Freya
Josh G
Llyr
Tiegan
Nieve
Holly
Lowri
Ysgol Talysarn, 2016
Josh H
Anya
Zander
Osian W
Aaron
Elliw
Nathaniel
Osian P
Owen
Cameron
Shane
Adam
Ffion
Siriol
Ryan
Elan
Jack
Tesni
Jack
Dyma fy ffon pogo.  Dwi’n hoffi chwarae gydag o, dwi'n ei ddefnyddio bron bob dydd yn y parc. 
Dyma grys Talysarn Celts. Dwi’n chwarae ar yr asgell. Dwi’n hoffi chwarae pêl-droed hefo fy ffrindiau, mae o’n hwyl.
Nathaniel
Dyma fy nhystysgrif presenoldeb, mae’n dangos fy mod i wedi bod yn yr ysgol bob dydd yn ystod tymor y Pasg.
Ges i’r tystysgrif yma am agwedd arbenig o dda drwy’r wythnos ac am wneud gwaith da drwy’r wythnos yn Ysgol Talysarn.
Dyma fathodyn tîm pêl-droed Nantlle Vale.  Rydw i’n chwarae fel gôl-geidwad ac yng nghanol cae.
Dyma wobr rheolwr pêl-droed Nantlle Vale o dan 10.  Fy hoff safle yw gôl-geidwad.
Adam
Enillais y medal pel-droed am ddod yn ail mewn twrnament yng Nghonwy. Sgoriais gôl arbennig yn ystod y gystadleuaeth.
Llyr
Dyma fy helmed. Rwy’n defnyddio hwn pan rwy’n sglefyrddio
Rydw i’n hoffi ymarfer triciau ym mharc sglefrio talysarn.
Dwi wrth fy modd yn mynd i feicio mynydd yng Nghoed y Brenin a Chwarel Dorothea.
Dyma fy ngwialen bysgota. Rydw i’n hoffi pysgota gyda fy ffrindiau yn chwarel Llanllechid.
Owen
Dyma fi a Siriol yn chwarae darnau rydym wedi dysgu ym mand Ysgol Talysarn.
Dyma fi!
Dyma’r olygfa sydd gen i adref pan dwi’n edrych allan drwy’r ffenestr.  Ysgrifennais gerdd am y dyffryn i bobl ddechrau gwerthfawrogi’r ardal.
Elan
Dyma lun ohonaf yn Venue Cymru, Llandudno gyda chôr Glanaethwy.  Dyma gyngerdd Carolau Gobaith adeg y Nadolig.  Dwi’n hoffi canu a pherfformio.
Dyma helmed dwi’n defnyddio i farchogaeth ceffylau.  Saffron yw fy hoff geffyl.   Mae’r stablau wrth ymyl Bro Silyn. 
Dyma luniau ohonaf yn y clwb karate a fy melt oren.  Roeddwn yn gwneud karate yn Pritchard’s Martial Arts yng Nghaernarfon.
Freÿa
Dyma dystysgrif gefais am gystadlu mewn cystadleuaeth unawd offerynol am y tro cyntaf. Cafodd y gystadleuaeth ei chynnal yng Nghaernarfon.
Siriol
Dyma fy mwa saeth, rydw i’n gorfod ceisio cael sgor o 95 bob tro. Mae lliw y bathodyn yn cynrychioli pellteroedd gwahanol y targedau. Rydw i yn hoffi y gamp yma oherwydd ei fod yn hwyl. Rydw i’n ymarfer bwa saeth yn Nebo a Waunfawr.
Enillais basport nofio yng nghlwb Porthmadog. Fy hof stroc yw ffrynt stroc.
Yn ystod yr haf enillais y fedal yma yn llyfrgell Penygroes am ddarllen 6 llyfr. Enw'r gyfres o lyfrau y darllenais oedd Cadi Wyn.
