Athro Aled Jones - Is-lywydd newydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Yr Athro Aled Jones: Proffil(cyswllt allanol)

Mae’r Athro Aled Jones wedi cael ei benodi yn Is-lywydd newydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Bydd cyfnod yr Athro Jones yn y swydd yn dechrau ar 1 Mai 2012 a bydd yn para am bedair blynedd. 

Nid swydd llawn amser yw hon. Bydd yr Athro Jones yn parhau i weithio'n llawn amser i Brifysgol Aberystwyth. 

Fel yr Is-lywydd bydd yr Athro Jones yn hyrwyddo’r Llyfrgell a’i gwaith, a hynny yng Nghymru a thu hwnt. Bydd hefyd yn cynrychioli’r Llyfrgell wrth drafod â Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Efallai bydd yr Athro Jones hefyd yn ymgymryd â swyddogaethau Llywydd y Llyfrgell os bydd angen. 

Yr Athro Jones yw Dirprwy Is-Ganghellor Hŷn Prifysgol Aberystwyth ac mae’n arbenigo yn hanes y Gymru fodern. Mae wedi gweithio’n helaeth ym maes y casgliadau yn y Llyfrgell Genedlaethol er 1976, ac ymunodd â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn 2009. Nid yw’n dal unrhyw benodiadau cyhoeddus Gweinidogol arall.

Dywedodd yr Athro Jones, “Mae cael fy mhenodi i swydd Is-lywydd y Llyfrgell Genedlaethol yn bleser, yn anrhydedd ac yn gyfrifoldeb mawr. Fel defnyddiwr brwd y gwasanaethau gwych mae’r Llyfrgell yn eu darparu, dros gyfnod o ddeng mlynedd ar hugain, rwy’n ymwybodol o bwysigrwydd y sefydliad hwn i ddiwylliant Cymru a’r bywyd Cymreig yn gyffredinol. Ar yr un pryd, rwy’n ystyried y Llyfrgell fel ffenestr sy’n ein galluogi ni i gael cipolwg ar amrywiaeth ehangach o wybodaeth o ledled y byd, ac i ymddiddori yn yr wybodaeth honno. Edrychaf ymlaen gyda’r brwdfrydedd mwyaf at y gwaith o gefnogi cenhadaeth y Llyfrgell, ac i weithio’n agos gyda staff a defnyddwyr y Llyfrgell, Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a Syr Deian Hopkin, y Llywydd newydd,.”

Dywedodd Syr Deian Hopkin, Llywydd y Llyfrgell: “Rwyf wrth fy modd bod yr Athro Aled Jones wedi cael ei benodi yn Is-lywydd. Mae’n hanesydd uchel ei barch sydd â phrofiad cyfoethog o reoli mewn prifysgol ac mae’n hynod o ymroddedig i’r Llyfrgell. Edrychaf ymlaen at weithio’n agos gydag ef ac aelodau eraill o’r Bwrdd i gefnogi’r Llyfrgellydd a’r staff i wireddu uchelgeisiau’r Llyfrgell.”

Mae penodiad yr Athro Aled Jones yn dilyn cyfnod Mr Arwel Ellis Owen fel Is-lywydd, a ddaeth i ben ar 30 Tachwedd 2011. 

Gwybodaeth Bellach:

Siôn Jobbins, Swyddfa’r Wasg LlGC: 01970 632902  post@llgc.org.uk