Symud i'r prif gynnwys

Mae'r Llyfrgell yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i'r wasg a'r cyfryngau.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn croesawu cwmnïau i ffilmio yn y Llyfrgell ond mae natur ein casgliadau yn golygu fod rhaid i ni roi sylw i ystyriaethau ynglŷn â chadwraeth, hawlfraint a diogelwch ac ni ellir sicrhau mynediad i bopeth.

Nodwch os gwelwch yn dda bod angen cyflwyno pob cais i ffilmio yn yr adeilad, gan gynnwys ffilmio casgliadau, o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn y dyddiad ffilmio.

Sut gall y Llyfrgell fod o ddefnydd i chi?

Ymchwil

Gall aelod o'ch staff ymaelodi â'r Llyfrgell am ddim, a gwneud ymchwil ar ei liwt ei hunan yma.

Ffilmio Casgliadau

I ffilmio deunydd o'n casgliadau llyfrau, ffotograffau, mapiau, cardiau post, llawysgrifau, posteri neu ddarluniau cysylltwch â'r Uned Farchnata ar post@llgc.org.uk neu 01970 632 584.

Gweler isod am restr brisiau.

Y Llyfrgell fel Lleoliad

Mae adeilad ysblennydd y Llyfrgell gyda'i olygfa fendigedig o dref Aberystwyth a Bae Ceredigion yn lleoliad ffilmio gwych. Mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer cynnal cyfweliadau mewn awyrgylch urddasol ac ysgolheigaidd.

Prisiau ffilmio

Casgliadau

Codir £300 y dydd am ffilmio neu £60 yr awr. Mae'r pris hwn yn cynnwys y gwaith ymchwil o nôl deunydd sydd i gael ei ffilmio a phresenoldeb aelod o staff y Llyfrgell sydd yn gorfod bod wrth law am resymau diogelwch a chadwraethol. Rhaid rhoi o leiaf 4 diwrnod gwaith o rybudd cyn y dyddiad ffilmio lleoliad, ond disgwylir 10 niwrnod gwaith o rybudd cyn dyddiad ffilmio eitemau o'r casgliadau.

Lleoliad yn unig

Codir £150 y dydd am ddefnyddio'r Llyfrgell fel lleoliad ffilmio heb ddefnyddio dim o gasgliadau'r Llyfrgell. Rhaid rhoi 4 diwrnod gwaith o rybudd cyn y dyddiad ffilmio.

Ffïoedd atgynhyrchu

 • £30 y ddelwedd am un darllediad (nid yw'r hyd y mae'r ddelwedd ar y teledu yn cyfrif)
 • £50 y ddelwedd am ddarlledu ar Rwydwaith y DG
 • £60 y ddelwedd am ddarlledu byd-eang
 • £15 am ail ddarllediad gan gynnwys ar deledu digidol
 • £90 am 15 mlynedd o ddarlledu mewn analog a digidol, gan gynnwys gwe-ddarlledu, a defnydd ar DVD ac er mwyn hyrwyddo (Cymru/Rhanbarth)
 • £100 am 15 mlynedd o ddarlledu mewn analog a digidol, gan gynnwys gwe-ddarlledu, a defnydd ar DVD ac er mwyn hyrwyddo (DG a byd-eang)

Cynigir pecyn i gwmni sy'n defnyddio mwy na 10 delwedd ar ôl golygu.

Cysylltwch â ni

Dylid cyfeirio ceisiadau ffilmio at Uned Farchnata y Llyfrgell ar post@llgc.org.uk neu 01970 632 871.

The National Library of Wales offers many services for the press and media.

The National Library of Wales welcomes television crews. However, the nature of our collections means we have to take into consideration questions of copyright, conservation and security and so cannot always guarantee access to all our collections.

Please note the followuing that you need to submit each request to film in the building, including filming collections, at least 10 working days before the filming date.

How can The National Library of Wales be at your service?

Research

A member of your staff can join the Library free of charge and do their own research.

Filming Collections

If you wish to film images from the Library's various collections, be they photographs, maps, postcards, manuscripts, books, posters or anything else, please contact the Marketing Section on post@llgc.org.uk or 01970 632 871.

See below for filming fees.

The Library as a location

The Library's magnificent building with its beautiful view of Aberystwyth and Cardigan Bay below is an excellent film location. The site and building are ideal for interviews in a dignified or scholarly setting.

Filming fees

Collections

NLW's daily filming rate is £300 a day or £60 an hour. This price includes research work for supplying Library items and the presence of a member of staff who has to be on site for security and conservation reasons. Companies must give 4 working days notice of any intention to film if they wish to use the Library building as a location, and 10 working days notice if they wish to film items from the Library's collections.

Location

NLW's daily fee is £150 for use of the Library as a location without the use of any of the Library's collections. Companies must give 4 working days notice before the day of filming.

Reproduction fees

 • £30 per image for one Wales/Regional broadcast (the length of the broadcast makes no difference)
 • £50 per image for UK Network broadcast
 • £60 per image for Worldwide broadcast
 • £15 for repeat and digital broadcast Wales/Regional, UK Network and Worldwide
 • £90 for 15 years broadcasting in analogue and digital including web-streaming and use for DVD and promotional use (Wales/Regional)
 • £100 for 15 years broadcasting in analogue and digital including web-streaming and use for DVD and promotional use (UK and worldwide)

NLW can discuss special rates for companies using more than 10 images.

Contact us

All filming requests should be directed to the the Marketing team on post@llgc.org.uk or 01970 632 871.