Cyfleoedd Cyfredol

Rhestru Posteri

Cefndir y prosiect

Mae’r is-adran graffeg yn meddu ar gasgliad niferus o bosteri o’r 20fed ganrif; posteri sydd wedi eu derbyn gan y cyhoedd sydd yn y casgliad a does dim gwybodaeth am eu cynnwys. Mae cyfle wedi ei adnabod i wirfoddolwr i restru’r posteri, gan nodi’r teitl, y dyddiad a’r cyhoeddwr mewn templed (a fydd wedi ei baratoi gan aelod o staff yr uned). Bydd y dasg yn creu rhestr chwiladwy o’r casgliad a fydd yn galluogi staff i ddod o hyd i eitemau unigol.

Prif dasgau

 • Creu rhestr o deitlau, dyddiadau a chyhoeddwyr y posteri
 • Adnabod eitemau o fewn y casgliad nad ydynt yn bosteri

Hanfodol

 • Sgiliau TG
 • Y gallu i ddarllen ac ysgrifennu yn y Gymraeg
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth
 • Trefnus a manwl

Manteisiol

 • Diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru

Cyfle i ddatblygu

 • Sgiliau TG
 • Sgiliau trefniadol
 • Profiad i gyfoethogi eich CV

Amser ac ymrwymiad

I’w gytuno


Trawsgrifio cardiau mynegai rhaglenni ITV 

Cefndir y prosiect

Mae archif ITV yn un o’r archifau teledu mwyaf yn Ewrop (tua 250,000 o eitemau) gan gynnwys caniau o ffilm, tapiau a fformatau eraill.  Mae'n cynrychioli hanes diwylliannol, cymdeithasol a gwleidyddol unigryw Cymru yn ystod y 60 mlynedd diwethaf ac mae’n cynnwys rhai o ddelweddau teledu mwyaf eiconig yr oes.

Un casgliad o fewn yr archif yw’r cardiau mynegai sy’n nodi manylion am gynnwys amrywiaeth o raglenni a wnaed gan ITV Cymru a Bryste. 

Rydym yn gwahodd gwirfoddolwyr i drawsgrifio’r data sydd ar y cardiau mynegai i ddogfen Excel; bydd hyn yn galluogi yr Archifydd ITV i gopio’r trawsgrifiadau a’u huwchlwytho yn syth ar system ITV.

Prif dasgau 

Trawsgrifio gwybodaeth o gardiau mynegai i ddogfen Excel

Hanfodol 

 • Sgiliau llythrenedd rhagorol
 • Sgilia TG (MS Excel yn benodol)
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth
 • Trefnus a manwl

Manteisiol

 • Diddordeb mewn hanes diweddar

Cyfle i ddatblygu

 • Sgiliau TG
 • Sgiliau trefniadol
 • Profiad i gyfoethogi eich CV

Amser ac ymrwymiad  

I’w gytuno


Croesawu’r Cyhoedd

This is a volunteer role description where the ability to communicate through the medium of Welsh is essential.

Cefndir y prosiect

Pwrpas y cyfle gwirfoddoli hwn yw cyfoethogi profiad y rhai sy’n ymweld â’r Llyfrgell; bydd hefyd yn gyfle i ganfod ac ymateb i farn ein defnyddwyr ar ein gwasanaethau.  Rydym yn chwilio am dîm o wirfoddolwyr dwyieithog, brwd, sy’n hoff o gwrdd â pobl newydd ac sy’n medru ymdrin â phobl o gefndiroedd, a chydag anghenion, amrywiol.  Bydd y tîm croeso yn sgwrsio â’r bobl sy’n ymweld â’r adeilad, yn ogystal â chynnal arolygon barn ac ymgynghoriadau perthnasol.  Darperir hyfforddiant. 

Lleoliad

Mannau cyhoeddus y Llyfrgell, o dan ofal staff yr is-adrannau Cysylltiadau Allanol a Gwasanaethau Ymwelwyr.

