Peintio'r Fflam

31 Mawrth - 16 Mehefin 2012

Lorraine Bewsey

Arlunydd portreadau ydw i, yn wreiddiol o Lundain ond yn byw yn awr yng Nghwm Tawe Uchaf.

Mae meddu ar ddawn wrth luniadu ac wrth ddefnyddio lliw yn gynnil a chywir yn hollbwysig i mi fel arlunydd. Nid yn unig rwy’n awyddus i fy mhortreadau amlygu cymeriad creiddiol fy nhestunau ond hefyd iddynt gael eu gwerthfawrogi am ansawdd llinell a thôn. Rwyf am i’r bobl sy’n ymweld â’m harddangosfeydd deimlo bod medrusrwydd artist unigol wrth luniadu a pheintio yn bwysig.

Rwy’n creu fy mhortreadau mewn arddull tra-realistig, arddull sydd wedi ennill canmoliaeth beirniaid, y cyhoedd a’r eisteddwyr eu hunain.

Agorodd fy mhrosiect blaenorol, Portreadau’r Beirdd, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a bu ar daith i wyth oriel arall ar draws Cymru, yn ogystal ag i Frwsel.

Cafodd fy mhortread, The Brennans, ei dderbyn yng Ngwobr Portreadau Cymru 2008-09. Mae gennyf waith mewn casgliadau preifat, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chyngor Bwrdeistref Wrecsam.

Samuel James Hunt

Rwy’n cael fy nghyffroi gan bopeth o flaen fy llygaid a than fy nhraed. Mae fy nghelf wedi datblygu’n gyfrwng cyfathrebu gan ganiatáu i fachgen prin ei addysg a llawn parchedig ofnadwyaeth i ddehongli, deall ac egluro’r byd o’i gwmpas.

Pan fyddaf yn peintio, rwy’n ymdrechu i amlygu nid yn unig y bersonoliaeth ond hefyd y foment, y rhyngweithio rhwng y testun a mi fy hun, iaith gudd y corff, y ddeialog ddofn fud.

Byddaf yn cychwyn ar fy ngwaith trwy siarad â’r eisteddwyr a dod i’w hadnabod, ond trwy gydol yr amser rwy’n eu hastudio heb ball. Mewn gwirionedd, rwy’n treulio cyfran helaeth o’r broses yn llygadu’n unig yn lle peintio gan geisio canfod creadigaeth a fyddai’n tynnu llygad yr arsyllwr at berfedd y testun.  

Trwy nifer o haenau, ceisiaf gyfleu tynerwch a chymhlethdod cnawd ar y cyd â’r bersonoliaeth.

Wrth ddilyn y Fflam a’r Olympiad Diwylliannol rwyf wedi gallu creu delweddau sy’n addysgu ac ysbrydoli, ac wedi cael y fraint enfawr o gwrdd â rhai o athletwyr gorau Prydain. Byddaf yn aml yn cyflwyno naratif yn fy ngweithiau celf i ddarlunio rhywbeth amgenach na ffurf ffisegol bod dynol. Er enghraifft, yn fy mhaentiad o Irene Steer pan ddaw Irene allan o’r pwll nofio yn angylaidd ond eto’n llawn pŵer, defnyddiaf Venus yn codi fel y thema i ddarlunio menyw’n cystadlu yng nghystadleuaeth gyntaf y gemau Olympaidd i fenywod fel un sy’n arloeswraig ac yn rhyfelwraig, ond ar ffurf harddwch a thangnefedd oesol. Mae’r naratif hwn hefyd yn darlunio adeg y rhyddfreiniad pan fu menywod fel Irene yn gymorth i greu'r Brydain fodern.

Cefais fy ngeni yng Nghwmbrân a threuliais flynyddoedd fy nglasoed yn Tooting, De Llundain. Dychwelais i Gymru pan oeddwn yn un ar hugain oed i gwblhau fy ngradd BA (Anrhydedd) mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd.