi wneud cwyn, mae croeso i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Ymholiadau.  

Gweithrediad

Os nad ydych yn hapus gyda’r modd yr ymatebom i’ch cwyn, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi ar Gydraddoldeb (EASS).

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am weithredu Rheoliadau Hygyrchedd (Gwefannau a Chymhwysiadau (applications) symudol) (Rhif 2) Cyrff y Sector Cyhoeddus 2018.

Diweddariad diwethaf

Diweddarwyd y datganiad hwn ddiwethaf ar 25 Medi 2020.