Erin
Ysgol Llanllechid  2016
Danial
Mari
Aaron
Meleri
Abbi
Carwyn
Sam
Idwal
Osian
Cai J
Phillip
Cai P
Mikey
Map
Sasha
Cerys
Swyn
Mared
Cai W
Harry
Sophie
Dyma bamffled y wifren wib sydd ym Methesda.  Dyma’r wifren wib fwyaf yn Ewrop ac mae’n bwysig i’n hardal ni.
Dyma ddarn o lechen o  chwarel Penrhyn, y chwarel  mwyaf yn Ewrop.  Mae'r chwarel wedi bod yn bwysig iawn i’r ardal yn y gorffennol.
Enillais y wobr yma mis Ebrill 2016 am ddod yn gyntaf yn ras Moel Wnion, sef ein mynydd lleol ni.
Dwi’n chware i Glwb Rygbi Bethesda. Dyma grys ein taith i dde Cymru. Dwi’n chwarae ar yr asgell.
Llais Ogwan yw papur Bro Dyffryn Ogwen. Mae’n bwysig oherwydd ei fod yn rhannu hanes lleol yn ardal Bethesda, Rachub a Llanllechid.
Dyma fy nghrys rygbi dwi’n gwisgo i chwarae i Fethesda.  Dwi’n falch o gynrychioli’r ardal leol wrth chwarae i’r tîm.
Dyma fwgwd nwy babi o adeg yr Ail Ryfel Byd. Cefais y mwgwd hwn gan fy nhaid.  Mae’n bwysig i’n teulu ni oherwydd pur anaml rydych yn ei weld yn rhywle. 
Cai D
Dwi yn hoff o'r hen lun yma oherwydd dwi yn byw ar yr un stryd. Mae’n dangos faint mae'r stryd yma yn Bethesda wedi newid.
Dyma CD gan y band y ‘Ceffylau lliwgar’.  Mae’r CD yma’n arbennig i mi oherwydd fy nhad ffurfiodd y band.
Dwi wedi cael fy newis i chwarae rygbi dros Eryri. Dwi hefyd yn aelod o Glwb Rygbi Bethesda. 
Mae’r Chwarel yn bwysig i ni oherwydd mae fy nheulu wedi gweithio yno - fy hen daid, fy nhaid a fy llys dad.
Dyma'r tro cyntaf i mi ddysgu reidio fy meic ac rydw i’n hoffi reidio fy meic erbyn heddiw. Roedd y llun yma wedi cael ei dynnu ar lôn wrth ymyl fy nghartref.
Dyma hen lun o Chwarel Penrhyn a llun o’r Chwarel erbyn heddiw.  Roedd streic yn y Chwarel yn bwysig iawn i’r ardal, ac erbyn heddiw mae'r wifren wib yno.
Daeth y band Celt i’r ysgol pan oeddwn i ym mlwyddyn 4.  Mae Celt yn fand o’r ardal leol, a dyma'r CD sydd gen i.
Dyma raglen Sioe Amaethyddol gyntaf un Dyffryn Ogwen yn 1972. Mae’r rhaglen yma yn brin iawn.
Enillodd Dad y gwpan yma yn Sioe Dyffryn Ogwen gyda’r gwartheg sydd gennym ar y fferm.
Dyma lun o fy nhaid ar y fferm, mae lluniau fel yma yn bwysig i mi gofio fy nhaid.
Dyma hen lechen  o Chwarel y Penrhyn sydd wedi bod yn ein teulu ni am flynyddoedd, anrheg gan fy nhaid i fy nhad oedd hwn.
Mae’r faner yma yn perthyn i fy hen Daid. Dwi’n defnyddio fo pan mae'r rygbi ar y teledu.
Dyma lyfr am Chwarel y Penrhyn.  Mae’r llyfr yma’n ddiddorol oherwydd rwy’n dysgu ffeithiau am y Chwarel a dysgu sut oedden nhw’n symud y llechi.
Es i ar daith gyda Mam a’r teulu i chwarel Penrhyn.  Aethom ar y wifren wib ac ar daith o gwmpas y chwarel.  Fe welais ddarn o lechen, ac oherwydd ei fod mor syth fe bigais i fyny.  
Rydw i wedi dewis y lluniau yma oherwydd rydw i yn mwynhau dringo Moel Faban a Moel Wnion ers oeddwn yn 5 mlwydd oed.
Dyma lun o’r Chwarel ym Methesda.  Mae’r weiren wib hiraf yn Ewrop yna.
Des i'n 5ed mewn cystadleuaeth gymnasteg yn cynrychioli Plas Ffrancon yn y ganolfan hamdden leol.  Dyma’r canlyniad gorau i mi gael, roeddwn i wrth fy modd!
Dyma ffon wnaeth fy nhad allan o goeden dderw sydd ar dir ein cartref ni.  
Mae hogiau'r band Celt i gyd yn wreiddiol o ardal Bethesda.  Daethon nhw i’r ysgol yn 2014 i ganu.
Enillais y wobr 1af am ganu alaw werin yn Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen yn 2016.
Rydw i’n aelod o Adran Bro Dyffryn Ogwen. Rydym yn ymarfer yng Nghapel Jerwsalem.
Rhedais yn y 'Ras am Fywyd' yn Ysgol Dyffryn Ogwen i gasglu arian i bobl gyda chancr.
Ffeindiais y carnau ceffyl yma ar ben Moel Faban pan es i gerdded yno gyda mam.
Dyma lun o afon Ogwen. Dwi a Dad yn mynd yno i bysgota bob blwyddyn, a dyma fy hoff le i gerdded.
