Darllen yn LlGC

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Canllawiau i Ddarllenwyr - Ail-agor yn dilyn y Cyfnod Clo

Rydym yn falch o allu cyhoeddi bod ein Ystafell Ddarllen ar agor ar gyfer sesiynau sydd wedi eu bwcio ymlaen llaw.

Ein blaenoriaeth yw diogelu iechyd a diogelwch staff a darllenwyr. Gofynnwn i chi felly ddarllen y cyfarwyddiadau hyn yn fanwl cyn ymweld â ni, os gwelwch yn dda.

Bydd disgwyl i bawb lynu wrth y rheolau hyn a byddwn yn gofyn i unrhyw un nad ydynt yn cydymffurfio â hwy i adael yr adeilad.

Yng ngoleuni'r cyfyngiadau cyfredol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru, ni allwn ganiatáu mynediad i ddarllenwyr o ardaloedd sydd dan glo lleol neu ardaloedd sy'n destun dosbarthiad Haen 2 neu 3 (yn Lloegr). Os ydych chi wedi ymweld ag unrhyw un o'r ardaloedd uchod yn ystod y 14 diwrnod diwethaf, bydd angen gwrthod mynediad i'r Llyfrgell, yn unol â'r canllawiau cyfredol.

Pa wasanaethau sydd ar gael?

Darperir gwasanaeth cyfyngedig yn yr Ystafell Ddarllen a bydd angen bwcio eich ymweliad ymlaen llaw trwy gyfrwng ein gwefan.  

Bydd angen i ddarllenwyr sydd â Thocyn Darllen Ar-lein uwchraddio i Docyn Darllen Llawn ar eu hymweliad cyntaf.

Byddwn ar agor ar gyfer dwy sesiwn ddyddiol o ddydd Llun i ddydd Gwener:

 • 10.00 – 12.30
 • 13.30 – 16.00

Oherwydd yr angen i gadw pellter, cyfyngir mynediad i 9 darllenydd ar y tro.  

Ni ellir gwneud cais am fwy na dwy sesiwn mewn wythnos a bydd y Llyfrgell yn rhwystro  unrhyw ymgais i wneud cais am  ragor o sesiynau.

Bydd Caffi Pen Dinas yn parhau ar gau am y tro. Bydd y Siop a'r arddangosfeydd hefyd ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Sut mae bwcio fy lle yn yr Ystafell Ddarllen?

Bydd angen gwneud cais am le yn yr Ystafell Ddarllen wythnos ymlaen llaw gan ddefnyddio System Bwcio y Llyfrgell.

Bydd holiadur yn cael ei anfon atoch chi trwy e-bost a bydd angen i chi lenwi a’i ddychwelyd.  

Byddwch wedyn yn derbyn amser penodol ar gyfer eich ymweliad. 

Sut mae archebu deunydd o’r casgliadau?

Byddwch yn gallu archebu deunydd trwy’r catalogau yn y ffordd arferol, ond bydd angen i chi wneud hynny o leiaf 48 awr (neu 2 ddiwrnod gwaith) cyn eich ymweliad.  

Ni fydd modd gwneud cais am unrhyw ddeunydd ar y diwrnod ymweliad ei hun.

Noder hefyd y bydd rhaid archebu deunydd o’r silffoedd agored ymlaen llaw ac ni chaniateir i ddarllenydd estyn at y deunydd ei hun.

Byddwch yn cael eich cyfyngu i 10 eitem.  

Os byddwch yn dychwelyd yn ystod yr un wythnos waith, bydd modd rhoi deunydd ar gadw i chi.

Diwrnod Ymweld 

Archebu erbyn 

Dydd Llun 

Dydd Mercher wythnos gynt 

Dydd Mawrth 

Dydd Iau wythnos gynt 

Dydd Mercher 

Dydd Gwener wythnos gynt 

Dydd Iau 

Dydd Llun 

Dydd Gwener 

Dydd Mawrth 

Unwaith y bydd darllenydd wedi gorffen â’r deunydd bydd hwnnw yn mynd i gwarantîn am gyfnod o 72 awr cyn ei ddychwelyd i’r storfeydd.

