£2.2m i helpu’r diwydiannau creadigol i ddefnyddio treftadaeth ddiwylliannol ddigidol Cymru

Heddiw [22.02.12], cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Rhaglenni Ewropeaidd, Alun Davies, fenter £2.2m newydd i helpu busnesau yn y diwydiannau creadigol i ddefnyddio casgliad digidol unigryw o dreftadaeth ddiwylliannol i hybu arloesedd a'u gwneud yn fwy cystadleuol.

Dan arweiniad y Llyfrgell Genedlaethol, nod y cynllun Digido ar gyfer Busnes yw rhoi gwasanaeth wedi’i deilwra i gwmnïau yn y Gorllewin a’r Cymoedd i’w helpu i gael mynediad i’r casgliad mwyaf o dreftadaeth ddiwylliannol ddigidol ddwyieithog ynglŷn â Chymru.

Mae casgliadau’r Llyfrgell yn cynnwys llyfrau, llawysgrifau, archifau, mapiau, lluniau a ffotograffau, ynghyd â ffilmiau, cerddoriaeth a chyfnodolion – gyda llawer ohono’n cael ei ddarparu’n ddigidol, gan gynnwys dros 2 miliwn o dudalennau papurau newydd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

Bydd busnesau Cymru, yn enwedig SMEs yn y byd teledu, cerddoriaeth, ffilm a’r cyfryngau newydd, yn cael hyfforddiant gan arbenigwyr digido i ffrwyno’r cynnwys digidol hwn er mwyn ceisio datblygu cynnyrch, gwasanaethau a thechnolegau newydd a allai, yn eu tro, eu helpu i ennill contractau newydd. Bydd cymorth hefyd i gwmnïau ym maes hanes teuluol/hel achau ac ym maes cyfieithu, yn ogystal ag artistiaid a’r diwydiannau crefft a allai elwa ar fynediad i ddyluniadau crochenwaith a thecstiliau.

Caiff y cynllun pedair blynedd ei gefnogi gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, ynghyd ag adnoddau’r Llyfrgell.

Dywedodd Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Rhaglenni Ewropeaidd,

‘Bydd cefnogi busnesau i ddatblygu cyfleoedd newydd gan ddefnyddio cynnwys digidol yn ysgogi twf yn y sector cyffrous hwn. Rwy’n falch ein bod ni wedi gallu buddsoddi arian yr UE yn y fenter hon a fydd yn helpu cwmnïau i addasu ac ymateb i’r cyfleoedd drwy ddigido er mwyn llwyddo’n fasnachol.

‘Mae Cyflawni Cymru Ddigidol yn amlinellu’n hamcan i wneud Cymru’n wlad wirioneddol ddigidol lle gall pawb gael mynediad i dechnolegau a gwybodaeth ddigidol, a dysgu sgiliau i fanteisio arnyn nhw.’

Drwy’r gwasanaeth Digido ar gyfer Busnes, bydd cyngor a gwybodaeth arbenigol ar gael ar amrywiaeth o faterion, o hawlfraint a thrwyddedu, i gipio digidol, storio a chadwraeth digidol, i chwilio drwy’r adnoddau presennol. Caiff gwybodaeth ei lledaenu drwy ddigwyddiadau a sesiynau hyfforddi. Disgwylir y bydd clwstwr o gwmnïau’n cael ei sefydlu drwy’r gweithgarwch hwn i gydweithio ar brosiectau a rhannu arbenigedd i helpu i ennill contractau pellach.

Ymysg y gweithgareddau a allai ddigwydd drwy’r cynllun, mae datblygu rhaglenni i hwyluso mynediad i gynnwys fel papurau newydd hanesyddol a’i gwneud yn haws i ymchwilwyr a newyddiadurwyr ddefnyddio data sydd newydd ei ddigido i greu rhaglenni teledu a radio.

Dywedodd y Llyfrgellydd Andrew Green,‘Mae arwyddocâd a gwerth diwylliannol anferthol i gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol. Maen nhw hefyd ganddyn nhw botensial economaidd sylweddol. Bydd y cynllun Digido ar gyfer Busnes yn ein galluogi i gynnig gwasanaeth penodedig i gwmnïau yn yr ardal Gydgyfeirio, gan eu helpu i fanteisio ar ein harbenigedd ym maes digido. Bydd hyn yn ei dro yn eu gwneud nhw’n fwy cystadleuol yn lleol ac yn fyd-eang, gyda’r fantais ychwanegol o’i gwneud yn haws i bawb gael mynediad i gasgliadau cenedlaethol y Llyfrgell.’

Dolenni

Gwybodaeth Bellach

Gall busnesau sydd â diddordeb mewn cael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael drwy’r cynllun gysylltu â:
David Michael ar 01970 632855 neu Pedr ap Llwyd ar 01970 632952