Cyd Bwyllgor ar Adnau Cyfreithiol

Mae adnau cyfreithiol yn bodoli yng nghyfraith Lloegr er 1662. Mae’n helpu sicrhau y caiff deunydd cyhoeddedig y genedl (ac felly ei chofnod deallusol a threftadaeth gyhoeddedig y dyfodol) ei gasglu’n systemataidd, er mwyn cadw’r deunydd at ddefnydd cenedlaethau’r dyfodol a sicrhau ei fod ar gael i ddarllenwyr yn y llyfrgelloedd adnau cyfreithiol penodedig.

Corff yw’r Cyd-bwyllgor ar Adnau Cyfreithiol (JCLD) sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r llyfrgelloedd adnau a chymdeithasau’r diwydiant cyhoeddi. Ei brif amcan yw hwyluso cydweithrediad rhwng cyhoeddwyr a llyfrgelloedd adnau er mwyn gweithredu trefniadau adnau statudol a gwirfoddol yn effeithiol. Mae ei waith yn cynnwys trafod polisïau casglu deunydd di-brint, dod i gytundeb ar gwestiynau dehongliad, asesu datblygiadau newydd ar y cyd, a sefydlu cynlluniau peilot technegol neu gynlluniau gwirfoddol lle bo’n briodol.

Cylch gorchwyl y Cyd-bwyllgor

Daw’r Cyd-bwyllgor â chynrychiolwyr y cyhoeddwyr a’r llyfrgelloedd adnau ynghyd i hwyluso gweithrediad effeithiol adnau cyfreithiol. Dyma’i swyddogaethau:

  • trafod, cytuno a dilyn canllawiau dehongli, polisïau a phrosesau i sicrhau y caiff Rheoliadau a wneir dan Ddeddf Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol 2003 eu gweithredu’n effeithiol, adneuo’n llwyddiannus a chost-effeithiol bob deunydd sy’n agored i adnau cyfreithiol, a darparu mynediad yn ddiogel ac effeithiol at ddeunydd a adneuwyd;
  • gwerthuso effeithiolrwydd trefniadau adnau cyfreithiol deunydd di-brint, asesu’r modd y gweithredir y Rheoliadau’n ymarferol ac anghenion y dyfodol, a chasglu tystiolaeth i baratoi ar gyfer adolygiad y Llywodraeth o’r Rheoliadau, gan ystyried sylwadau grwpiau gorchwyl a gorffen arbenigol;
  • sefydlu trefn apêl annibynnol os bydd anghydfod ynghylch adnau cyfreithiol, a chytuno ar aelodaeth y panel apêl, gan gynnwys Cadeirydd annibynnol;
  • derbyn adroddiad a pholisi casglu adneuon cyfreithiol blynyddol y llyfrgelloedd adnau cyfreithiol;
  • derbyn adroddiadau cyfrinachol oddi wrth archwiliadau diogelwch seilwaith adnau cyfreithiol y llyfrgelloedd.

Aelodaeth y Cyd-bwyllgor

Mae aelodau’r Cyd-bwyllgor ar Adnau Cyfreithiol yn cynrychioli neu’n cyfrannu safbwyntiau ar ran grŵp arbennig. Dyma’r aelodau cyfredol:

Aelod Sefydliad
   
Cyd Gadeiryddion  
Angela Mills Wade Fforwm Cynnwys y Cyhoeddwyr
Phil Spence Y Llyfrgell Brydeinig
   
Cynrychiolwyr llyfrgelloedd adneuo cyfreithiol  
Catriona Cannon Llyfrgelloedd Bodleian
Lucie Burgess Y Llyfrgell Brydeinig
Patricia Killiard Llyfrgell Prifysgol Caergrawnt
Martyn Wade/Darryl Mead Llyfrgell Genedlaethol yr Alban
Avril Jones Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Margaret Flood  
   
Cynrychiolwyr cyhoeddwyr  
Chris Fell Association of Learned and Professional Society Publishers
I’w gyhoeddi Association of Online Publishers
Carol Tullo Rheolwr Gwasg Ei Mawrhydi ac Argraffydd y Frenhines
Anne Joseph International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers
Sarah Davis Newspaper Publishers Society
Catherine Courtney Newspaper Society
Andrew Yeates Professional Publishers Association
Trevor Fenwick P.P.A. Business Media Group (Data & Digital Publishing)
Hugh Jones Publishers Association