Penodi Ymddiriedolwyr newydd i Fwrdd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

22.10.15

Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, a’r Athro Syr Deian Hopkin, Llywydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wedi cyhoeddi heddiw bod tri Ymddiriedolwr newydd wedi’u penodi i Fwrdd Ymddiriedolwyr y Llyfrgell.

Mae’r Dirprwy Weinidog wedi penodi Dr Elizabeth Siberry OBE ac mae Ymddiriedolwyr y  Llyfrgell wedi penodi’r Cynghorydd Dyfrig Jones a Mr Richard Houdmont.

Bydd cyfnod gwasanaeth Dr Siberry a’r Cynghorydd Dyfrig Jones yn cychwyn ar 1 Tachwedd a chyfnod gwasanaeth Mr Houdmont yn cychwyn ar 1 Rhagfyr. Bydd cyfnodau’r  tri yn parhau am bedair blynedd.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth:

“Mae’n bleser gen i gyhoeddi bod tri ymddiriedolwr newydd wedi’u penodi i Fwrdd Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Bydd pob un ohonynt yn cyfrannu profiad a gwybodaeth mewn nifer o wahanol feysydd. Rwy’n hyderus y byddant yn helpu’r Llyfrgell i ddatblygu ei hapêl a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd.”

Dywedodd yr Athro Syr Deian Hopkin, Llywydd y Llyfrgell:

“Mae Bwrdd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn hynod falch i groesawu penodiad tri ymddiriedolwr newydd, Dr Elizabeth Siberry, y Cynghorydd Dyfrig Jones a Mr Richard Houdmount.  Fe ddaw ein ymddiriedolwyr newydd â phrofiad ac arbenigedd gwerthfawr i’r Bwrdd, ynghyd ag ymrwymiad amlwg i werthoedd a dyheadau’r  Llyfrgell a gwn y bydd fy nghyd-ymddiriedolwyr yn ymuno â mi i ddymuno pob llwyddiant iddynt ar ddechrau eu cyfnod o wasanaeth.”

Gwybodaeth bellach

Cyn was sifil yw’r Dr Elizabeth Siberry sydd wedi gweithio o fewn nifer o adrannau. Bu’n Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol adrannol (2003-8) ac yn Gyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer Diogelu Seilwaith Cenedlaethol (2008-11).

Cafodd ei magu a’i haddysgu yng Nghymru ac mae bellach yn rhannu ei hamser rhwng Llundain a chanolbarth Cymru. Mae’n aelod annibynnol o Gyngor Prifysgol Cymru. Mae hefyd yn Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Celfyddydau Sir Frycheiniog, Ymddiriedolaeth Gymreig Llundain ac yn ddarpar Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Gregynog.

Mae’n hanesydd ac mae ei gwaith wedi’i gyhoeddi. Mae’n ysgrifennu ac yn ymchwilio i hanes yr Oesoedd Canol a phynciau sy’n gysylltiedig â chelfyddydau a hanes Sir Frycheiniog.

Er bod y Cynghorydd Dyfrig Jones bellach wedi ymgartrefu ym Methesda, fe'i ganwyd a'i magwyd ym Mangor. Yn dilyn cyfnod yn astudio ym Mhrifysgol Leeds, daeth yn ôl i Ogledd Cymru i weithio i gwmni Ffilmiau'r Bont yng Nghaernarfon, cyn cael ei benodi yn olygydd  cylchgrawn Barn.

Ym mis Mai 2008 fe'i hetholwyd i Gyngor Gwynedd, ac yna ym mis Medi o'r un flwyddyn fe'i penodwyd yn ddarlithydd yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau, Prifysgol Bangor. Mae'n briod â Mai, ac yn dad i ddau o blant, Martha ac Iago.

Gŵr o Swydd Efrog sy’n rhugl ei Gymraeg yw Mr Richard Houdmont.  Symudodd i Gymru ym 1977. Ymunodd â Gwasg Prifysgol Cymru lle dringodd i fod yn Ddirprwy Gyfarwyddwr. Sefydlodd Houdmont Ltd yn 2006, gan weithio i wahanol gleientiaid gan gynnwys CIM (Sefydliad Siartredig Marchnata). Cafodd ei benodi’n Gyfarwyddwr Rhanbarthol Cymru â CIM yn 2008. Gadawodd ei swydd â CIM yn 2015 ar ôl cryn lwyddiant o ran cynyddu nifer yr aelodau, creu incwm a chynyddu nifer y bobl a oedd yn mynychu digwyddiadau. 

Mae’n Gadeirydd ar Wasg Poetry Wales o hyd, sy’n cyhoeddi o dan yr argraffnod Seren sydd wedi ennill gwobrau lu. Bydd yn parhau i gyhoeddi llyfrau Cymraeg ar gyfer plant o dan ei argraffnod Houdmont. 

Mae gan Richard brofiad helaeth o’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru ar ôl treulio cyfnod yn Gadeirydd ar Literary Publishers (Wales) Ltd ac yn aelod a Chadeirydd Panel Marchnata Cyngor Llyfrau Cymru. Bu hefyd yn aelod o Fwrdd Sgript Cymru – Drama Gyfoes Cymru am saith mlynedd.

Cefndir

Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn dal casgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru mewn ymddiriedolaeth ar ran pobl Cymru a darparu cyfeiriad strategol i waith y Llyfrgell.

Mae swydd Ymddiriedolwr yn mynnu isafswm ymrwymiad amser o hyd at 12 diwrnod y flwyddyn ar fusnes y Llyfrgell ac nid yw Ymddiriedolwyr yn derbyn tâl. Cynhelir saith cyfarfod Bwrdd yn flynyddol ac fe’i mynychir gan yr Ymddiriedolwyr. Mae cyfarfodydd y Bwrdd yn rhai cyhoeddus. Gall Ymddiriedolwyr hefyd fynychu digwyddiadau a chyfarfodydd eraill ar ran y Llyfrgell.

Llywydd y Llyfrgell, sy’n cadeirio’r Bwrdd, yw’r Athro Syr Deian Hopkin. Mae swyddogion penodedig eraill sydd ar y Bwrdd yn cynnwys yr Is-lywydd, Mrs Tricia Carter, a’r Trysorydd, Mr Colin John.

Mae gofyn i Ymddiriedolwyr gyflawni dyletswyddau ymddiriedolwr elusen, fel y’u diffiniwyd a’u cyflwynwyd gan y Comisiwn Elusennol. Yn ogystal, mae Ymddiriedolwyr yn ddarostyngedig i ‘Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus Nolan’ a’r canllawiau a gyhoeddir gan y Llyfrgell. Dylai Ymddiriedolwyr hefyd wybod am yr ymrwymiadau arnynt sy’n codi yn sgil statws y Llyfrgell fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Mae’r rhain wedi’u cyflwyno yn y Ddogfen Fframwaith, sy’n egluro’r Telerau a’r Amodau y mae’r Llyfrgell yn derbyn arian cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru drwyddynt.

Manylion Cyswllt

Elin-Hâf 01970 632534 neu post@llgc.org.uk