Cloriannu camp dau gerddor

03.05.2019

 

Dyfernir un o Ysgoloriaethau Doethurol Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2019-2020 i fyfyriwr PhD fydd yn ymchwilio i gyfraniad nodedig Dr Meredydd Evans a’i briod, Mrs. Phyllis Kinney i faes cerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru. Cynllun cydweithredol rhwng Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth (Yr Archif Gerddorol Gymreig)  ac Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau (Prifysgol Bangor) fydd hwn a disgwylir i’r sawl a fydd yn ei derbyn ym mis Hydref eleni dalu sylw arbennig i rai o’r alawon gwerin anghyhoeddedig a gasglwyd ac a gofnodwyd ganddynt a’r meysydd ymchwil a fu o ddiddordeb penodol iddynt (e.e. y carolau traddodiadol, alawon yr anterliwtiau a.y.b.,).

 

Fel dau o gymwynaswyr pennaf y genedl, bu Merêd a Phyllis yn hael iawn eu cefnogaeth i weithgaredd cerddorol y Brifysgol ym Mangor a phan drosglwyddwyd papurau a dogfennau y ddau i ofal Yr Archif Gerddorol Gymreig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn 2018, roedd cyd-weithio rhwng y sefydliadau yn gam anorfod ymlaen.

 

Bydd yr Ysgoloriaeth, a ariennir gan Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn cynnal yr ymchwilydd am gyfnod o 3 blynedd (llawn-amser) neu 6 mlynedd (rhan-amser) a disgwylir i’r unigolyn dderbyn cyfarwyddyd a hyfforddiant gan y Brifysgol, Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a chan y Llyfrgell.

 

Dywed yr Athro Chris Collins (Pennaeth yr Ysgol ym Mangor):

‘Mae hyn yn ddatblygiad arbennig i ni fel sefydliad ac yn arwydd o’n parch a’n gwerthfawrogiad o’u cefnogaeth ers degawdau. Edrychwn ymlaen i weld ffrwyth yr ymchwil yn cael ei gyhoeddi yng Nghymru’.

 

Rhagwelir y bydd cynnyrch yr ymchwil doethurol yn sail i dri math gwahanol o gynnyrch, sef:

a.    Astudiaeth ysgolheigaidd o gyfraniad Meredydd Evans a Phyllis Kinney i fyd cerddoriaeth werin Cymru

b.    Allbynnau cerddorol (e.e. casgliadau o ganeuon gwerin anghyhoeddig ynghyd â nodiadau, catalogau o brif ffynonellau carolau traddodiadol Cymreig) fydd yn gyfrwng i ddwyn casgliad Merêd a Phyllis i sylw’r cyhoedd

c.    Gweithgaredd cyhoeddus (e.e. arddangosfeydd neu berfformiadau) a fydd yn gyfrwng i hyrwyddo’r papurau hyn a chyfraniad neilltuol y ddau a fu’n ddyfal yn eu dwyn ynghyd.

 

Dywed Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd  Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

‘Mae archif helaeth ac anghymarol Meredydd Evans a Phyllis Kinney yn haeddu sylw ymchwilydd praff a galluog ac y mae’r ysgoloriaeth hon a’r bartneriaeth newydd rhyngom ni, Prifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig cyfle unigryw i efrydydd weithio ym maes cerddoriaeth werin sy’n bwysig i ni yma yn y Llyfrgell. Mae’n cynnig cyfle i ni hefyd i gydnabod ymhellach ac amlygu mawredd Mered a Phyllis’

 

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion cymwys ar gyfer yr Ysgoloriaeth hon fydd yn cychwyn ar Hydref 1af (2019). Cynhelir cyfweliadau yn Aberystwyth yn ystod mis Mehefin fodd bynnag.

 

DIWEDD

 

Dolenni defnyddiol:

Ysgoloriaeth PhD Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Pdf

Cerddoriaeth Draddodiadol Cymru

Gwybodaeth am Gasgliad Merêd a Phyllis

 

Cyswllt a manylion pellach:

Wyn Thomas, Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor
w.thomas@bangor.ac.uk
(07754) 382571

neu

Mrs Nia Daniel, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
niw@llyfrgell.cymru
(01970) 632800