Elliw
Dyma luniau ohonaf i yn dringo mynyddoedd gyda mam a dad. Rydym yn dringo mynydd Tryfan a Mynydd Drws y Coed yn y ffotograffau yma.
Dwi’n chwarae corn bariton ym mand Ysgol Talysarn. Dyma glip fideo ohonaf yn ymarfer.
Osian P
Enillais y fedal a’r belt yma am raddio yn karate. Rydw i rwan gyda belt lliw brown a streipen ddu.
Dwi’n mynd i glwb Llanllyfni, Talysarn i wneud karate gyda dau o fy mrodyr.
Zander
Dyma luniau dynais o’r Wyddfa a Chwm Silyn ym mis Mai.  Dwi’n hoff iawn o dynnu lluniau ar fy nghamera, ac yn gwneud yn aml iawn.
Rydw i’n chwarae caneuon dwi wedi cyfansoddi fy hun. Dwi wedi dysgu chwarae'r darn dechrau i fy hoff gan. Weithiau dwi'n dysgu Mam ychydig bach.
Holly
Dyma fathodyn gymnasteg lefel 7 ges i am wneud campau gymnasteg fel fflipiau.  Enillais y bathodyn yma ym Mhlas Silyn, Penygroes.  
Dyma llun o fy nghi Lwsi. Rwy’n mynd a hi am dro bob dydd ar ôl ysgol ar y trac ym Mhenygroes.
Dyma bortread ysgrifennais o Begw.  Mae’r portread yma fod i wneud i chi feddwl.  Fe wnes i’r gwaith yma ar y cyfrifiadur.
Dewisiais grys Cae Glyn oherwydd rydw i yn chwarae pêl-droed iddynt. Rydym yn chwarae yn erbyn lot fawr o dimau gwahanol.
Lowri
Enillais y tystysgrif gymnasteg yma mewn cystadleueath ym Mhlas Silyn.  
Dwi’n falch iawn fy mod i’n chwarae i glwb pêl-droed Nantlle Vale, Penygroes.  Dyma wobr enillais am chware i’r tîm.
Rydw i’n hoffi ysgrifennu, dyma ymson ysgrifennais yn yr ysgol.
Tesni
Dyma lun o’r Wyddfa, dwi’n byw ar droed yr Wyddfa.  Dwi’n hoffi’r olygfa yma.
Dyma rhan o fy nyddiadur i, ysgrifenais am fynd i Gaernarfon at Dad.
Cameron
Enillais y wobr yma ym Mhlas Silyn gan ein hyfforddwr am chwarae i glwb Pêl-droed Nantlle Vale.  
Dwi’n mynd i barc sglefrio Talysarn hefo fy sgwter.  Mae o’n hwyl mynd fyny y rampiau mawr.
Dwi wrth fy modd yn chwarae rygbi yn yr ysgol.  Dyma bêl rydyn ni’n defnyddio.
Rydw i’n chwarae pêl-droed i glwb Talysarn Celts hefo fy ffrindiau.
Josh H
Dyma wobr pêl-droed enillais yn chwarae i glwb bach Penygroes, Nantlle Vale.  Rydym yn cael gwobr bob tymor am chware i’r clwb.
Ffion
Rydw i yn defnyddio’r liotard yma ym Mhlas Silyn, Penygroes i wneud gymnasteg.
Darllenais y llyfr yma - Ieu a Dei ar waith fel rhan o fy ngwaith cartref.
Shane
Dyma fathodyn Ysgol Gynradd Talysarn.  Mae ceffyl, chwarel a mwrthwl i dorri llechi ar y bathodyn.  Mae’r cerrig yn cynrychioli’r chwareli sydd yn yr ardal.
Dyma fedal 'Ras am Fywyd' enillais yng Nghaernarfon. Ymarferais yn galed a rhedais o gwmpas Talysarn bob wythnos.
