Darllen yn LlGC

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Canllawiau i Ddarllenwyr – Ehangu Mynediad

Ein blaenoriaeth yw diogelu iechyd a diogelwch staff a darllenwyr. Gofynnwn i chi felly ddarllen y cyfarwyddiadau hyn yn fanwl cyn ymweld â ni, os gwelwch yn dda.

Bydd disgwyl i bawb lynu wrth y rheolau hyn a byddwn yn gofyn i unrhyw un nad ydynt yn cydymffurfio â hwy i adael yr adeilad.

Pa wasanaethau sydd ar gael?

Mae ein holl wasanaethau ar gael yn Ystafell Ddarllen y Gogledd.

Bydd angen i ddarllenwyr sydd â Thocyn Darllen Ar-lein uwchraddio i Docyn Darllen Llawn yn y Dderbynfa ar eu hymweliad cyntaf.

Bydd y Llyfrgell ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener:

  • 10.00 – 16.00

Sut mae archebu deunydd o’r casgliadau?

Byddwch yn gallu archebu deunydd trwy’r catalogau yn y ffordd arferol, ond rydym yn eich annog i archebu deunydd o leiaf ddiwrnod cyn eich ymweliad os yn bosibl.

Byddwch yn cael eich cyfyngu i 10 eitem ar y tro. 

Beth ddylwn i ddod gyda mi?

Bydd angen i chi ddod â masg y bydd yn rhaid i chi ei wisgo trwy gydol eich ymweliad er diogelwch eich hunan, y darllenwyr eraill a staff y Llyfrgell. Rhaid i chi wisgo masg oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwneud hynny o dan Ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Dewch â’ch gliniadur eich hun os yn bosib. Dylech ddod â phapur ysgrifennu a phensiliau eich hunain hefyd.

A fydd mynediad at y casgliadau i gyd?

Bydd mynediad i'r casgliadau i gyd yn yr Ystafell Ddarllen.

A fydd terfynellau ar gael?

Bydd terfynellau ar gael ar gyfer ymchwil sylfaenol ac ar gyfer darllen deunydd hawlfraint di-brint.

Rydym yn eich annog i ddod â gliniaduron gyda chi, os yn bosibl. Bydd mynediad llawn i wasanaeth diwifr y Llyfrgell.

A fydd modd llungopïo?

Ni fydd hunan-wasanaeth llungopïo. Byddwn am y tro yn hepgor yr arfer o godi tâl am dynnu lluniau gyda chamera neu ffôn symudol personol yn yr Ystafell Ddarllen, ond ni fydd unrhyw lacio ar reolau hawlfraint.

A fydd cyngor/cymorth ar gael?

Bydd modd cyfathrebu gyda staff yn yr Ystafell Ddarllen. Erfynnir arnoch i barhau i wneud defnydd o’r Gwasanaeth Ymholiadau ar-lein (cyfyngedig).

Beth ddylwn ei wneud os byddaf yn teimlo’n sâl yn ystod fy ymweliad?

Os ydych yn datblygu tymheredd uchel neu beswch cyson pan fyddwch yn y Llyfrgell, dylech gymryd y camau canlynol:

  • Rhoi gwybod i aelod o staff
  • Osgoi cyffwrdd ag unrhyw beth
  • Mynd adref yn syth

Dylech ddilyn canllawiau hunan-ynysu a pheidio â dychwelyd i'r Llyfrgell na’r gwaith hyd nes y byddwch chi wedi cyflawni’r cyfnod hunan-ynysu.

Beth i'w ddisgwyl ar ddiwrnod eich ymweliad

Byddwch yn cael mynediad i’r adeilad drwy’r brif fynedfa ar y llawr gwaelod (wrth y Dderbynfa a’r Siop), a gadael yr adeilad drwyddo hefyd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y canllawiau isod:

a.    Mae arwyddion wedi eu gosod y tu allan i'r adeilad i atgoffa pawb o’r angen i lanhau eu dwylo’n gyson gan ddefnyddio’r hylif diheintio sydd ar gael mewn mannau o fewn yr adeilad.

b.    Bydd yn rhaid i bob darllenydd adael manylion tracio ac olrhain wrth gyrraedd y Llyfrgell er mwyn cydymffurfio â pholisi tracio ac olrhain Llywodraeth Cymru.

c.    Bydd yn rhaid i chi wisgo masg trwy gydol eich ymweliad er eich diogelwch eich hun, y darllenwyr eraill a staff y Llyfrgell.

ch.    Daeth y rheol cadw pellter 2 fedr i rym ar 26 Rhagfyr 2021. Bydd disgwyl i chi gadw at y rheol hon o fewn y Llyfrgell gan mai dyma’r gyfraith yng Nghymru.

d.    Bydd loceri ar gael ar y Prif Lawr. Bydd y rhain yn cael eu glanhau yn drylwyr ar ôl pob defnydd.

dd.    Os ydych chi’n teimlo’r awydd i besychu neu disian, a chithau heb hances, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny i gamedd y penelin.

Golchi Dwylo

Mae adnoddau golchi dwylo gyda sebon a dŵr poeth ar gael yn yr ystafelloedd ymolchi. Dylai darllenwyr sicrhau eu bod yn golchi eu dwylo am o leiaf 20 eiliad.

Mae tyweli papur ar gael ar gyfer sychu dwylo ac mae hylif diheintio ar gael o gwmpas yr adeilad.

Ymbellhau Cymdeithasol

Bydd angen i bob ymwelydd ddilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol. Mae hyn yn lleihau’r nifer o bobl a geir mewn ardal waith wrth gadw at y bwlch 2 fetr (6.5 troedfedd) yn unol ag argymhellion Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Hunan-ynysu

Ni ddylai unrhyw un sydd â thymheredd uchel neu beswch newydd cyson ymweld â’r safle a dylent ddilyn y canllawiau ar hunan-ynysu.

Person â risg uchel

Byddwn yn argymell yn gryf fod unrhyw un sydd â risg uchel o effeithiau Coronafirws (Covid- 19) yn aros gartref ac yn mynd ati i hunan-ynysu.

Ymddygiad

Mae’r mesurau sydd eu hangen i sicrhau osgoi lledaenu’r haint yn dibynnu ar i bawb gymryd cyfrifoldeb am eu hymddygiad a’u gweithredoedd.

Erfyniwn arnoch chi i gymryd agwedd agored a chydweithredol gyda staff y Llyfrgell ac i drafod unrhyw fater mewn ffordd bositif a pharchus.

A yw'r Canllawiau wedi ateb eich holl gwestiynau?

Efallai bod hefyd gennych chi sylwadau ar y mesurau rydym wedi'u rhoi yn eu lle neu bryderon yr hoffech i ni roi sylw iddynt.

Byddem yn ddiolchgar petaech yn rhoi gwybod i ni trwy lenwi ein Holiadur Gwasanaethau Digidol. Nodwch yn eich ateb i Gwestiwn 6 eich bod yn rhoi sylwadau ar ein Canllawiau i Ddarllenwyr, os gwelwch yn dda.

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella ein gwasanaethau i'n darllenwyr.
 
Cyhoeddwyd gyntaf: 21 Awst 2020
Diweddarwyd ddiwethaf: 5 Ionawr 2022