Casgliad o lawysgrifau'n ymwneud â Phatagonia

Mudo i Batagonia

Yn ystod y 19eg ganrif ymfudodd nifer fawr o Gymry yn y gobaith o gael bywyd gwell - doedd dim gwaith, ac roedd llawer yn byw mewn tlodi. Roedd atyniad bywyd newydd a dyfodol gwell yn gryf. Heidiodd llawer i ardaloedd diwydiannol America, lle cychwynnodd Michael D. Jones gymdeithasau i'w cynorthwyo i gadw'u hunaniaeth, ond roedd pwysau arnynt i ddysgu Saesneg ac i fabwysiadu'r diwylliant Americanaidd. Teimlai Michael D. Jones mai'r unig ffordd i ddiogelu'r iaith a'r diwylliant Cymreig oedd sefydlu gwladfa, a throdd ei olygon at Batagonia. Sylweddolodd y byddai unigedd Patagonia yn lleoliad delfrydol i feithrin gwladfa Gymreig a gâi ei hamddiffyn rhag dylanwadau anghymreig. Gweithiodd yn ddiwyd yng Nghymru i geisio recriwtio ymfudwyr posib ac anfonodd Lewis Jones a'r Capten Love Jones-Parry i Buenos Aires ym 1862 i drafod telerau gyda llywodraeth yr Ariannin. Llwyddwyd i sicrhau 25 cuadra (tua 100 erw) o dir i bob teulu. Ar 28 Mai 1865, hwyliodd 153 o Gymry ar y Mimosa, ond wrth lanio ar y tir diffaith ar 28 Gorffennaf 1865 heb ddŵr na chysgod a bron dim bwyd, sylweddolwyd yn gyflym nad oedd y wlad mor ddelfrydol ag yr awgrymwyd. Gwellodd y sefyllfa'n raddol wrth i’r gwladfawyr weithio’n ddiwyd i adeiladu sylfeini cymdeithas, adeiladu cartrefi syml, dysgu hela yn y dull brodorol, plannu cnydau a thorri camlesi i ddod â dŵr o’r Afon Camwy i ddyfrhau a ffrwythloni’r tir. Ymhen amser, adeiladwyd rheilffordd i gysylltu'r Gaiman, Dyffryn Camwy a Phorth Madryn.

Chwyddodd y boblogaeth Gymreig i tua 700 ac erbyn 1883 bu'n rhaid i'r Cymry droi eu golygon at yr Andes i chwilio am dir amaethyddol. Cafwyd hyd i diriogaeth Cwm Hyfryd ym 1885 a sefydlwyd gwladfa newydd yno ym 1891.

Erbyn diwedd y 19eg ganrif roedd tua 4,000 o bobl o dras Gymreig yn byw yn Chubut, gyda’r mewnfudiad sylweddol olaf o Gymru yn digwydd ychydig cyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Dirywiodd y Gymraeg rywfaint wrth i’r gwladfawyr gymhathu fwyfwy gyda’r bywyd Archentaidd, trwy briodasau cymysg neu wrth iddynt symud i chwilio am waith. Daeth Sbaeneg yn brif iaith y genhedlaeth iau. Serch hynny, cryfhaodd yr iaith a’r berthynas rhwng Cymru a’r Wladfa unwaith eto trwy sefydlu Cymdeithas Cymry-Ariannin yn 1939 ac yn dilyn y dathliadau canmlwyddiant ers y glanio cyntaf yn 1965.

Y llawysgrifau

Dyma ddetholiad o’r 25 llawysgrif bwysicaf a gedwir yn y Llyfrgell Genedlaethol sy’n ymwneud â Phatagonia . Mae llawer mwy yn y casgliad wrth gwrs a gobeithiwn ddigido mwy i’w hychwanegu i’r dudalen hon yn y dyfodol. Gellir gweld y rhestrau cyflawn ar y dudalen adnoddau Patagonia.

Mae casgliad y Llyfrgell o ddeunydd yn ymwneud â Phatagonia’n gymysg iawn ac yn adlewyrchu bron pob agwedd o fywyd y Wladfa drwy ohebiaeth, dyddiaduron a llyfrau taith, torion papur newydd a llyfrau cofnodion cynghorau, capeli a busnesau.

Mae’r detholiad hwn yn cynnig cipolwg o’r cyfnod, y cynlluniau i greu gwladfa, y mudo a’r ymsefydlu ym Mhatagonia a chofnodion diwylliannol a diwydiannol:

Cynllunio

Mudo

Ymsefydlu

Gohebiaeth a dyddiaduron ymwelwyr yn y cyfnod cynnar

Cofnodion diwydiant a busnes

Llawysgrifau wedi eu trefnu'n gronolegol

1861-1881       NLW MS 7254D Papurau'n ymwneud â'r Wladfa Gymreig

1862-1863       NLW MS 12198A Dyddlyfrau Lewis Jones

1862-1892       NLW MS 12204ELewis Jones correspondence

1863               NLW MS 12199A Dyddlyfr Lewis Jones

1865               NLW MS 18197B Llythyrau Joseph Seth Jones

1865-1866       NLW MS 18176B Dyddiadur Joseph Seth Jones

1865-1889       NLW MS 7255E Papurau'n ymwneud â'r Wladfa Gymreig

1866               NLW MS 18206C Llythyrau sefydlwyr y Wladfa

c.1866-1868    NLW MS 18177C Llythyrau Joseph Seth Jones

1871-1873       NLW MS 4617E Welsh Colonising Company shareholders register

1871-1911       NLW MS 4616B Llythyrau a phapurau

1877               NLW MS 18181B Llythyr Michael D. Jones

1879-1900       NLW MS 18427C Letters addressed to H. Tobit Evans (1844-1908)

1885-1891       NLW MS 18184C Llyfrau cofnodion Cyngor Gaiman

1888               NLW MS 7257A Llwyd ap Iwan: 'Ymchwildaith i'r Andes'

1891               NLW MS 18953B Llawysgrifau'r Parchedig William Phillips, Gwalchmai

1891-1892       NLW MS 16956E Records of the Welsh Patagonian Gold Fields Syndicate

1891-1894       NLW MS 21199D Letters from David Richards in Patagonia to his wife

1892-1894       NLW MS 17525A Copïau o lythyrau oddi wrth Eluned Morgan, Y Wladfa

1893-1894       NLW MS 8783C The Welsh Patagonian Gold Fields Syndicate

1893-1894       NLW MS 8784C The Welsh Patagonian Gold Fields Syndicate

1902-1921       NLW MS 20549E Articles relating to Patagonia by W. Casnodyn Rhys

1902               NLW MS 10816E Welsh settlers in Patagonia

1955               NLW MS 19101E Llyfr cofnodion y Parchedig Tudur Evans

1960               NLW MS 18183C Hanes y dyfrhau yn y Wladfa

 

Dolenni Perthnasol