Ffilmio

Mae'r Llyfrgell yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i'r wasg a'r cyfryngau.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn croesawu cwmnïau i ffilmio yn y Llyfrgell ond mae natur ein casgliadau yn golygu fod rhaid i ni roi sylw i ystyriaethau ynglŷn â chadwraeth, hawlfraint a diogelwch ac ni ellir sicrhau mynediad i bopeth.

Sut gall y Llyfrgell fod o ddefnydd i chi?

Covid 19 a Gwaith Adnewyddu

Mae’r wybodaeth isod wedi ei diweddaru i adlewyrchu’r sefyllfa bresennol yn y Llyfrgell o ran mynediad yn ystod cyfnod Covid 19. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon pan fydd y sefyllfa yn newid. Mae gwaith adnewyddu mawr hefyd yn digwydd i adeilad y Llyfrgell ar hyn o bryd. Ceir gwybodaeth bellach am y gwaith hwnnw ar y dudalen Gwaith Adeiladu.
Mae’r trefniadau sydd mewn lle i ddelio gydag argyfwng Covid 19 yn cynnwys y canlynol:

  • Bydd angen cyflwyno pob cais i ffilmio yn yr adeilad, gan gynnwys ffilmio casgliadau, o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn y dyddiad ffilmio.
  • Bydd gofyn bod eich Asesiad Risg sydd yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â sut y byddwch yn gweithredu i leihau risg i staff a defnyddwyr eraill.
  • Bydd gweithdrefnau mewn lle ar gyfer eich ymweliad, megis cwblhau holiadur byr, mesur tymheredd, golchi dwylo a gwisgo masgiau, a bydd y rhain yn cael eu rhannu gyda chi o flaen llaw.

Ymchwil

Gall aelod o'ch staff ymaelodi â'r Llyfrgell am ddim, a gwneud ymchwil ar ei liwt ei hunan yma.

Ffilmio Casgliadau

I ffilmio deunydd o'n casgliadau llyfrau, ffotograffau, mapiau, cardiau post, llawysgrifau, posteri neu ddarluniau cysylltwch â'r Uned Farchnata ar post(at)llgc.org.uk neu 01970 632 584.

Gweler isod am restr brisiau.

Y Llyfrgell fel Lleoliad

Yr adeilad

Mae adeilad ysblennydd y Llyfrgell gyda'i olygfa fendigedig o dref Aberystwyth a Bae Ceredigion yn lleoliad ffilmio gwych. Mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer cynnal cyfweliadau mewn awyrgylch urddasol ac ysgolheigaidd.

Oriel Gregynog

Mae Oriel Gregynog a gofodau arddangos eraill y Llyfrgell i gyd ar gau ar hyn o bryd. Ceir gwybodaeth am ein rhaglen gyfredol ar y dudalen Arddangosfeydd.

Prisiau ffilmio

Casgliadau

Codir £300 y dydd am ffilmio neu £60 yr awr. Mae'r pris hwn yn cynnwys y gwaith ymchwil o nôl deunydd sydd i gael ei ffilmio a phresenoldeb aelod o staff y Llyfrgell sydd yn gorfod bod wrth law am resymau diogelwch a chadwraethol. Rhaid rhoi o leiaf 4 diwrnod gwaith o rybudd cyn y dyddiad ffilmio lleoliad, ond disgwylir 10 niwrnod gwaith o rybudd cyn dyddiad ffilmio eitemau o'r casgliadau.

Lleoliad yn unig

Codir £150 y dydd am ddefnyddio'r Llyfrgell fel lleoliad ffilmio heb ddefnyddio dim o gasgliadau'r Llyfrgell. Rhaid rhoi 4 diwrnod gwaith o rybudd cyn y dyddiad ffilmio.

Ffïoedd atgynhyrchu

  • £30 y ddelwedd am un darllediad (nid yw'r hyd y mae'r ddelwedd ar y teledu yn cyfrif)
  • £50 y ddelwedd am ddarlledu ar Rwydwaith y DG
  • £60 y ddelwedd am ddarlledu byd-eang
  • £15 am ail ddarllediad gan gynnwys ar deledu digidol
  • £90 am 15 mlynedd o ddarlledu mewn analog a digidol, gan gynnwys gwe-ddarlledu, a defnydd ar DVD ac er mwyn hyrwyddo (Cymru/Rhanbarth)
  • £100 am 15 mlynedd o ddarlledu mewn analog a digidol, gan gynnwys gwe-ddarlledu, a defnydd ar DVD ac er mwyn hyrwyddo (DG a byd-eang)

Cynigir pecyn i gwmni sy'n defnyddio mwy na 10 delwedd ar ôl golygu.