Darllen yn LlGC

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Canllawiau i Ddarllenwyr – Ehangu Mynediad

Ein blaenoriaeth yw diogelu iechyd a diogelwch staff a darllenwyr.

Gofynnwn i chi felly ddarllen y cyfarwyddiadau hyn yn fanwl cyn ymweld â ni, os gwelwch yn dda.

Bydd disgwyl i bawb lynu wrth y rheolau hyn a byddwn yn gofyn i unrhyw un nad ydynt yn cydymffurfio â hwy i adael yr adeilad.

Pa wasanaethau sydd ar gael?

Mae ein holl wasanaethau ar gael yn Ystafell Ddarllen y Gogledd.

Bydd angen i ddarllenwyr sydd â Thocyn Darllen Ar-lein uwchraddio i Docyn Darllen Llawn yn y Dderbynfa ar eu hymweliad cyntaf.

Gwiriwch oriau agor cyfredol yr Ystafell Ddarllen cyn ymweld.

Sut mae archebu deunydd o’r casgliadau?

Byddwch yn gallu archebu deunydd trwy’r catalogau yn y ffordd arferol, ond rydym yn eich annog i archebu deunydd o leiaf ddiwrnod cyn eich ymweliad os yn bosibl.

Byddwch yn cael eich cyfyngu i 10 eitem ar y tro.

A fydd mynediad at y casgliadau i gyd?

Bydd mynediad i'r casgliadau i gyd yn yr Ystafell Ddarllen.

A fydd terfynellau ar gael?

Bydd terfynellau ar gael ar gyfer ymchwil ac ar gyfer darllen deunydd hawlfraint di-brint.

Rydym yn eich annog i ddod â gliniaduron gyda chi, os yn bosibl. Bydd mynediad llawn i wasanaeth diwifr y Llyfrgell.

A fydd modd llungopïo?

Ni fydd hunan-wasanaeth llungopïo. Byddwn am y tro yn hepgor yr arfer o godi tâl am dynnu lluniau gyda chamera neu ffôn symudol personol yn yr Ystafell Ddarllen, ond ni fydd unrhyw lacio ar reolau hawlfraint.

A fydd cyngor/cymorth ar gael?

Bydd modd cyfathrebu gyda staff yn yr Ystafell Ddarllen. Gallwch hefyd wneud defnydd o’r Gwasanaeth Ymholiadau arlein.

Beth ddylwn ei wneud os byddaf yn teimlo’n sâl yn ystod fy ymweliad?

Os ydych yn datblygu tymheredd uchel neu beswch cyson pan fyddwch yn y Llyfrgell, dylech gymryd y camau canlynol:

  • Rhoi gwybod i aelod o staff
  • Osgoi cyffwrdd ag unrhyw beth
  • Mynd adref yn syth

Dylech ddilyn canllawiau hunan-ynysu a pheidio â dychwelyd i'r Llyfrgell na’r gwaith hyd nes y byddwch chi wedi cyflawni’r cyfnod hunan-ynysu.

Golchi Dwylo

Mae adnoddau golchi dwylo gyda sebon a dŵr poeth ar gael yn yr ystafelloedd ymolchi. Dylai darllenwyr sicrhau eu bod yn golchi eu dwylo am o leiaf 20 eiliad.

Mae tyweli papur ar gael ar gyfer sychu dwylo ac mae hylif diheintio ar gael o gwmpas yr adeilad.

Hunan-ynysu

Ni ddylai unrhyw un sydd â thymheredd uchel neu beswch newydd cyson ymweld â’r safle a dylent ddilyn y canllawiau ar hunan-ynysu.

Person â risg uchel

Byddwn yn argymell yn gryf fod unrhyw un sydd â risg uchel o effeithiau Coronafirws (Covid- 19) yn aros gartref ac yn mynd ati i hunan-ynysu.

Ymddygiad

Mae’r mesurau sydd eu hangen i sicrhau osgoi lledaenu’r haint yn dibynnu ar i bawb gymryd cyfrifoldeb am eu hymddygiad a’u gweithredoedd.

Erfyniwn arnoch chi i gymryd agwedd agored a chydweithredol gyda staff y Llyfrgell ac i drafod unrhyw fater mewn ffordd bositif a pharchus.

A yw'r Canllawiau wedi ateb eich holl gwestiynau?

Efallai bod hefyd gennych chi sylwadau ar y mesurau rydym wedi'u rhoi yn eu lle neu bryderon yr hoffech i ni roi sylw iddynt.

Byddem yn ddiolchgar petaech yn rhoi gwybod i ni trwy lenwi ein Holiadur Gwasanaethau Digidol. Nodwch yn eich ateb i Gwestiwn 6 eich bod yn rhoi sylwadau ar ein Canllawiau i Ddarllenwyr, os gwelwch yn dda.

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella ein gwasanaethau i'n darllenwyr.