Gwasanaeth Ymholiadau

Casgliadau clyweledol

Mae’n systemau digido clyweledol yn cael eu huwchraddio ar hyn o bryd, ac felly bydd oedi ar gyflenwi unrhyw geisiadau sy'n gofyn am ddigidio deunydd o'r newydd, nes bydd yr uwchraddio wedi ei gwblhau. Nid yw hyn yn effeithio ar eitemau sydd eisoes wedi eu digido.

Gan ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra, a diolch am eich amynedd.

Mae sawl ffordd o gysylltu â'r gwasanaeth:

 • Ffôn: +44 (0)1970 632 933 (9.30-17.00)
 • Ffacs: +44 (0)1970 632 551
 • Ysgrifennu at: Y Gwasanaeth Ymholiadau, Gwasanaethau i Ddarllenwyr, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru'n cynnig gwasanaeth ateb ymholiadau rhad ac am ddim. Mae croeso i ymholwyr gysylltu â ni gyda'u cwestiynau. Anelwn at ateb 90% o'r holl ymholiadau o fewn 10 diwrnod gwaith, ond gall ymholiadau cymhleth, neu rai sy'n ymholiadau Rhyddid Gwybodaeth gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith. Ceir mwy o wybodaeth yn ein Polisi Ymholiadau.

Cwynion

Gallwch wneud cwyn am unrhyw agwedd o waith neu wasanaethau'r Llyfrgell gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod. Cewch hyd i fanylion am ein gweithdrefn gwynion yn y Polisi Cwynion.

Gwasanaeth sgwrs sydyn

Bydd y gwasanaeth ar gael bob dydd Llun i ddydd Gwener 10.00-12.00 a 14.00-16.00

Sut i ddefnyddio'r catalogau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau sut i ddefnyddio Catalo Llawysgrifau ac Archifau LLGC, mae'n bosib cael hyd i'r ateb ar dudalen Cymorth Catalog neu tudalen Cymorth Archifau a Llawysgrifau LLGC

Anfon Ymholiadau

Wrth anfon ymholiad atom, nodwch os gwelwch yn dda

 •  eich enw a'ch manylion cyswllt llawn
 • yr holl wybodaeth berthnasol sydd eisoes wedi ei chasglu (e.e. pa waith ymchwil sydd eisoes wedi ei gyflawni e.e. cysylltu gyda'ch llyfrgell gyhoeddus neu archifdy lleol
 • enwau llawn, dyddiadau ac ardaloedd os yn cyflwyno ymholiad achyddol neu ymholiad hanes lleol

Math o ymholiadau a atebir

Gallwn ateb ymholiadau sy'n seiliedig ar gasgliadau amrywiol y Llyfrgell, gan gynnwys ateb ymholiadau achyddol sylfaenol os darperir digon o fanylion. Byddwn yn barod i:

 • gadarnhau manylion unigolion yn y Cyfrifiad, neu chwilio cyfnod rhesymol am unigolion neu deuluoedd penodol
 • gadarnhau manylion unigol mewn cofrestr plwyf neu gofrestr anghydffurfiol, neu chwilio cyfnod rhesymol am gofnod penodol
 • gadarnhau manylion o fynegai'r Gofrestrfa Gyffredinol, neu chwilio cyfnod rhesymol am gofnod penodol
 • ddod o hyd i rai manylion am hanes eich ty drwy chwilio mapiau degwm neu fapiau ystâd
 • gadarnhau awduron, teitlau, mannau cyhoeddi neu ddyddiadau llyfrau ac erthyglau
 • ddod o hyd i erthyglau papurau newydd, os darperir manylion am ddyddiadau chwilio rhesymol
 • chwilio am ffotograffau neu ddarluniau penodol o unigolion neu leoedd
 • ddarparu manylion am gynnwys llawysgrifau ac archifau penodol
 • ddarparu copïau o eitemau o gasgliadau'r Llyfrgell

 

Nodwch fod mwyafrif o'n catalogau a'n cronfeydd data bellach ar gael ar ein gwefan. Mae nifer o eitemau o'n casgliadau hefyd wedi eu digido.

Archebu copïau o bell

Os nad ydych yn medru ymweld â'r Llyfrgell ac angen copïau, mae modd i chi gysylltu â'r Gwasanaeth Ymholiadau gyda'r

 • manylion llawn o'r hyn sydd ei angen arnoch
 • eu cyfeirnodau catalog
 • eich manylion cyswllt

 
Wedi i ni gadarnhau ein daliadau ac ystyried unrhyw oblygiadau hawlfraint a chadwraethol, anfonir ffurflen gais atoch i'w llofnodi, ei dyddio, a'i dychwelyd at y Gwasanaeth Ymholiadau gyda'r tâl. Gellir dychwelyd y ffurflen atom yn electronig, drwy ffacs neu drwy'r post. Gallwch dalu am eich copïau â siec, yn uniongyrchol i gyfrif banc y Llyfrgell, neu â cherdyn credyd. Os am dalu â cherdyn, argraffwch y 'ffurflen talu â cherdyn credyd' o'r wefan, ei chwblhau, gan nodi rhif eich archeb arni, a'i dychwelyd gyda'r ffurflen gais. Cofiwch gysylltu gyda'r Gwasanaeth Ymholiadau os am gyngor neu gymorth.

Ni all y gwasanaeth:

 • ddarparu atebion gwybodaeth gyffredinol y gellir ei chael mewn llyfrgelloedd cyhoeddus neu ar y we fyd eang
 • dderbyn ymholiadau sy'n amlwg yn gwestiynau cwis neu groeseiriau
 • ymgymryd ag ymchwil achyddol manwl: mewn achosion felly, rydym yn eich cynghori i gomisiynu ymchwilydd annibynnol. Ceir rhestr o ymchwilwyr, ynghyd â chyngor pellach ar ein tudalen 'Hanes Teulu'
 • ddarparu tystysgrifau geni, priodi a marw. Rhaid cysylltu naill ai â'r Swyddfa Gofrestru leol, neu'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol am gopïau o'r rhain

Gwarchod Data

I weld sut yr ydym yn delio â'ch data personol gweler y Datganiad Preifatrwydd.