Cymorth Catalog

Mynediad Cyffredinol i Gasgliadau

Beth gallaf ei weld?

Gweler ein tudalen Beth Gallaf ei Weld am fwy o fanylion ynghylch yr hyn y gallwch ei weld cyn ac ar ôl cofrestru.

Pam na allaf ddefnyddio Tanysgrifiadau ac Adnoddau Eraill os wyf yn byw y tu allan i Gymru?

Arienir y cynllun gan Lywodraeth Cymru, ac felly i gael mynediad, rhaid cael cyfeiriad yng Nghymru neu gôd post Cymreig.

Sut gallaf gofrestru?

Am fwy o fanylion ar sut i gofrestru i ddod yn ddarllennydd, gweler ein tudalen Tocynnau Darllen.

Sut mae mewngofnodi?

Gallwch fewngofnodi i'ch cyfrif yng nghornel uchaf dde y Catalog (botwm 'Mewngofnodi'). Mae'n rhaid mewngofnodi er mwyn archebu eitemau o'r Catalog a gweld deunydd y tanysgrifiwyd iddynt.

Sut mae allgofnodi?

Nid oes botwm pwrpasol ar gael. Mae'n rhaid cau y porwr yn gyfan gwbwl i allgofnodi. Rydym yn ymchwilio i'r posibilrwydd o ychwanegu botwm allgofnodi pwrpasol.

Sut mae newid fy nghyfrinair?

Gellir newid eich cyfrinair ar y dudalen Newid Cyfrinair.

Pa wasanaeth sydd ar gael yn yr Ystafelloedd Darllen ar ddydd Sadwrn?

Nid yw'r Llyfrgell yn cyrchu eitemau i'r Ystafelloedd Darllen ar ddydd Sadwrn. Felly, RHAID archebu'r holl ddeunydd cyn 16:15 ar y dydd Iau cyn eich ymweliad.

Faint mae'n cymryd i'm archeb gyrraedd yr Ystafelloedd Darllen?

Anogir darllenwyr i archebu eitemau oflaen llaw os yn bosib. Am fanylion manylach gweler ein tudalen Amseroedd Cyrchu

Rwy'n gyfarwydd â'r Catalog ac Archifau a Llawysgrifau LlGC, ond oes mwy o Gatalogau/Setiau Data?

Am restr gynhwysfawr o Adnoddau LlGC i'w chwilio, gweler ein tudalen Mwy o Adnoddau LlGC. Nid yw'r rhestr hon yn cynnwys Tanysgrifiadau allanol.


Chwilio Cyffredinol

Beth gallaf ei chwilio?

 • Popeth: Chwilio casgliadau LlGC a detholiad o ddeunydd digidol allanol
 • Digidol: Chwilio casgliadau digidol LlGC
 • Tanysgrifiadau: Chwilio deunyddiau digidol allanol y tanysgrifiwyd iddynt yn unig
 • Yn y Llyfrgell: Chwilio casgliadau LlGC yn unig

Sut gallaf chwilio o fewn casgliadau'r Llyfrgell yn unig?

Er mwyn chwilio o fewn casgliadau'r Llyfrgell yn unig, dewisiwch 'Yn y Llyfrgell' o'r ddewislen wrth i chi fewnosod eich term chwilio.

Beth yw chwiliad pori?

Mae'r chwiliad pori yn dychwelyd canlyniadau yn nhrefn yr wyddor. Mae'r math yma o chwilio yn ddefnyddiol pan rydych yn gwybod teitl neu rhan o deitl, neu i ddarganfod yr holl weithiau sy'n gysylltiedig ag awdur neu bwnc arbennig. Gallwch symud yn ôl ac ymlaen drwy’r rhestr ar y dudalen ganlyniadau er mwyn dod o hyd i'r pennawd perthnasol.

Sut mae mireinio fy chwiliad?

