Darllen yn LlGC

Newidiadau i wasnaethau o 1 Tachwedd 2021

Mwy o wybodaeth am newidiadau i wasanaethau o 1 Tachwedd 2021

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Canllawiau i Ddarllenwyr - Mynediad Cyfyngedig

Ein blaenoriaeth yw diogelu iechyd a diogelwch staff a darllenwyr. Gofynnwn i chi felly ddarllen y cyfarwyddiadau hyn yn fanwl cyn ymweld â ni, os gwelwch yn dda.

Bydd disgwyl i bawb lynu wrth y rheolau hyn a byddwn yn gofyn i unrhyw un nad ydynt yn cydymffurfio â hwy i adael yr adeilad.

Pa wasanaethau sydd ar gael?

Darperir gwasanaeth cyfyngedig yn yr Ystafell Ddarllen a bydd angen bwcio eich ymweliad ymlaen llaw trwy gyfrwng ein gwefan.  

Bydd angen i ddarllenwyr sydd â Thocyn Darllen Ar-lein uwchraddio i Docyn Darllen Llawn ar eu hymweliad cyntaf.

Byddwn ar agor ar gyfer dwy sesiwn ddyddiol o ddydd Llun i ddydd Gwener:

  • 10.00 – 12.30
  • 13.30 – 16.00

Oherwydd yr angen i gadw pellter, cyfyngir mynediad i 9 darllenydd ar y tro.  

Sut mae bwcio fy lle yn yr Ystafell Ddarllen?

Bydd angen gwneud cais am le yn yr Ystafell Ddarllen wythnos ymlaen llaw gan ddefnyddio System Bwcio y Llyfrgell.

Byddwch wedyn yn derbyn amser penodol ar gyfer eich ymweliad. 

Sut mae archebu deunydd o’r casgliadau?

Byddwch yn gallu archebu deunydd trwy’r catalogau yn y ffordd arferol, ond bydd angen i chi wneud hynny o leiaf 48 awr (neu 2 ddiwrnod gwaith) cyn eich ymweliad.  

Ni fydd modd gwneud cais am unrhyw ddeunydd ar y diwrnod ymweliad ei hun.

Noder hefyd y bydd rhaid archebu deunydd o’r silffoedd agored ymlaen llaw ac ni chaniateir i ddarllenydd estyn at y deunydd ei hun.

Byddwch yn cael eich cyfyngu i 10 eitem.  

Os byddwch yn dychwelyd yn ystod yr un wythnos waith, bydd modd rhoi deunydd ar gadw i chi.

Diwrnod Ymweld 

Archebu erbyn 

Dydd Llun 

Dydd Mercher wythnos gynt 

Dydd Mawrth 

Dydd Iau wythnos gynt 

Dydd Mercher 

Dydd Gwener wythnos gynt 

Dydd Iau 

Dydd Llun 

Dydd Gwener 

Dydd Mawrth 

Beth ddylwn i ddod gyda mi?

Bydd angen i chi ddod â masg y bydd yn rhaid i chi ei wisgo trwy gydol eich ymweliad er diogelwch eich hunan, y darllenwyr eraill a staff y Llyfrgell.

Os oes rhesymau iechyd pam na allwch wisgo masg, byddwch yn cael eich esgusodi rhag gwneud, ond bydd yn ofynnol i chi ddod â fisor gyda chi i'w wisgo yn yr adeilad. Ni fydd eithriad am unrhyw reswm arall.

Dewch â’ch gliniadur eich hun os yn bosib. Dylech ddod â phapur ysgrifennu a phensiliau eich hunain hefyd.

A fydd mynediad at y casgliadau i gyd?

Bydd mynediad i'r rhan fwyaf o'r casgliadau yn yr Ystafell Ddarllen.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi os nad yw'r deunydd rydych chi wedi'i archebu ar gael.

Ni fydd hunanwasanaeth ar gael ar gyfer microffilmiau, microffis na deunydd silffoedd agored, bydd rhaid archebu eitemau o flaen llaw.

A fydd terfynellau ar gael?

Bydd ychydig o derfynellau ar gael ar gyfer ymchwil sylfaenol ac ar gyfer darllen deunydd hawlfraint di-brint.  

Erfynnir arnoch i ddod â chluniaduron gyda chi, os yn bosibl. Bydd mynediad llawn i wasanaeth diwifr y Llyfrgell.

A fydd modd llungopïo?

Na, ni fydd modd llungopïo. Byddwn am y tro yn hepgor yr arfer o godi tâl am dynnu lluniau gyda chamera neu ffôn symudol personol yn yr Ystafell Ddarllen, ond ni fydd unrhyw lacio ar reolau hawlfraint.

A fydd cyngor/cymorth ar gael?

Bydd modd cyfathrebu gyda staff yn yr Ystafell Ddarllen ond ni fydd yn bosib cynnig gwasanaeth ateb/cynghori llawn. Erfynnir arnoch i barhau i wneud defnydd o’r gwasanaeth ymholiadau ar-lein (cyfyngedig).

