Cyd Bwyllgor ar Adnau Cyfreithiol

Mae adnau cyfreithiol yn bodoli yng nghyfraith Lloegr er 1662. Mae’n helpu sicrhau y caiff deunydd cyhoeddedig y genedl (ac felly ei chofnod deallusol a threftadaeth gyhoeddedig y dyfodol) ei gasglu’n systemataidd, er mwyn cadw’r deunydd at ddefnydd cenedlaethau’r dyfodol a sicrhau ei fod ar gael i ddarllenwyr yn y llyfrgelloedd adnau cyfreithiol penodedig.

Corff yw’r Cyd-bwyllgor ar Adnau Cyfreithiol (JCLD) sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r llyfrgelloedd adnau a chymdeithasau’r diwydiant cyhoeddi. Ei brif amcan yw hwyluso cydweithrediad rhwng cyhoeddwyr a llyfrgelloedd adnau er mwyn gweithredu trefniadau adnau statudol a gwirfoddol yn effeithiol. Mae ei waith yn cynnwys trafod polisïau casglu deunydd di-brint, dod i gytundeb ar gwestiynau dehongliad, asesu datblygiadau newydd ar y cyd, a sefydlu cynlluniau peilot technegol neu gynlluniau gwirfoddol lle bo’n briodol.

Cylch gorchwyl y Cyd-bwyllgor

Daw’r Cyd-bwyllgor â chynrychiolwyr y cyhoeddwyr a’r llyfrgelloedd adnau ynghyd i hwyluso gweithrediad effeithiol adnau cyfreithiol. Dyma’i swyddogaethau:

  • trafod, cytuno a dilyn canllawiau dehongli, polisïau a phrosesau i sicrhau y caiff Rheoliadau a wneir dan Ddeddf Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol 2003 eu gweithredu’n effeithiol, adneuo’n llwyddiannus a chost-effeithiol bob deunydd sy’n agored i adnau cyfreithiol, a darparu mynediad yn ddiogel ac effeithiol at ddeunydd a adneuwyd;
  • gwerthuso effeithiolrwydd trefniadau adnau cyfreithiol deunydd di-brint, asesu’r modd y gweithredir y Rheoliadau’n ymarferol ac anghenion y dyfodol, a chasglu tystiolaeth i baratoi ar gyfer adolygiad y Llywodraeth o’r Rheoliadau, gan ystyried sylwadau grwpiau gorchwyl a gorffen arbenigol;
  • sefydlu trefn apêl annibynnol os bydd anghydfod ynghylch adnau cyfreithiol, a chytuno ar aelodaeth y panel apêl, gan gynnwys Cadeirydd annibynnol;
  • derbyn adroddiad a pholisi casglu adneuon cyfreithiol blynyddol y llyfrgelloedd adnau cyfreithiol;
  • derbyn adroddiadau cyfrinachol oddi wrth archwiliadau diogelwch seilwaith adnau cyfreithiol y llyfrgelloedd.

Aelodaeth y Cyd-bwyllgor

Mae aelodau’r Cyd-bwyllgor ar Adnau Cyfreithiol yn cynrychioli neu’n cyfrannu safbwyntiau ar ran grŵp arbennig. Dyma’r aelodau cyfredol:

AelodSefydliad
Cyd Gadeiryddion
Angela Mills WadeFforwm Cynnwys y Cyhoeddwyr
Phil SpenceY Llyfrgell Brydeinig
Cynrychiolwyr llyfrgelloedd adneuo cyfreithiol
Catriona CannonLlyfrgelloedd Bodleian
Lucie BurgessY Llyfrgell Brydeinig
Patricia KilliardLlyfrgell Prifysgol Caergrawnt
Martyn Wade/Darryl MeadLlyfrgell Genedlaethol yr Alban
Avril JonesLlyfrgell Genedlaethol Cymru
Margaret Flood
Cynrychiolwyr cyhoeddwyr
Chris FellAssociation of Learned and Professional Society Publishers
I’w gyhoeddiAssociation of Online Publishers
Carol TulloRheolwr Gwasg Ei Mawrhydi ac Argraffydd y Frenhines
Anne JosephInternational Association of Scientific, Technical & Medical Publishers
Sarah DavisNewspaper Publishers Society
Catherine CourtneyNewspaper Society
Andrew YeatesProfessional Publishers Association
Trevor FenwickP.P.A. Business Media Group (Data & Digital Publishing)
Hugh JonesPublishers Association