Gallwch fireinio'ch chwiliad yn y golofn chwith wrth edrych ar eich canlyniadau. Gallwch ddewis mireinio yn ôl un neu fwy o'r meysydd canlynol:

 • Awdur/Crëwr
 • Casgliad
 • Math o adnodd
 • Pwnc
 • Dyddiad creu
 • Iaith

I fireinio, cliciwch ar 'Mwy o opsiynau' ar gyfer unrhyw un o'r uchod. Bydd blwch yn agor a gallwch ddewis cynnwys/eithrio ar gyfer unrhyw un. Cliciwch ar y botwm coch 'Parhau' i gadw eich dewis, a bydd eich canlyniadau'n uwchraddio'n awtomatig.

Ailosodir unrhyw gyfyngiadau wrth wneud chwiliad newydd.

Rwy’n gwybod bod eitem yn y Llyfrgell ond ni allaf ddod o hyd iddo. Beth allaf wneud?

Os ydych yn gwybod fod eitem yn y Llyfrgell, ond yn methu dod o hyd iddo yn y Catalog, gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i wneud cais di-Gatalog

Beth allaf ei wneud heb fewngofnodi?

Gallwch:

 • Chwilio drwy'r Catalog
 • Symud at dudalennau a chronfeydd data eraill y Llyfrgell
 • Chwilio catalogau arlein sefydliadau eraill yng Nghymru, y DU neu'n rhyngwladol
 • Gofyn cwestiwn cyfeiriol arlein

Beth yw'r gorchmynion Boolean?

Gorchmynion sy'n eich galluogi i gyfuno termau chwilio er mwyn ehangu neu gyfyngu'ch chwiliad yw'r rhain. Mae'r termau a gefnogir yn y catalog hwn yn cynnwys A, NEU, NID ac AGOS.

 • Bydd A yn cyfuno dau neu fwy o allweddeiriau, gan gyfyngu'ch chwiliad, er enghraifft:
  Bydd Hanes A Cymru yn dychwelyd canlyniadau sy'n cynnwys y ddau derm chwilio, e.e. Hanes Cymru
 • Bydd NEU yn dychwelyd canlyniadau gyda'r naill derm chwilio neu'r llall yn y teitl, gan ehangu'ch chwiliad, er enghraifft: Bydd Hanes NEU Cymru yn dychwelyd canlyniadau gan gynwys Hanes Cymru a Hanes Plwyf Ffestiniog
 • Bydd NID yn hepgor term o'ch chwiliad, gan ei wneud yn fwy penodol, er enghraifft:
  Bydd Davies, John NID Hanes Cymru yn dychwelyd rhestr o weithiau gan John Davies heblaw am Hanes Cymru.
 • Bydd AGOS yn creu rhestr o ganlyniadau lle mae'r termau o fewn pump gair i'w gilydd, er enghraifft: Bydd Chwyldro AGOS Cymru yn dychwelyd canlyniadau gan gynwys Dylanwad y Chwyldro Ffrengig ar Lenyddiaeth Cymru

Sut mae defnyddio nodchwilwyr (wild cards) a thalfyriadau wrth chwilio?

Defynddir nodchwilwyr yn lle llythrennau coll. Maent yn ddefnyddiol wrth chwilio am sillafiadau gwahanol.

 • Defnyddiwch ? i nodi sawl llythyren sydd ar goll; defnyddiwch un ? ar gyfer pob llythyren coll, er enghraifft: Bydd tr?n yn canfod trên ond nid troeon
 • Defnyddiwch * i gynrychioli nifer amhenodol o lythrennau coll, er enghraifft: Bydd tr*n yn dod o hyd i trên neu troeon ayb.
 • Gallwch ddefnyddio talfyriadau ar ddechrau neu ar ddiwedd geiriau, er enghraifft: Bydd llyf* yn dod o hyd i llyfrgell, llyfrgellydd, ayb. Dim ond llyfr a ddychwelir wrth ddefnyddio llyf? Daw *oes o hyd i coes, croes, Tre-groes, ayb.

