Newidiadau i Wasanaethau 1 Tachwedd 2021

Ar ddechrau mis Tachwedd bydd newidiadau i natur rhai o’r gwasanaethau o fewn adeilad y Llyfrgell yn Aberystwyth.  Mae iechyd a diogelwch ein hymwelwyr a’n staff yn flaenoriaeth i ni ac rydym yn parhau i fonitro’r risgiau sydd ynglwm â COVID-19 yn ofalus iawn. Fodd bynnag, mae’n hasesiad diweddaraf yn golygu ein bod mewn lle i addasu rhai o’n trefniadau.

Wrth ymweld â’r adeilad bydd y trefniadau canlynol yn dod i rym ar 1 Tachwedd 2021:

  • Ni fydd angen trefnu o flaen llaw i ymweld ag adeilad y Llyfrgell.  Bydd mynediad agored i’r arddangosfeydd, Caffi Pendinas a’r Siop yn ogystal â’r Ystafell Ddarllen (gyda thocyn darllen dilys).
  • Bydd yr adeilad ar agor rhwng 10.00 - 4.00 ddydd Llun i ddydd Gwener.

Noder ei bod dal yn ofynnol i chi wisgo mwgwd/masg oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwneud hynny o dan Ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Gwasanaeth Ystafell Ddarllen

Fel rhan o gynlluniau cyffrous ehangach i ddatblygu ein gofodau cyhoeddus bydd y gwasanaethau darllen presennol i gyd yn cael eu hadleoli’n barhaol yn Ystafell Ddarllen y Gogledd. Mae gwaith adnewyddu sylweddol ar Ystafell Ddarllen y Gogledd bellach wedi ei gwblhau ac mae addasiadau wedi eu gwneud i sicrhau ei fod yn ofod cyfforddus i weithio ynddo a chael mynediad i holl gasgliadau’r Llyfrgell.  Mae cynlluniau ar waith yn ystod y flwyddyn nesaf i ailddatblygu Ystafell Ddarllen y De er mwyn rhoi mynediad i’r Archif Ddarlledu Genedlaethol newydd ac fel ardal hyblyg ar gyfer gweithgareddau cyfranogi amrywiol.

Ni fydd angen archebu lle yn yr Ystafell Ddarllen wedi 1 Tachwedd, serch hynny rydym yn annog pawb i ragarchebu eitemau o’r casgliadau y byddant yn dymuno eu gweld cyn dod i’r Llyfrgell a hynny o leiaf 1 diwrnod ymlaen llaw os yn bosibl.