Beth ddylwn i ddod gyda mi?

Bydd angen i chi ddod â masg y bydd yn rhaid i chi ei wisgo trwy gydol eich ymweliad er diogelwch eich hunan, y darllenwyr eraill a staff y Llyfrgell.

Os oes rhesymau iechyd pam na allwch wisgo masg, byddwch yn cael eich esgusodi rhag gwneud, ond bydd yn ofynnol i chi ddod â fisor gyda chi i'w wisgo yn yr adeilad. Ni fydd eithriad am unrhyw reswm arall.

Dewch â’ch gliniadur eich hun os yn bosib. Dylech ddod â phapur ysgrifennu a phensiliau eich hunain hefyd.

A fydd mynediad at y casgliadau i gyd?

Bydd mynediad i'r rhan fwyaf o'r casgliadau yn yr Ystafell Ddarllen.

Mae eithriadau yn cynnwys:

 • Papurau newydd gwreiddiol
 • Microffilm
 • Microffis
 • Deunydd sgrin a sain

Byddwn yn rhoi gwybod i chi os nad yw'r deunydd rydych chi wedi'i archebu ar gael.

A fydd terfynellau ar gael?

Bydd ychydig o derfynellau ar gael ar gyfer ymchwil sylfaenol ac ar gyfer darllen deunydd hawlfraint di-brint.  

Erfynnir arnoch i ddod â chluniaduron gyda chi, os yn bosibl. Bydd mynediad llawn i wasanaeth diwifr y Llyfrgell.

A fydd modd llungopïo?

Na, ni fydd modd llungopïo. Byddwn am y tro yn hepgor yr arfer o godi tâl am dynnu lluniau gyda chamera neu ffôn symudol personol yn yr Ystafell Ddarllen, ond ni fydd unrhyw lacio ar reolau hawlfraint.

A fydd cyngor/cymorth ar gael?

Bydd modd cyfathrebu gyda staff yn yr Ystafell Ddarllen ond ni fydd yn bosib cynnig gwasanaeth ateb/cynghori llawn. Erfynnir arnoch i barhau i wneud defnydd o’r gwasanaeth ymholiadau ar-lein (cyfyngedig).

Beth ddylwn ei wneud os byddaf yn teimlo’n sâl yn ystod fy ymweliad?

Os ydych yn datblygu tymheredd uchel neu beswch cyson pan fyddwch yn y Llyfrgell, dylech gymryd y camau canlynol:

 • Rhoi gwybod i aelod o staff
 • Osgoi cyffwrdd ag unrhyw beth
 • Mynd adref yn syth

Dylech ddilyn canllawiau hunan-ynysu a pheidio â dychwelyd i'r Llyfrgell na’r gwaith hyd nes y byddwch chi wedi cyflawni’r cyfnod hunan-ynysu.

Beth i'w ddisgwyl ar ddiwrnod eich ymweliad

Byddwch yn cael mynediad i’r adeilad drwy’r brif fynedfa ar y llawr gwaelod (wrth y Dderbynfa a’r Siop), a gadael yr adeilad drwyddo hefyd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y canllawiau isod:

a.    Mae arwyddion wedi eu gosod y tu allan i'r adeilad i atgoffa pawb o’r angen i lanhau eu dwylo’n gyson gan ddefnyddio’r hylif diheintio sydd ar gael mewn mannau o fewn yr adeilad.

b.    Bydd aelod o Dîm Diogeledd y Llyfrgell yn eich cyfarfod a bydd yn rhaid i chi ateb 3 chwestiwn hyn:

 • Cwestiwn 1 – Ydych chi o fewn y 14 diwrnod diwethaf wedi teithio y tu allan i'r DU, neu wedi bod mewn ardal yn y DU sydd dan gyfyngiadau clo neu sydd, yn Lloegr, yn ardal cyfyngiadau Haen 2 neu 3?
 • Cwestiwn 2 – Ydych chi o fewn y 7 diwrnod diwethaf wedi cael symptomau tebyg i'r dwymyn, peswch, anhawster anadlu neu golli’r gallu i flasu?
 • Cwestiwn 3 – Ydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un a fu’n arddangos symptomau’r dwymyn neu’r ffliw - amheuaeth neu wedi’i gadarnhau - yn ddiweddar?

