Datganiad Preifatrwydd Gwasanaeth Ymholiadau

Pam ydych chi angen fy ngwybodaeth bersonol?

I’n galluogi ni i ddarparu mynediad cofnodedig i’r casgliadau a gwasanaethau sydd ar gael i chi fel deilydd cyfrif LlGC.

Ar ba sail fyddwch chi’n prosesu’r data?

Fel rhan o’n Tasg Gyhoeddus fel Llyfrgell Genedlaethol fel y nodir yn ein Siarter a dogfennau llywodraethol eraill perthnasol.

A fydd unrhyw un arall yn derbyn copi o’r data?

Mi fydd y data yn cael ei storio'n ddiogel ar system allanol a ddefnyddir i weinyddu'r gwasanaeth - QuestionPoint/OCLC ar hyn o bryd. Trosglwyddir y data a brosesir yn QuestionPoint i’r Unol Daleithiau America lle mae OCLC yn seiliedig. Mae gan y Llyfrgell gytundeb Cymalau Cytundebol Safonol gydag OCLC sydd yn sicrhau diogelwch digonol ar gyfer unrhyw ddata personol a drosglwyddir y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd. Ni fyddwn ni na nhw yn rhannu eich data gydag unrhyw un arall y tu allan i Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Am fwy o wybodaeth, gweler telerau gwasanaeth QuestionPoint a pholisi preifatrwydd OCLC.

Am ba hyd y byddwch yn cadw'r data personol?

Am dri mis ar ôl cwblhau'r ymholiad, bydd y system sy'n gweinyddu'r gwasanaeth wedyn yn dileu'r data yn awtomatig. Os mai ar bapur y daw'r ymholiad yn wreiddiol, yn bydd yn cael ei ddileu o fewn y flwyddyn + 3 blynedd.

Beth fydd yn digwydd os nad wyf yn darparu'r wybodaeth sy'n ofynnol ar gyfer cofrestru?

Ni allwn ni ateb eich ymholiad.

Pwy fydd yn gyfrifol am reoli'r data rwy'n ei ddarparu?

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ble mae modd cael hyd i fwy o wybodaeth?

Ceir gwybodaeth bellach am ein polisï gwarchod data ar ein tudalen  Rheoliad Cyffredinol Gwarchod Data.