Prif dasgau 

 • Croesawu, sgwrsio gydag ac ymateb i gwestiynau ymwelwyr
 • Codi ymwybyddiaeth ymwelwyr a’u cyfeirio at yr arddangosfeydd a’r amryw gyfleusterau eraill o fewn yr adeilad
 • Cynorthwyo gyda digwyddiadau
 • Rhannu taflenni, cynnal arolygon barn ac ymgynghoriadau
 • Cefnogi teithiau tywys o gylch yr adeilad

Hanfodol

 • Dibynadwyedd
 • Croesawgar a goddefgar
 • Gwybodaeth dda am Gymru, ei hanes a’i phobl
 • Gallu a hyder i ymdrin â phobl o gefndiroedd, a chydag anghenion, amrywiol
 • Gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg

Manteisiol

 • Gwybodaeth am wasanaethau’r Llyfrgell
 • Gallu i gyfathrebu mewn ieithioedd eraill yn ogystal ag yn y Gymraeg a Saesneg

Cyfle i ddatblygu

 • Sgiliau rhyngbersonol
 • Sgiliau gweithio fel rhan o dîm
 • Profiad i gyfoethogi eich CV

Amser ac ymrwymiad

I’w gytuno


Adysgrifio Llyfrau Derbynion LlGC

Cefndir y prosiect

Mae is-adran Graffeg a Chlywedol LlGC yn meddu ar 8 Llyfr Derbynion sy’n cynnwys manylion cyflawn o gasgliadau/eitemau gweledol, a dderbyniwyd gan LlGC cyn 1996, a’u rhoddwyr.

Am resymau ymarferol a chadwraethol, mae cyfle wedi ei adnabod i wirfoddolwyr i adysgrifio cynnwys y llyfrau i daenlen Excel. Bydd y fersiwn electroneg a greir yn adnodd defnyddiol, o safbwynt diogelu’r data ac i hwyluso mynediad i staff yr adran yn gyfan.  Oherwydd blaenoriaethau eraill, nid yw’r dasg yma yn debygol o gael ei chyfalwni gan staff LlGC.

Lleoliad 

Adran Casgliadau Unigryw;  Is-adran Graffeg a Chlywedol

Prif dasgau 

Adysgrifio data o’r Llyfrau Derbynion i daenlen Excel.

Hanfodol 

 • Sgiliau TG – MS Excel yn benodol
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth
 • Trefnus a manwl

Manteisiol

 • Diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru

Cyfle i ddatblygu

 • Sgiliau TG
 • Sgiliau trefniadol
 • Profiad i gyfoethogi eich CV

Amser ac ymrwymiad

I’w gytuno


Llyfryddiaeth y Wasg Gyfnodol a Newyddiadurol

Cefndir y prosiect

Mae gan y Llyfrgell gatalog cardiau hynod gynhwysfawr ar y wasg gyfnodol a newyddiadurol yng Nghymru. Mae tri phrif rediad i’r cardiau: erthyglau ar y pwnc o dan enw awdur; astudiaethau ar deitlau unigol o dan teitl y cyhoeddiad; rhediad o dan olygyddion, argraffwyr ayb.

Mae dau rediad arall tipyn yn llai y dylid eu cynnwys: un ar bapurau bro a’r llall ar argraffu yng Nghymru yn gyffredinol.

Prif dasgau 

Trawsgrifo cynnwys y cardiaui gronfa Excel er mwyn creu cronfa arlein y gellir ei chwilio’n hwylus ar wefan y Llyfrgell.