Archifau a Llawysgrifau

Wrth edrych ar gofnod yn Archifau a Llawysgrifau LlGC beth yw'r rhestr blygadwy yn y golofn chwith?

Y rhestr blygadwy yw'r goeden archifol. Mae'r goeden hon yn dangos yr holl wahanol eitemau o fewn casgliad arbennig, a sut maent yn perthyn i'w gilydd. O fewn casgliad fel Papurau Ystâd Badminton ceir nifer fawr o eitemau unigol. Mae'n bosib eich bod wedi agor cofnod sydd yn eistedd yng nghanol y casgliad, a'r goeden archifol sy'n caniatau i chi weld beth sy'n dod cyn ac ar ôl y cofnod hwnnw, a sut y mae'n perthyn i weddill y casgliad.

Rwyf wedi canfod y casgliad archifol rwyf ei angen, ond sut gallaf chwilio o fewn y casgliad hwnnw yn unig?

Unwaith eich bod wedi agor y casgliad sydd angen arnoch yn Archifau a Llawysgrifau LlGC, fe welwch y goeden archifol yn y golofn chwith (sy'n rhestri pob cofnod yn y casgliad). Uwchben y goeden fe welwch label 'Chwiliad cyflym' - cliciwch ar hwn. Teipiwch eich term chwilio yn y blwch, ac mi welwch yr holl ganlyniadau perthnasol yn ymddangos o dan y blwch chwilio. Dewisiwch gofnod, ac mi fydd y disgrifiad yn y agor yn y golofn dde.

Sut mae chwilio am Ewyllysiau?

Gallwch chwilio am ewyllysiau trwy ein ffurflen chwilio ewyllysiau bwrpasol.

Ar y ffurflen chwilio hon gallwch ddewis un neu fwy o'r canlynol: esgobaeth, dydiadu, plwyf, trefgordd neu alwedigaeth. Y mwyaf o'r rhain y gallwch eu llenwi, y mwyaf cywir fydd eich canlyniadau.

Wedi i chi lenwi'r ffurflen, fe'ch dargyfeirir i'r canlyniadau ar y Catalog.

 • Sut mae canfod y cyfeirnod?

Os ydych chi'n chwilio am gyfeirnod arbennig, gellir ei ganfod o dan y label 'Gosod cais' ar gyfer bob ewyllys (i'r dde o'r teitl 'Lleoliad').

 • Sut gallaf weld yr ewyllysiau arlein?

I weld yr ewyllys cliciwch ar y label 'Gweld' o dan yr ewyllys cywir. I weld fersiwn mwy, cliciwch ar 'Gweld fersiwn mwy mewn ffenestr newydd' (bydd hwn yn agor mewn 'tab' newydd yn y porwr).

I weld yr ewyllys fel sgrin lawn, cliciwch ar 'Sgrin lawn' yn y gornel waelod dde. I ddychwelyd i'r maint arferol, cliciwch ar Esc ar eich allweddell.

I weld gwahanol dudalennau'r ewyllys, cliciwch ar y bodluniau yn y golofn chwith neu cliciwch ar y saethau (i'r dde a'r chwith o'r ddelwedd).

 • Sut i glosio a phellhau o'r ddelwedd ddigidol

Wrth symud eich llygoden dros y ddelwedd fel welwch '+' a '-' yn ymddangos yng nghornel uchaf chwith y llun. Mae'r rhain yn caniatau i chi glosio a phellhau o'r ddelwedd. Gallwch hefyd ddefnyddio'r saeth cylch i droi'r ddelwedd gyda chyfeiriad y cloc.

Sut i chwilio am ymrwymiadau priodas?

Yn dilyn adborth defnyddwyr rydym yn ymchwilio i'r posibilrwydd o greu ffurflen benodol i chwilio'r casgliad ymrwymiadau priodas.

