Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ailagor ei ystafell ddarllen

21.08.2020

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd yn ailagor un o’i hystafelloedd darllen ddydd Mawrth, 1 Medi 2020.


Wrth groesawu defnyddwyr yn ôl bydd y Llyfrgell yn rhoi mynediad i'w chasgliadau ar ffurf gwasanaeth cyfyngedig, gyda mesurau newydd yn eu lle er mwyn diogelu darllenwyr, ymchwilwyr a staff. Bydd hyn yn golygu gorfod cyfyngu ar yr oriau agor, gweithredu system bwcio ar gyfer ymwelwyr, dilyn llwybrau un ffordd trwy’r adeilad, parchu’r egwyddor o gadw pellter a phrosesau glanhau cyson a thrylwyr. Byddwn hefyd yn gweithredu system cwarantin ar gyfer ein casgliadau wrth geisio’n gorau i roi mynediad diogel atynt. 


Gwasanaethau'r ystafell ddarllen yn unig fydd ar gael o fewn yr adeilad ar y cychwyn. Serch hynny, bydd modd i’r cyhoedd barhau i chwilio’n casgliadau ar ein gwefan a defnyddio ystod ein hadnoddau ar-lein.  Byddwn yn ystyried y posibilrwydd o roi mynediad i’n harddangosfeydd ac adfer y gwasanaeth addysg ynghyd â’n rhaglen wirfoddoli ymhen y rhawg. Bydd Caffi Pen Dinas yn parhau ar gau am y tro, fodd bynnag, mae’n bosib y bydd gwasanaeth cyfyngedig yn cael ei ddarparu o ganol mis Medi ymlaen. Mae gwasanaeth copïo masnachol y Llyfrgell wedi bod ar gael ers 1 Awst 2020.


Gall ymwelwyr ddilyn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf amdanom, neu ymweld â’n gwefan am fanylion pellach ar beth i’w ddisgwyl wrth i ni ailagor yn dilyn y cyfnod clo.


Meddai Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru:
“Rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar at fedru dechrau croesawu’r cyhoedd yn ôl i’r ystafell ddarllen o 1 Medi ymlaen. Er bod y Llyfrgell wedi parhau i fod ar agor yn ddigidol trwy gydol y cyfnod clo, rwy’n ymwybodol iawn bod nifer o’n defnyddwyr yn awyddus i fedru dychwelyd i’r adeilad i weithio. Er y bydd yr amgylchiadau yn gorfod bod yn wahanol er mwyn diogelu pawb, bydd y croeso'r un mor dwymgalon ag erioed.”


Dros y misoedd diwethaf mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi storio llawer o’i chofnodion meddygol yn adeilad y Llyfrgell, a bu staff y Gwasanaeth Iechyd yn defnyddio maes parcio’r adeilad. Roedd y Llyfrgell yn falch iawn o ddangos ei chefnogaeth i’r GIG trwy oleuo’r adeilad yn las yn wythnosol.


Fel cartref cof y genedl, mae’r Llyfrgell yn parhau i gasglu Profiad Covid Cymru. Ymhlith y cofnodion ceir papurau newydd, cyhoeddiadau swyddogol a chynnwys gwefannau, ynghyd â deunydd personol y genedl, megis llythyrau, darnau o farddoniaeth a lluniau.


Mae staff diogeledd y Llyfrgell wedi bod yn gweithio ar y safle trwy gydol y cyfnod clo, a nifer eraill o staff wedi parhau i weithio o adref. Mae rhan fach o weithlu’r Llyfrgell wedi dechrau dychwelyd i'r adeilad ers 20 Gorffennaf 2020.


Mae’r Llyfrgell yn parhau i gynnal rhaglen wythnosol o ddigwyddiadau a chyflwyniadau ar-lein, gan rannu gwybodaeth am gyfoeth ei chasgliadau amrywiol trwy arbenigedd ei staff curadurol.


---DIWEDD---


Gwybodaeth bellach:
Rhian Evans,
post@llgc.org.uk