Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Polisi a Gweithdrefn Cymryd i Lawr

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC) yn ceisio rhoi'r mynediad ehangaf i'n casgliadau a gwasanaethau. Wrth wneud hynny, rydym yn cymryd camau rhesymol i sicrhau’r mynediad ehangaf i'n casgliadau a gwasanaethau. Wrth wneud hynny, rydyn ni’n cymryd camau rhesymol i sicrhau nad yw’r wybodaeth (all fod mewn unrhyw ffurf, yn cynnwys testun, delweddau, ffeiliau sain a fideos) rydyn ni’n ei chyhoeddi arlein yn achosi niwed neu dramgwydd, ac rydyn ni’n ymdrechu i weithredu bob amser yn ddidwyll ac yn unol â deddfwriaeth.

Os oes gennych chi bryderon eich bod wedi dod o hyd i wybodaeth sy’n torri hawlfraint, sy’n groes i gyfreithiau preifatrwydd, neu sy’n anweddus neu ddifenwol, cysylltwch â ni trwy’r ffurflen ymholiadau[dolen] arlein gan nodi’r canlynol: 

 • Eich manylion cyswllt.
 • Disgrifiad o’r wybodaeth.
 • Cyfeiriad y dudalen we ble daethoch o hyd i'r wybodaeth.
 • Manylion eich cwyn.

Gweithdrefn Hysbysu a Chymryd i Lawr

 1. Byddwn yn cydnabod ein bod wedi derbyn eich cwyn o fewn 5 diwrnod gwaith ac yn gweithredu yn unol â’n Polisi Cwynion[dolen].
 2. Bydd mynediad i'r wybodaeth ar ein gwefannau yn cael ei hatal tra bydd y cwyn yn cael ei ymchwilio.
 3. Mae’n bosib y byddwn yn cysylltu â thrydydd partïon i'w hysbysu bod y wybodaeth yn destun cwyn a beth yw’r honiad.
 4. Byddwn yn cyfathrebu gyda’r partïon dan sylw gyda’r nod o ddatrys y mater mor gyflym a chyfeillgar ac i foddlonrwydd yr holl bartïon. Gallai’r drafodaeth hon arwain at un o’r canlyniadau sy’n dilyn:
  a. Bod y wybodaeth yn cael ei hadfer ar wefan(nau) LlGC.
  b. Bod y wybodaeth yn cael ei hailosod ar wefan(nau) LlGC gyda newidiadau.
  c. Bod y wybodaeth yn cael eu tynnu oddi ar wefan(nau) LlGC yn barhaol.
  ch. Os nad yw’r partïon dan sylw yn medru cytuno ar ddatrysiad, bydd LlGC yn ystyried a ddylid adfer y wybodaeth i'w gwefan(nau) neu’n parhau i atal mynediad iddi hyd nes y ceir penderfyniad.

Adolygwyd: Mehefin 2022