Byddwn hefyd yn mesur tymheredd eich corff gyda chamera delweddu thermal. Bydd angen i'ch tymheredd fod o dan 37.5 C i  gael mynediad.

c.    Wrth gyrraedd y Llyfrgell bydd yn rhaid i bob darllenydd gwblhau holiadur byr yn unol â pholisi tracio ac olrhain Llywodraeth Cymru.

d.    Bydd yn rhaid i chi wisgo masg trwy gydol eich ymweliad er diogelwch eich hun, y darllenwyr eraill a staff y Llyfrgell.

e.    Daeth y rheol cadw pellter 2 fedr i rym ar 7 Ebrill. Bydd disgwyl i chi gadw at y rheol hon o fewn y Llyfrgell gan mai dyma’r gyfraith yng Nghymru.

f.    Bydd loceri ar gael ar y Prif Lawr. Bydd y rhain yn cael eu glanhau yn drylwyr ar ôl pob defnydd.

g.    Bydd pob darllenydd yn derbyn man gweithio a fydd ar eich cyfer chi yn unig yn ystod yr ymweliad.

h.    Os ydych chi’n teimlo’r awydd i besychu neu disian, a chithau heb hances, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny i gamedd y penelin.

i.    Ni fydd angen gwisgo menig. Bydd y Llyfrgell wedi sefydlu gwasanaeth cyrchu diogel a bydd cyfnod cwarantîn 72 awr yn dilyn pob cyswllt â defnydd o’n casgliadau.

Golchi Dwylo

Mae adnoddau golchi dwylo gyda sebon a dŵr poeth ar gael yn yr ystafelloedd ymolchi. Dylai darllenwyr sicrhau eu bod yn golchi eu dwylo am o leiaf 20 eiliad.

Mae tyweli papur ar gael ar gyfer sychu dwylo ac mae hylif diheintio ar gael o gwmpas yr adeilad.

Ymbellhau Cymdeithasol

Bydd angen i bob ymwelydd ddilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol. Mae hyn yn lleihau’r nifer o bobl a geir mewn ardal waith wrth gadw at y bwlch 2 fetr (6.5 troedfedd) yn unol ag argymhellion Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Hunan-ynysu

Ni ddylai unrhyw un sydd â thymheredd uchel neu beswch newydd cyson neu sydd o fewn 14 diwrnod i'r adeg i aelod o’r aelwyd arddangos symptomau Coronafirws (Covid-19) ymweld â’r safle a dylent ddilyn y canllawiau ar hunan-ynysu.

Person â risg uchel

Byddwn yn argymell yn gryf fod unrhyw un sydd â risg uchel o effeithiau Coronafirws (Covid- 19) yn aros gartref ac yn mynd ati i hunan-ynysu.

Ymddygiad

Mae’r mesurau sydd eu hangen i sicrhau osgoi lledaenu’r haint yn dibynnu ar i bawb gymryd cyfrifoldeb am eu hymddygiad a’u gweithredoedd.  

Erfyniwn arnoch chi i gymryd agwedd agored a chydweithredol gyda staff y Llyfrgell ac i drafod unrhyw fater mewn ffordd bositif a pharchus.

A yw'r Canllawiau wedi ateb eich holl gwestiynau?

Efallai bod hefyd gennych chi sylwadau ar y mesurau rydym wedi'u rhoi yn eu lle neu bryderon yr hoffech i ni roi sylw iddynt.

Byddem yn ddiolchgar petaech yn rhoi gwybod i ni trwy lenwi ein Holiadur Gwasanaethau Digidol. Nodwch yn eich ateb i Gwestiwn 6 eich bod yn rhoi sylwadau ar ein Canllawiau i Ddarllenwyr, os gwelwch yn dda.

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella ein gwasanaethau i'n darllenwyr.

 

Cyhoeddwyd gyntaf: 21 Awst 2020

Diweddarwyd ddiwethaf: 16 Hydref 2020