Beth ddylwn ei wneud os byddaf yn teimlo’n sâl yn ystod fy ymweliad?

Os ydych yn datblygu tymheredd uchel neu beswch cyson pan fyddwch yn y Llyfrgell, dylech gymryd y camau canlynol:

  • Rhoi gwybod i aelod o staff
  • Osgoi cyffwrdd ag unrhyw beth
  • Mynd adref yn syth

Dylech ddilyn canllawiau hunan-ynysu a pheidio â dychwelyd i'r Llyfrgell na’r gwaith hyd nes y byddwch chi wedi cyflawni’r cyfnod hunan-ynysu.

Beth i'w ddisgwyl ar ddiwrnod eich ymweliad

Byddwch yn cael mynediad i’r adeilad drwy’r brif fynedfa ar y llawr gwaelod (wrth y Dderbynfa a’r Siop), a gadael yr adeilad drwyddo hefyd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y canllawiau isod:

a.    Mae arwyddion wedi eu gosod y tu allan i'r adeilad i atgoffa pawb o’r angen i lanhau eu dwylo’n gyson gan ddefnyddio’r hylif diheintio sydd ar gael mewn mannau o fewn yr adeilad.

b.    Bydd aelod o Dîm Diogeledd y Llyfrgell yn eich cyfarfod byddwn yn mesur tymheredd eich corff gyda chamera delweddu thermal. Bydd angen i'ch tymheredd fod o dan 37.5℃ i  gael mynediad.

c.    Wrth gyrraedd y Llyfrgell bydd yn rhaid i bob darllenydd gwblhau holiadur byr yn unol â pholisi tracio ac olrhain Llywodraeth Cymru.

d.    Bydd yn rhaid i chi wisgo masg trwy gydol eich ymweliad er diogelwch eich hun, y darllenwyr eraill a staff y Llyfrgell.

e.    Daeth y rheol cadw pellter 2 fedr i rym ar 7 Ebrill 2020. Bydd disgwyl i chi gadw at y rheol hon o fewn y Llyfrgell gan mai dyma’r gyfraith yng Nghymru.

f.    Bydd loceri ar gael ar y Prif Lawr. Bydd y rhain yn cael eu glanhau yn drylwyr ar ôl pob defnydd.

g.    Bydd pob darllenydd yn derbyn man gweithio a fydd ar eich cyfer chi yn unig yn ystod yr ymweliad.

h.    Os ydych chi’n teimlo’r awydd i besychu neu disian, a chithau heb hances, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny i gamedd y penelin.

Golchi Dwylo

Mae adnoddau golchi dwylo gyda sebon a dŵr poeth ar gael yn yr ystafelloedd ymolchi. Dylai darllenwyr sicrhau eu bod yn golchi eu dwylo am o leiaf 20 eiliad.

Mae tyweli papur ar gael ar gyfer sychu dwylo ac mae hylif diheintio ar gael o gwmpas yr adeilad.

Ymbellhau Cymdeithasol

Bydd angen i bob ymwelydd ddilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol. Mae hyn yn lleihau’r nifer o bobl a geir mewn ardal waith wrth gadw at y bwlch 2 fetr (6.5 troedfedd) yn unol ag argymhellion Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Hunan-ynysu

Ni ddylai unrhyw un sydd â thymheredd uchel neu beswch newydd cyson neu sydd o fewn 14 diwrnod i'r adeg i aelod o’r aelwyd arddangos symptomau Coronafirws (Covid-19) ymweld â’r safle a dylent ddilyn y canllawiau ar hunan-ynysu.

Person â risg uchel

Byddwn yn argymell yn gryf fod unrhyw un sydd â risg uchel o effeithiau Coronafirws (Covid- 19) yn aros gartref ac yn mynd ati i hunan-ynysu.

Ymddygiad

Mae’r mesurau sydd eu hangen i sicrhau osgoi lledaenu’r haint yn dibynnu ar i bawb gymryd cyfrifoldeb am eu hymddygiad a’u gweithredoedd.  

Erfyniwn arnoch chi i gymryd agwedd agored a chydweithredol gyda staff y Llyfrgell ac i drafod unrhyw fater mewn ffordd bositif a pharchus.

A yw'r Canllawiau wedi ateb eich holl gwestiynau?

Efallai bod hefyd gennych chi sylwadau ar y mesurau rydym wedi'u rhoi yn eu lle neu bryderon yr hoffech i ni roi sylw iddynt.

Byddem yn ddiolchgar petaech yn rhoi gwybod i ni trwy lenwi ein Holiadur Gwasanaethau Digidol. Nodwch yn eich ateb i Gwestiwn 6 eich bod yn rhoi sylwadau ar ein Canllawiau i Ddarllenwyr, os gwelwch yn dda.

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella ein gwasanaethau i'n darllenwyr.

 

Cyhoeddwyd gyntaf: 21 Awst 2020

Diweddarwyd ddiwethaf: 2 Awst 2021