Nick Treharne 20:20 Vision: Portread o Gymru

29.05.21 - 28.05.22

Uwch Gyntedd

Mae’r arddangosfa hon o ffotograffau yn cofnodi Cymru a’i phobl yn ystod y blynyddoedd cyn 2020. Cychwynnodd y prosiect yn 2018 a’i nod oedd creu portffolio cynhwysfawr o fywyd cyfoes yng Nghymru. Mae’n eang ei natur, a hynny’n fwriadol, er mwyn rhoi rhwydd hynt i’r ffotograffydd deithio’r wlad a thynnu lluniau ar ei daith. Mae ôl arsylwi yn y lluniau wrth iddo lwyddo i ddal eiliadau trawiadol ar strydoedd, yng nghefn gwlad, ac mewn nifer o ddigwyddiadau. Mae portreadau o bobl y cyfarfu ar ei siwrnau hefyd yn cael eu cynnwys.

Ffotograffydd newyddiadurol a llawrydd profiadol yw Nick Treharne, sy’n gweithio o Benarth, Caerdydd. Wrth deithio hyd a lled Cymru, fel rhan o’i waith a thrwy anturiaethau personol (ar feic modur gan amlaf) ysgogwyd Nick Treharne i ddogfennu cymunedau, tirwedd a diwylliant Cymru ar ffurf prosiect arbennig – 20:20 Vision: Portread o Gymru. Bydd ffrwyth gwaith y prosiect i’w weld mewn arddangosfa arbennig yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Cystadleuaeth ffotograffiaeth

I gydfynd ag arddangosfa Nick Treharne cynhaliwyd cystadleuaeth ffotograffau, ar y cyd gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, fel rhan o ddathliadau gŵyl Ar Lafar 2020. Roedd y gystadleuaeth yn agored i unrhyw ddysgwr sydd yn, neu wedi, dysgu Cymraeg a theitl y gystadleuaeth oedd ‘Fy Nghymru i’, am fod arddangosfa Nick Treharne - sydd ei hun yn ddysgwr Cymraeg - yn seiliedig ar ei deithiau ar draws Cymru. Cytunodd hefyd i feirniadu’r gystadleuaeth.

Er fod gŵyl Ar Lafar 2020 wedi cael ei chanslo oherwydd y pandemig coronafeirws, derbyniwyd llawer o ddelweddau i’r gystadleuaeth ffotograffau.  Cafwyd golygfeydd di-ri ar draws Cymru, yn llythrennol o Fôn (golygfa o Ynys Llanddwyn) i Fynwy (tirlun yn dangos Pont Hafren).

Llongyfarchiadau i Carole Gowers a ddaeth i’r brig gyda’i llun o Lyn Nantlle Uchaf. Bydd y ddelwedd fuddugol yn cael ei harddangos yn gyhoeddus yn y Llyfrgell Genedlaethol wedi iddi ail agor.

 

Mae Carole yn byw yng Nghaernarfon gyda’i gŵr Jeff a mab ieuangaf, Toby. Pan symudodd i fyw yng Nghymru ym mis Hydref 2016, nid oedd yn medru siarad Cymraeg, ond gan ei bod yn teimlo’n gryf ei bod yn bwysig siarad iaith y wlad lle mae’n byw, aeth ati’n syth i ddysgu. Meddai Carole, “Mi faswn i’n licio bod yn fwy hyderus efo fy Nghymraeg ond dw i’n lwcus iawn achos mae pawb yng Nghaernarfon yn siarad Cymraeg ac mae ‘na gyfle da i ymarfer siarad yma”.

Dechreuodd dynnu lluniau ar hen gamera ei diweddar dad bedair mlynedd yn ôl, ac mae’n hoffi crwydro allan yn yr awyr agored yn cymryd lluniau o’r tirwedd a bywyd natur. “Yn anffodus, bu farw fy nhad yn 2018 ond byddai'n falch iawn o glywed fy mod wedi ennill y gystadleuaeth hon - mae'n anrhydedd llwyr cael arddangos fy llun yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Waw!”

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol:

Mae blog Nick Treharne yn fyw ar eu gwefan

Cewch fynediad hefyd at adnoddau Ar Lafar