Am y tro, i chwilio am ymrwymiadau priodas:

 1. Mewnosodwch eich term chwilio yn y Catalog
 2. Dewisiwch 'Yn y Llyfrgell' o'r ddewislen i'r dde o'r blwch chwilio
 3. Cliciwch ar Chwilio
 4. Yn y golofn chwith o dan 'Casgliad' dewisiwch 'Mwy o opsiynau'
 5. Rhowch tic yn y golofn 'Cynnwys' ar gyfer Ymrwymiadau Priodas
 6. Cliciwch ar y botwm coch 'Parhau'
 7. Bydd y blwch yn cau, a bydd eich canlyniadau'n cynnwys ymrwymiadau priodas yn unig

Dim ond trwy'r Catalog gellir chwilio am ymrwymiadau priodas, NID ydynt ar gael trwy Archifau a Llawysgrifau LlGC.

 • Sut mae canfod y cyfeirnod?

Dangosir y cyfeirnod mewn cronfachau ar ddiwedd y testun 'Ar gael yn' (i'r dde o'r smotyn gwyrdd) yn y cofnod ar gyfer pob ymrwymiad.

 • Pa awgrymiadau sydd gennych i chwilio am ymrwymiadau priodas?

Os ydych chi'n gwybod yr enw llawn rhowch '' " o'i amgylch yn y blwch chwilio. Dim ond canlyniadau'n cynnwys yr enw llawn fydd yn ymddangos wedyn. Os chwiliwch chi am enw heb '' " o'i amgylch, mi fydd yn cynnwys y naill enw neu'r llall. Er enghraifft ar gyfer Mary Jones, mi fyddai'n dangos canlyniadau'n cynnwys pob Mary, pob Jones a phob Mary Jones.

Os oes gennych enw llawn a lle, defnyddiwch y chwiliad manwl (dolen i'r dde o'r botwm chwilio. Rhowch yr enw  gyda '' " yn y blwch cyntaf a'r enw lle gyda'' " yn yr ail flwch.

Os oes gennych ddyddiad cyffredinol ar gyfer yr ymrwymiad, gallwch fireinio'ch chwilio o dan 'Dyddiad Cychwyn' yn y golofn chwith (cofiwch glicio ar y botwm coch 'Mireinio'a bydd eich canlyniadau'n diweddaru.

Sut mae chwilio casgliad Llawysgrifau LlGC?

I chwilio'r llawysgrifau defnyddiwch Archifau a Llawysgrifau LlGC.

Fe welwch flwch chwilio yn y faner ddu ar frig y dudalen.

Sut mae defnyddio'r goeden archifol yn Archifau a Llawysgrifau LlGC?

Gwelir y goeden archifol yn y golofn chwith wedi i chi agor cofnod yn Archifau a Llawysgrifau LlGC (o dan y ddelwedd o'r Llyfrgell). Mae'r goeden yn edrych fel rhestr blygadwy. Rhestr ydyw o'r holl eitemau o fewn casgliad benodol. Er enghraifft mae gan gasgliad fel Papurau Ystâd Badminton nifer o eitemau unigol. Mae'n bosib eich bod wedi agor cofnod yng nghanol casgliad, a'r goden archifol sy'n caiatau i chi weld y cofnodion cyn ac ar ei ôl, a sut mae'n perthyn i weddill y casgliad.

Bydd y cofnod rydych wedi ei agor yn ymddangos fel llwyd tywyll. I agor cofnod arall, cliciwch ar y testun glas, neu i agor 'cangen' arall o'r casgliad, cliciwch ar y saeth am i lawr i'r chwith o eitem (mae'n bosib y bydd yn cymryd ychydig amser i'r goden agor).

Wedi i chi ddewis cofnod, bydd y disgrifiad yn agor yn y golofn dde.

Rwyf wedi canfod y casgliad archifol rwyf ei angen, ond sut gallaf chwilio o fewn y casgliad hwnnw yn unig?

