‘Bach yw hedyn pob mawredd’

14.11.18

Chredwch chi byth  ond os dewch chi draw i Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth  ar Ddydd Iau Tachwedd 15fed, bydd plant wedi meddiannu’r sefydliad ac yn gwneud y gwaith y mae staff y Llyfrgell yn ei wneud fel arfer.

Mae'r gweithgareddau'n rhan o Ddiwrnod Meddiannu Kids in Museums, sef diwrnod pan fydd plant a phobl ifanc yn meddiannu amgueddfeydd, orielau a sefydliadau celfyddydau drwy Gymru gyfan. Yn y Llyfrgell Genedlaethol bydd disgyblion Ysgol Brynsierfel, Llanelli yn cymryd cyfrifoldeb dros amrywiol dasgau yn gyhoeddus a thu ôl i’r llenni.

Plant Llanelli fydd yn stampio a didoli eitemau wrth iddynt gyrraedd y casgliad, cyrchu llyfrau ac eitemau eraill o’r casgliad ar gyfer darllenwyr, yn hongian arddangosfa, digido eitemau o’r casgliad, monitro diogelwch yr adeilad, gweithio yn y dderbynfa a thywys ymwelwyr o gwmpas ein arddangosfeydd.
Mae Kids in Museum yn elusen annibynnol sy’n gweithredu ar draws gwledydd Prydain i geisio gwneud amguddfeydd ac orielau yn llefydd mwy croesawgar i blant a theuluoedd.

Meddai  Rhodri Morgan, Gwasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

“Edrychwn ymlaen at groesawu disgyblion Blwyddyn 4 Ysgol Brynsierfel, Llwynhendy yma i’r Llyfrgell Genedlaethol yn ystod Diwrnod Meddiannu yng Nghymru, ar ddydd Iau, Tachwedd 15fed. Bydd gwethredu’r tasgau a’r cyfrifoldebau sydd wedi eu darparu ar eu cyfer yn ffordd gyffrous i’r plant ddysgu am bwrpas a gwerth sefydliad cenedlaethol, ynghyd â’r gwahanol elfennau sy’n rhaid eu cynnal mewn gweithle enfawr fel y Llyfrgell.“

Meddai Mrs Jayne Davies, Pennaeth Ysgol Brynsierfel:

“Hoffwn ddiolch o galon i Lyfrgell Genedlaethol Cymru am gynnig cyfleoedd amhrisiadwy fel hyn i ddisgyblion Ysgol Brynsierfel. Nid oes unrhyw amheuaeth gennyf y bydd y diwrnod arbennig yma’n ysbrydoli’r plant, a’u hannog i ymddiddori mwy yn hanes a threftadaeth gyfoethog Cymru. Rwy’n sicr y bydd y profiadau unigryw yma’n fythgofiadwy i feddyliau ifanc ac eiddgar.”

Gwybodaeth Bellach

Elin-Hâf 01970 632471 neu post@llgc.org.uk

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC) yw llyfrgell fwyaf Cymru ac ynddi cedwir cof cenedl. Fel llyfrgell adnau cyfreithiol mae ganddi’r hawl i dderbyn copi am ddim o bopeth sy’n cael ei gyhoeddi ym Mhrydain ac Iwerddon. Mae 4,000 o gyhoeddiadau newydd yn cael eu casglu bob wythnos i ychwanegu at gasgliad y Llyfrgell Genedlaethol o:

 • 6 miliwn o lyfrau a phapurau newydd
 • 1,000,000 o ffotograffau
 • 60,000 o weithiau celf
 • 1.5 miliwn map
 • 7 miliwn troedfedd o ffilm
 • 40,000 o lawysgrifau
 • 250,000 awr o fideo
 • 1,900 metr ciwbig o archifau

Mae gwasanaethau Llyfrgell Genedlaethol Cymru i gyd yn rhad ac am ddim i ddinasyddion Cymru ac nid ydyw’n gwahaniaethu ar sail gallu neu anallu i dalu. Mae croeso i blant a phobl ifanc o bob cefndir i ddefnyddio’r Llyfrgell a defnyddio’i gwasanaethau, boed hynny drwy ddod i Aberystwyth neu ar-lein. Mae'r Llyfrgell hefyd yn cynnal gweithdai mewn ardaloedd ar draws Cymru sy’n ateb gofynion y cwricwlwm o ran cynnwys a sgiliau, ac sy'n cyflwyno'i chasgliadau i bobl ifanc, rhieni ac athrawon. Trefnir y gwaith mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, ymgynghorwyr addysg, a sefydliadau ac ysgolion unigol gyda'r nod o sicrhau bod cymaint â phosib o blant a phobl ifanc Cymru yn medru elwa o weithio gyda chasgliadau cyfoethog y Llyfrgell.

