FAQ QuestionPoint

Beth yw QuestionPoint?

Gwasanaeth cyfeiriol electronig sy’n cael ei ddefnyddio gan nifer o lyfrgelloedd i weinyddu eu gwasanaethau ymholiadau i ddefnyddwyr yw QuestionPoint.

A yw’r ffyrdd o gyflwyno ymholiad i’r Llyfrgell wedi newid?

Wrth gyflwyno ymholiad yn electronig, yr unig beth sydd wedi newid yw diflaniady cyfeiriad ebost ar gyfer y gwasanaeth. Bydd angen cyflwyno pob ymholiad trwy ffurflen ymholiadau arlein.

Pam fy mod angen cyfrif?

Mae QuestionPoint yn creu cyfrif yn awtomatig wrth i chi gyflwyno ymholiad am y tro cyntaf. Anfonir eich cyfrinair i’r cyfeiriad ebost a nodwyd pan gyflwynwyd eich cwestiwn. Yn eich cyfrif cewch weld eich cwestiynau a’u hatebion.

A oes rhaid i mi fewngofnodi i’r cyfrif i dderbyn ateb i’m cwestiwn?

Nag oes. Anfonir yr ateb i’ch cyfeiriad ebost, ond gallwch fewngofnodi i’ch cyfrif er mwyn gweld statws eich cwestiwn, neu ail-edrych ar atebion blaenorol.

Pam na alla’i fewngofnodi?

Dyma rai rhesymau:

  • Os yw’r tudalen mewngofnodi yn gofyn am eich cyfeiriad ebost, gofalwch roi’r un cyfeiriad a ddefnyddiwyd wrth gyflwyno’ch cwestiwn.
  • Os yn defnyddio’r cyfrinair gwreiddiol a anfonwyd i’ch cyfeiriad ebost, copiwch y cyfrinair o’r neges ebost a’i gopïo i’r blwch ‘Cyfrinair’ ar y dudalen fewngofnodi.
  • Cofiwch fewnosod eich cyfrinair yn hollol gywir

Os nad yw’r uchod yn gweithio, cysylltwch â’r Llyfrgell.

Beth yw fy nghyfrinair?

Bydd QuestionPoint yn anfon eich cyfrinair i’ch cyfeiriad ebost.

Ar dudalen mewngofnodi’r ymholydd, dewiswch ‘Wedi anghofio’ch cyfrinair – cliciwch yma’. Teipiwch y cyfeiriad ebost nodwyd pan osodwyd eich cwestiwn, a dewis ‘Anfon’. Ewch i’r cyfrif ebost i dderbyn y neges a fydd yn cynnwys eich cyfrinair.

Sut fedra’i newid fy nghyfrinair?

Er mwyn ei newid, ewch i’r linc ‘Cyfrinair’ sydd i’w weld ar unrhyw dudalen o’ch cyfrif

Pryd daw’r ateb i’m ymholiad?

Bydd y gydnabyddiaeth a ddaw wrth gyflwyno’ch cwestiwn yn nodi mai ateb o fewn 10 diwrnod gwaith o’r dyddiad y cyflwynwyd y cwestiwn yw’r nod.

Sut fedra’i anfon neges i’r Llyfrgell o’m cyfrif?

Cliciwch ar unrhyw gwestiwn mewn rhestr cwestiynau i fynd i’r dudalen ‘Fy ymateb’. Rhowch eich neges yn y blwch ar waelod y dudalen ‘Fy ymateb’. Cliciwch y botwm ‘Anfon ymateb’.

Am faint o amser bydd fy ymholiad i’w weld yn fy nghyfrif?

Bydd yno am 90 diwrnod, cyn bod QuestionPoint yn ei ddileu.

Sut ydw i’n anfon atodiad?

Dylid defnyddio Google Docs, neu raglen debyg os am anfon atodiad o unrhyw fath gyda’ch ymholiad.

Plis nodwch mai eich dewis chi yw defnyddio safleoedd allanol fel Google Docs i anfon gwybodaeth atom, a'ch bod yn cytuno i amodau a thelerau'r safleodd hyn wrth wneud.

Dewis arall yw anfon eich ymholiad drwy ein ffurflen ymholiadau a phostio neu ffacsio’r atodiad atom.

Pa fath o ymholiadau medraf eu cyflwyno?

Gweler dudalen Ymholiadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru am amlinelliad o’r math o ymholiadau a atebir.