Unwaith eich bod wedi agor y casgliad sydd angen arnoch yn Archifau a Llawysgrifau LlGC, fe welwch y goeden archifol yn y golofn chwith (sy'n rhestri pob cofnod yn y casgliad). Uwchben y goeden fe welwch label 'Chwiliad cyflym' - cliciwch ar hwn. Teipiwch eich term chwilio yn y blwch, ac mi welwch yr holl ganlyniadau perthnasol yn ymddangos o dan y blwch chwilio. Dewisiwch gofnod, ac mi fydd y disgrifiad yn y agor yn y golofn dde.

Sut mae chwilio am bapurau ystâd?

Mae sawl ffordd i chwilio papurau ystâd yn LlGC

 • Chwilio ar draws papurau ystâd

Gallwch wneud chwiliad ym mlwch chwilio Archifau a Llawysgrifau LlGC a gweld a oes cofnod perthnasol yn un o'r papurau ystâd.

 • Chwilio o fewn un casgliad o bapurau ystâd penodol
 1.  Chwiliwch am gasgliad papurau ystâd arbennig yn Archifau a Llawysgrifau LlGC, yna dewisiwch y casgliad papurau ystâd yn y canlyniadau. Yna gallwch ddewis y label 'Chwiliad cyflym' ar y chwith (o dan ddelwedd y Llyfrgell). Bydd hyn yn eich galluogi i chwilio am allweddair arbennig o fewn y casgliad papurau ystâd penodol hwnnw. Bydd y canlyniadau perthnasol ar gyfer eich chwiliad yn ymddangos o dan y blwch chwilio (nid yn yn y canlyniadau chwilio gwreiddiol). Clicwch ar y canlyniad sydd o ddiddordeb, a bydd y disgrifiad yn agor yn y golofn dde.
 2. Yn dilyn adborth, rydym wedi datblygu rhestr A-Z o 50 o'r casgliadau papurau ystâd mwyaf/mwyaf poblogaidd sydd yn y Llyfrgell. Gallwch glicio ar enw ystâd yn y rhestr ac fe ddargyfeirir chi i gofnod lefel uchel y casgliad hwnnw yn Archifau a Llawysgrifau LlGC. I chwilio o fewn y casgliad hwnnw, gellir defnyddio'r label 'Chwiliad cyflym' yn y golofn chwith. Gobeithir y bydd hyn yn cynnig mynediad cyflym at ddetholiad o gasgliadau papurau ystâd.

Sut mae chwilio am Adroddiadau Blynyddol LlGC?

Gellir chwilio am Adroddiadau Blynyddol LlGC 1909-2000 (gynt ar ISYS) ar ein tudalen Archifau a Llawysgrifau: Adroddiadau Blynyddol

Sut mae chwilio Casgliad Traethodau Cymru?

Gellir chwilio trwy'r ffurflen bwrpasol ar dudalen Casgliad Traethodau Cymru.

Sut mae chwilio Baledi Cymru Arlein?

Gellir chwilio trwy'r ffurflen bwrpasol ar dudalen Baledi Cymru Arlein.

Sut mae chwilio am gasgliadau ffotograffig unigol ee Geoff Charles?

 1. Cliciwch ar 'Chwiliad Uwch' (dolen i'r dde o'r blwch chwilio)
 2. Ychwanegwch enw'r ffotograffydd yn un o'r blychau chwilio. Rhowch '' " o gwmpas yr enw
 3. Dewiswch 'Awdur' o'r ddewislen 'Unrhyw'
 4. Os ydych chi'n chwilio am ddelwedd o rywbeth arbennig, teipiwch yr allweddair yn y blwch chwilio arall (gan roi '' " o gwmpas y termau chwilio os oes mwy nag un)
 5. Dewisiwch 'Yn y Llyfrgell' o'r ddewislen ar gyfer 'Cwmpass chwilio:' (i'r dde o'r blychau chwilio)
 6. Cliciwch ar 'Chwilio'
 7. O dan 'Math o Adnodd' yn y golofn chwith, cliciwch ar 'Mwy o opsiynau'
 8. Ticiwch y blwch 'Cynnwys' ar gyfer 'Delweddau'
 9. Cliciwch ar y blwch coch 'Parhau'
 10. Bydd y blwch yn cau a bydd eich canlyniadau'n uwchraddio i ddangos dim ond y delweddau gan y ffotograffydd perthnasol ac sy'n perthyn i'ch term chwilio

Os ydych chi'n gwybod dyddiad y ffotograff, gallwch ddewis 'Dyddiad Cychwyn' a 'Dyddiad Terfyn' cyn chwilio.