Mae fy nhad yn defnyddio’r ffon yma i hel defaid ar ein fferm ar Fynydd Garth.
Dyma lyfr am Fferm Glan Llugwy.  Chwaer fy hen nain ysgrifennodd y llyfr yma yn 1979.
Dyma lun wnaeth mam greu am fy nheulu a’r anifeiliaid. Enw'r caeau yw Ffridd Aber Ogwen a’r afon yw Afon Ffrydlas.
Dyma grys pêl-droed fy nhîm lleol, Mynydd Tigers. Dwi’n gwisgo’r crys i chwarae o amgylch Gwynedd a Phlas Ffrancon.
Mae’r llyfr yma gan Huw Davies yn sôn am ardal o amgylch Bethesda yn 1978.  Mae’r bwysig i mi oherwydd mae’n cynnwys ffeithiau a hanesion am fy ardal i.
Dyma lun ar bren o Fethesda.  Mae’n dangos pethau fel y chwarel Penrhyn, y Carneddau ac Elidir. Fy anti - Elen Williams greodd y llun yma.
Chwaraeais dau ddarn gyda fy offeryn cerdd yn y gystadleuaeth yma yn Eisteddfod yr Urdd, Eryri. Roeddwn wedi ymarfer bob dydd i ddysgu’r darnau.
Dyma gwpanau Cynghrair Dominos Bethesda enillodd fy nhaid yn chwarae dominos.   
Dyma lun ohonof i a fy chwaer yn Llyn Idwal yn Eryri.  Yn fy marn i, mae Eryri yn cynnig rhai o olygfeydd mwyaf prydferth yn y byd i gyd.
Dyma gopi sydd gen i o fedal Hedd Wyn pan wnaeth o farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae ei stori yn bwysig yn hanes Cymru.
Sefydlwyd Côr Meibion Penrhyn yn 1935.  Mae’r record yma yn bwysig i mi oherwydd rydw i’n perthyn i'r person sydd yn arwain y côr.
Mae fy nheulu yn bwysig i mi a dyma ni ym mhriodas fy nghyfnither a fy nghefnder.  Mae’r llun yma tua 8 oed.
Dyma gwpan o Sioe Dyffryn Ogwen 1972/1973.  Mae’r gwpan yma’n bwysig i’n teulu ni. Nain sy’n cadw’r gwpan yn ei thŷ hi.
Dyma CD Côr Meibion Penrhyn wedi ei arwyddo gan yr arweinydd Owain Arwel Davies (fy nhad).  
Dyma bedol ceffyl wnes i ddarganfod yn fy ngardd gefn.  Mae o’n hen ac wedi dechrau pydru.
Amser maith yn ôl roedd aelodau o fy nheulu wedi symud i America. Prynodd Taid y llyfr yma i wneud bach o ymchwil am ein perthnasau. 
Dyma CD Iwcs a Doyle.  Mae Doyle yn ail gefnder i mi.
Phil
Mae’r llyfr yma yn sôn am hanes chwarel y Penrhyn.  Mae’n ddiddorol i mi oherwydd roedd Taid yn arfer gweithio yno.
Mae aelodau o fy nheulu i wedi gweithio yn y chwarel yn y gorffennol.
Dyma lun o wifren wib Bethesda, a sut roedd y chwarel yn arfer edrych.  Mae’r chwarel wedi chwarae rhan bwysig yn hanes Bethesda.
Ysgol Llanllechid  2016
Dyma ddarn o lechen o chwarel Penrhyn, y chwarel mwyaf yn Ewrop.  Mae'r chwarel wedi bod yn bwysig iawn i’r ardal yn y gorffennol.
Dyma bamfled y wifren wib sydd ym Methesda.  Dyma’r wifren wib fwyaf yn Ewrop ac mae’n bwysig i’n hardal ni.
Dyma fwgwd nwy babi o adeg yr Ail Ryfel Byd. Cefais y mwgwd hwn gan fy nhaid.  Mae’n bwysig i’n teulu ni oherwydd pur anaml rydych yn ei weld yn rhywle. 
Dyma CD gan y band y ‘Ceffylau lliwgar’. Mae’r CD yma’n arbennig i mi oherwydd fy nhad ffurfiodd y band.
Dwi yn hoff o'r hen lun yma oherwydd dwi yn byw ar yr un stryd. Mae’n dangos faint mae'r stryd yma yn Bethesda wedi newid.
Dyma lyfr am Fferm Glan Llugwy. Chwaer fy hen nain ysgrifennodd y llyfr yma yn 1979.
Dyma lun wnaeth mam greu am fy nheulu a’r anifeiliaid. Enw'r caeau yw Ffridd Aber Ogwen a’r afon yw Afon Ffrydlas.
Ysgol Llanllechid 2016
Dyma fy nghrys rygbi dwi’n gwisgo i chwarae i Fethesda. Dwi’n falch o gynrychioli’r ardal leol wrth chwarae i’r tîm.
Dyma lyfr am Chwarel y Penrhyn.  Mae’r llyfr yma’n ddiddorol oherwydd rwy’n dysgu ffeithiau am y Chwarel a dysgu sut oedden nhw’n symud y llechi.
Rhedais yn y ‘Ras am Fywyd' yn Ysgol Dyffryn Ogwen i gasglu arian i bobl gyda chancr.
Meleri
Amser maith yn ôl roedd aelodau o fy nheulu wedi symud i America, prynodd Taid y llyfr yma i wneud bach o ymchwil am ein perthnasau. 
Agor y capsiwl