Enillais y bathodyn a’r dystysgrif yma am gyrraedd lefel 6 mewn gymnasteg. Rydw i’n ymarfer yng nghanolfan hamdden Penygroes.
Anya
Mae yna hanes yn gysylltiedig a’n hardal ni achos bod llawer o chwareli yma.  Mae’r llechan yma yn dangos rhan o hanes y gorffennol.  Ffeindiais y llechen yma wrth fynd am dro i chwarel Dorothea.
Nieve
Ges i’r esgidiau yma fel anhreg Nadolig ym Mangor.  Dwi’n gwisgo rhain i sglefrio ym mharc sglefrio Talysarn.
Rydw i’n chwarae i academi Clwb Pêl-droed Caernarfon, a dyma fy siaced.
Enillais wobr yr hyfforddwr am fod yn chwaraewr y flwyddyn i Dyffryn Nantlle. 
Aaron
Llun del ohonaf i, fy mrodyr Josh ac Adam, a fy chwaer Alaw. Cafodd y llun ei dynnu yn yr ysgol.
Dyma rhan o fy stori i. Ysgrifenais bortead o Begw. 
Rydw i yn chwarae efo’r bêl yma ar y cae pêl-droed. Talysarn Celts yw enw’r clwb rydw i’n chwarae i. Mae'r shin-pads yn helpu ni gadw’n saff ar y cae pêl-droed.
Josh G
Dyma dystysgrif a rhoséd am gystadleuaeth neidio ceffylau yng  Nglyn llifon. Des i yn 5ed yn y gystadleuaeth.
Dwi’n defnyddio’r brwsh yma i frwsio fy ngheffylau.  
Dyma lun ohonaf ar gefn ceffyl yng Nghaernarfon.  
Tiegan
Agor y capsiwl
Dyma’r olygfa sydd gen i adref pan dwi’n edrych allan drwy’r ffenestr. Ysgrifennais gerdd am y dyffryn i bobl werthfawrogi’r ardal.
Dyma wobr rheolwr pêl-droed Nantlle Vale o dan 10.  Fy hoff safle yw gôl- geidwad.
Dyma fathodyn tîm pêl-droed Nantlle Vale. Rydw i’n chwarae fel gôl-geidwad ac yng nghanol cae.
Dyma luniau ohonaf yn y clwb karate a fy melt oren.  Roeddwn yn gwneud karate yn Pritchard’s Martial Arts yng Nghaernarfon.
Dyma helmed dwi’n defnyddio i farchogaeth ceffylau.  Saffron yw fy hoff geffyl.   Mae’r stablau wrth ymyl Bro Silyn. 
Dyma luniau ohonaf i yn dringo mynyddoedd gyda mam a dad. Rydym yn dringo mynydd Tryfan a Mynydd Drws y Coed yn y ffotograffau yma.
Dyma lun o fy nghi Lwsi. Rwy’n mynd a hi am dro bob dydd ar ôl ysgol ar y trac ym Mhenygroes.
Enillais y wobr yma ym Mhlas Silyn gan ein hyfforddwr am chwarae i glwb Pêl droed Nantlle Vale.  
Dyma fedal 'Ras am Fywyd' enillais yng Nghaernarfon. Ymarferais yn galed a rhedais o gwmpas Talysarn bob wythnos.
Llun del ohonaf i, fy mrodyr Josh ac Adam, a fy chwaer Alaw. Cafodd y llun ei dynnu yn yr ysgol.
Rydw i yn chwarae efo’r bêl yma ar y cae pêl-droed, Talysarn Celts yw enw’r clwb rydw i’n chwarae i. Mae'r shin-pads yn helpu ni gadw’n saff ar y cae pêl-droed.
Dyma rhan o fy stori i. Ysgrifenais bortead o Begw. 
Dyma dystysgrif a rhoséd am gystadleuaeth neidio ceffylau yng Nglyn llifon. Des i yn 5ed yn y gystadleuaeth.