Deunydd Print

Sut gallaf chwilio Llyfryddiaeth Cymru?

I chwilio Llyfryddiaeth Cymru:

 1. Teipiwch eich term chwilio
 2. Dewisiwch 'Yn y Llyfrgell' o'r ddewislen i'r dde o'r blwch chwilio
 3. Cliciwch ar 'Chwilio'
 4. Ar y dudalen ganlyniadau, yn y golofn chwith o dan y teitl 'Casgliad' cliciwch ar 'Mwy o opsiynau'
 5. Ticiwch y blwch 'Cynnwys' ar gyfer 'Llyfryddiaeth Cymru'
 6. Cliciwch y botwm coch 'Parhau'
 7. Bydd y blwch yn cau a bydd y canlyniadau'n dangos cofnodion o Lyfryddiaeth Cymru yn unig

Archebu Deunydd

Sut gallaf archebu deunydd ar y Catalog?

Mae'n rhaid eich bod wedi mewngofnodi er mwyn archebu denydd i'w ddarllen yn yr Ystafelloedd Darllen.

 • Gallwch naill ai fewngofnodi trwy'r botwm 'Mewngofnodi' yn y gornel uchaf dde cyn chwilio, neu gallwch glicio ar 'Mewngofnodwch am fwy o ddewisiadau' tua'r ochr dde yn y blwch wedi clicio ar y label 'Gosod cais' ar gyfer y cofnod dan sylw
 • Unwaith eich bod wedi mewngofnodi gallwch ddewis yr eitem o dan 'Lleoliad', ac yna clicio ar y ddolen las 'Gosod Cais' ar gyfer yr eitem gywir
 • Bydd manylion yn eitem yn ymddangos, os yw'r rhain yn gywir, cliciwch ar y botwm coch 'Gosod cais'

*Noder os gwelwch yn dda fod dolen 'Cliciwch yma i weld rhestr o amseroedd cyrchu' yn ymddangos ar frig y blwch olaf. Mae'r dudalen hon yn cynnig manylion ynghylch pryd mae'r deunydd yn debygol o gael ei gyrchu. Noder nad yw deunydd yn cael ei gyrchu ar ddydd Sadwrn, ac y dylid archebu yn unol â'r manylion ar y dudalen Amseroedd Cyrchu.

Sut gallaf archebu deunydd ar Archifau a Llawysgrifau LlGC

 • Wedi i chi agor y cofnod perthnasol, fe welwch chi fotwm 'melyn' ar ochr dde'r sgrin
 • Gofynir i chi fewngofnodi
 • Wedi i chi fewngofnodi fe welwch ffurflen 'Gwneud cais am eitem'
 • Gwiriwch y manylion ar gyfer yr eitem, ac os ydynt yn gywir, cliciwch ar y botwm melyn 'Cais' ar waelod y ffurflen

Pethau y gellid eu gwneud ar ISYS

Yn ISYS, roedd modd gweld cofnodion cyn ac ar ôl canlyniad fy nherm chwilio, sut gallaf wneud hyn nawr?

Mae hyn dal yn bosib.

Roedd ISYS yn caniatau i chi agor un casgliad ar y tro, ac roedd yn amlygu eich term chwilio o fewn y cofnodion ar gyfer y casgliad hwnnw, gan ganiatau i chi ddarllen y cofnodion cyn ar ôl eich term chwilio.

Gwnewch chwiliad yn Archifau a Llawysgrifau LlGC a dewis y casgliad yr hoffech ei agor (fel fyddech chi'n gwneud yn ISYS). Ond, yn hytrach na gweld un rhestr hir o gofnodion, mi fydd y cofnod sy'n cynnwys eich term chwilio yn agor, gyda choeden archifol yn y golofn chwith.