Hanfodol 

 • Sgilia TG (MS Excel yn benodol)
 • Sgiliau llythrennedd da yn y Gymraeg
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth
 • Trefnus a manwl

Manteisiol

 • Diddordeb yn y wasg

Cyfle i ddatblygu

 • Sgiliau TG
 • Sgiliau trefniadol
 • Profiad i gyfoethogi eich CV

Amser ac ymrwymiad  

I’w gytuno


Creu Erthyglau i Wicipedia

Cefndir y prosiect

‘Wikipedia’ yw un o’r gwefannau mwyaf poblogaidd yn y byd, tra mai’r fersiwn Gymraeg yw’r wefan iaith Gymraeg mwyf poblogaidd erioed.  Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi ymrwymo i weithio gyda Wicipidia i ddatblygu cynnwys yn yr iaith Gymraeg a gwybodaeth ym mhob iaith am Gymru. Gall unrhywun olygu Wicipidia. O ychwanegu delweddau neu fynegai i greu erthyglau newydd sbon, mae Wicipidia yn cynnig platfform i bawb i rannu gwybodaeth gyda’r byd.

Lleoliad

I gychwyn - Ystafell Ddarllen y De - o dan oruchwiliaeth Wicipediwr preswyl y Llyfrgell; yn dilyn cofnod prawf, gellid cyflawni'r dasg o bell.

Prif dasgau

 • Defnyddio cronfeydd gwybodaeth dibynadwy (a ddarperir) i olygu a chyfoethogi erthyglau Wicipedia ar amrywiaeth o destunau yn ymwneud â Chymru
 • Defnyddio cronfeydd gwybodaeth dibynadwy i greu erthyglau Wicipedia newydd
 • Ychwanegu delweddau o 'Wikimedia Commons' i Erthyglau Wicipedia
 • Cyfoethogi eitemau 'Wikidata' (dewisiadol)

Hanfodol

 • y gallu i gyrchu'r we
 • Llythrenedd a gramadeg rhagorol
 • y gallu i dderbyn cyfarwyddyd
 • y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth
 • trefnus a manwl

Manteisiol

 • diddordeb yn haes a diwylliant Cymru
 • diddordeb mewn ymchwil hanesyddol

Cyfle i ddatblygu

 • sgiliau TG
 • sgiliau ymchwilio
 • sgiliau ysgrifennu
 • profiad i gyfoethogi eich CV

Amser ac ymrwymiad

I'w gytuno


Tagio Delweddau Digidol

Cefndir y prosiect

Mae’r Llyfrgell wedi rhannu tua 20,000 o’i ddelweddau digidol gyda metadata ar drwydded agored trwy Wikimedia, fel bod unrhyw un yn medru ail-ddefnyddio ein casgliadau.

Er mwyn i’r data fod mor gyflawn a defnyddiol â phosib rydym am ddefnyddio’r tagiau – sef y data sy’n disgrifio ein delweddau digidol – i ddangos ble yn union yn y ddelwedd mae’r rhain yn ymddangos, trwy dynnu blwch o amgylch yr elfen sydd wedi ei dagio.

Prif dasgau 

Bydd y Wicimediwr yn darparu taenlen i’r gwirfoddolwr.  Bydd y daenlen yn cynnwys hyperddolenni i weld pob delwedd trwy ryngwyneb a fydd yn ei alluogi i weld rhestr o’r holl dagiau ar gyfer pob delwedd.  Bydd y gwirfoddolwr yn clicio ar y tag ac yna’n amlygu ble yn union y gellir gweld hwn yn y ddelwedd trwy lusgo blwch o’i amgylch.

Allbwn

Bydd y data a grëir yn galluogi ein defnyddwyr i ddod o hyd i a phori delweddau wedi eu cropio o bopeth sydd wedi eu tagio o fewn y gweithfeydd celf.

Er enghraifft, gellid chwilio am yr holl luniau o hetiau, neu am gastell penodol.

Hanfodol 

 • Sgilia TG
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth
 • Manylder a threfnus

Manteisiol

 • Diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru

Cyfle i ddatblygu

 • Sgiliau TG
 • Profiad i gyfoethogi eich CV

Amser ac ymrwymiad

I’w gytuno