Rhaglen Gyfuno Llywodraeth Cymru
Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cefnogi rhaglen 'Cyfuno: Creu cyfleoedd drwy ddiwylliant' Llywodraeth Cymru. Menter ydyw sy'n cysylltu cyrff diwylliannol yn nes at ei gilydd drwy Ardaloedd Arloesi er mwyn ysbrydoli pobl ifanc ac oedolion. Mae’r rhaglen Cyfuno’n anelu at chwalu rhwystrau fel bod modd i bawb elwa ar gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol. I gael rhagor o wybodaeth ewch i dudalen Creu Cyfleoedd Drwy Ddiwylliant

Ysgol Brynsierfel Llanelli
Mae Ysgol Gymraeg Brynsierfel yn ysgol benodedig Gymraeg wedi’i lleoli yn Llwynhendy, Llanelli.
Agorwyd yr adeilad wreiddiol ar Ddydd Iau, Hydref 15fed, 1953 gan yr Anrhydeddus James Griffiths gyda’r disgyblion yn  cyrraedd ar Ragfyr 1af.  Adeiladwyd yr ysgol wreiddiol ar  safle fferm lle tyfwyd y sierfel. Y sierfel a roddodd yr enw i’r fferm ac yna i’r ysgol.
Agorwyd adeilad newydd yr ysgol ym Mehefin 2011 am gost o £6.5 miliwn. Mae’r ysgol fodern hon ar ddwy lefel gydag adnoddau ardderchog ar gyfer TGCh, Ymarfer Corff a datblygiad sgiliau.
Arwyddair yr ysgol yw ‘Bach yw hedyn pob mawredd’. Gellir cyfieithu hyn i’r Saesneg, sef: “Small is the seed of all greatness” sy’n cyfateb i “Great oaks from little acorns grow”. Dewiswyd y ddihareb hon fel arwyddair i’r ysgol er mwyn argyhoeddi’r disgyblion o’u gallu i dyfu’n ddinasyddion ardderchog ac unigolion arbennig. Rhan o’n pwrpas ni yw ceisio cyfleu mawredd reddfol y bersonoliaeth ddynol.

Gwasanaeth Addysg, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Sefydlwyd Gwasanaeth Addysg LLGC yn 2002. Ei brif waith yw:

 • Cyflwyno rhaglen o weithgareddau addysgol o safon uchel sy’n hyrwyddo LlGC a’r casgliad cenedlaethol drwy’r cwricwlwm ysgol.
 • Cynyddu ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc o hanes, diwylliant a threftadaeth Cymru.
 • Hwyluso mynediad at wybodaeth i’r rhai mewn addysg ac addysgwyr, a’u cynorthwyo i gael y gorau o’n casgliadau drwy ddehongli gwybodaeth sydd yn y casgliad cenedlaethol.
 • Cynyddu presenoldeb y Llyfrgell, ac ymwybyddiaeth o’r sefydliad a’r gwaith mae’n gwneud, ar draws Cymru.
 • Cynorthwyo LlGC i gyflawni’r pum blaenoriaeth strategol yn Gwybodaeth i Bawb: Cynllun Strategol Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 2014 - 2017.
 • Cynhyrchu adnoddau dysgu digidol o safon uchel sy’n cynorthwyo athrawon i gyflwyno’r cwricwlwm yng Nghymru, a chyhoeddi’r rhain ar Hwb.
 • Rheoli prosiectau amrywiol sy’n cynnig mynediad at y casgliadau i blant, pobl ifanc ac oedolion.
 • Cyfrannu at gefnogi agenda cynhwysiad cymdeithasol a lleihau anghydraddoldeb Llywodraeth Cymru drwy weithio mewn ardaloedd difreintiedig.

Ers 2007 mae gwasanaeth Addysg LlGC wedi bod yn cyflwyno casgliadau’r Llyfrgell mewn ardaloedd ar draws Cymru fel rhan o’i rhaglen estyn allan. Caiff y prosiectau hyn eu cynllunio a’u cyflwyno mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, ysgolion a sefydliadau eraill, a’u teilwra i ateb anghenion y defnyddwyr, yn ogystal ag ateb gofynion y cwricwlwm o ran cynnwys a sgiliau.