Mae'r goeden archifol yn caniatau i chi agor pob cofnod ar gyfer y casgliad, a darllen y disgrifiad. Felly yn hytrach na'r rhestr hir fel oedd yn ISYS, gallwch bellach weld lle mae'r cofnodion yn eistedd o fewn casgliad, a sut maent yn perthyn i'w gilydd, sy'n rhoi gwell cyd-destun i'r canlyniadau.

Gweler Sut mae defnyddio'r goeden archifol yn Archifau a Llawysgrifau LlGC (o dan pennawd Archifau a Llawysgrifau uchod) am fwy o fanylion ar sut i ddefnyddio'r goeden archifol.

Roedd yr Adroddiadau Blynyddol arfer bod yn chwiliadwy ar ISYS, sut mae chwilio'r rhain nawr?

Gallwch chwilio Adroddiadau Blynyddol LlGC 1909-2000 trwy'r dudalen Archifau a Llawysgrifau: Adroddiadau Blynyddol.

Roeddwn yn chwilio am Ymrwymiadau Priodas trwy ISYS, sut mae eu chwilio nawr?

Yn dilyn adborth defnyddwyr, rydym yn y broses o ymchwilio i mewn i'r posibilrwydd o greu ffurflen chwilio benodol ar gyfer y casgliad ymrwymiadau priodas.

Am y tro, er mwyn chwilio'r ymrwymiadau priodas:

 1. Teipiwch eich term chwilio yn y Catalog
 2. Dewisiwch 'Yn y Llyfrgell' o'r ddewislen i'r dde o'r term chwilio
 3. Cliciwch ar 'Chwilio'
 4. Yn y golofn chwith o dan 'Casgliadau' cliciwch ar 'Mwy o Opsiynau'
 5. Dewisiwch 'Cynnwys' ar gyfer 'Ymrwymiadau Priodas' yn y blwch sy'n agor
 6. Cliciwch ar y botwm 'Parhau' coch
 7. Bydd y blwch yn cau a bydd y canlyniadau'n dangos ymrwymiadau priodas yn unig

Dim ond trwy'r Catalog gellir chwilio am ymrwymiadau priodas, NID ydynt ar gael yn Archifau a Llawysgrifau LlGC

 • Sut mae canfod y 'call no'?

 Dangosir y 'call number' mewn cronfachau ar ddiwedd y testun 'Ar gael yn' (i'r dde o'r smotyn gwyrdd)

 • Pa 'tips' sydd gennych er mwyn chwilio am ymrwymiadau priodas?

 • Os wyddoch chi'r enw llawn rydych chi'n chwilio amdano, gosodwch " " o'i gwmpas. Bydd y canlyniadau'n dangos cofnodion sy'n cynnwys yr enw' llawn yn unig. Os chwiliwch chi am enw llawn heb " " mi fydd y canlyniadau'n dangos pob cofnod sy'n cynnwys y naill enw neu'r llall. e.e. byddai chwilio am Mary Jones yn dangos bob Mary a bob Jones
 • Os oes gennych enw llawn a lle, gallwch ddefnyddio'r Chwiliad Uwch (i'r dde o'r botwm chwilio). Gosodwch yr enw mewn " " yn y blwch cyntaf a'r lle mewn " " yn yr ail.
 • Os oes gennych ddyddiad ar gyfer yr ymrwymiad, gallwch fireinio'ch chwiliad o dan 'Dyddiad Creu' yn y golofn chwith (cofiwch glicio ar y botwm coch 'Mireinio' a bydd eich canlyniadau'n diweddaru).

Ni fedraf ganfod ateb i'm cwestiwn

Os na fedrwch ganfod ateb i'ch cwestiwn yn y rhestr uchod, gallwch gysylltu â'r Llyfrgell trwy'r Gwasanaeth Ymholiadau ar unrhyw adeg.