Adneuo cyhoeddiadau electronig

Dan y gyfraith, rhaid i gyhoeddwyr pob cyhoeddiad print yn y Deyrnas Unedig roi copi i’r Llyfrgell Brydeinig, ac i bum llyfrgell fawr arall sy’n gofyn amdano. Adnau cyfreithiol yw’r enw ar y drefn hon a bu’n rhan o gyfraith Lloegr er 1662.

O 6 Ebrill 2013, mae adnau cyfreithiol hefyd yn cynnwys deunydd a gyhoeddir yn electronig, fel y gall y Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol gynnal casgliad cenedlaethol o e-gylchgronau, e-lyfrau, newyddion, cylchgronau a mathau eraill o gynnwys a gyhoeddir yn ddigidol.

Mae gan y Llyfrgell Brydeinig a’r Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol eraill hawl gyfreithiol i gasglu deunydd a gyhoeddwyd yn y Deyrnas Unedig sydd dan warchodaeth cyfrinair neu gyfleuster mewngofnodi drwy gynaeafu, yn amodol ar roi o leiaf 1 mis o rybudd ysgrifenedig i’r cyhoeddwr i ddarparu cyfrinair neu fanylion sicrhau mynediad.

Fel arall, trwy gytundeb, gall cyhoeddwr a llyfrgell adnau benderfynu defnyddio dull adneuo arall fel danfon gan y cyhoeddwr.

Beth sydd angen i mi ei wneud fel cyhoeddwr?

Dim byd eto. Os ydych eisoes yn adneuo cyhoeddiadau print, daliwch i wneud hynny nes bydd y Llyfrgell Brydeinig neu Lyfrgell Adnau Cyfreithiol arall yn cysylltu â chi.

  • Os yw eich cynnwys electronig ar gael i bawb ar y we, heb unrhyw ofyniad i ddefnyddwyr fewngofnodi na thalu, bydd y Llyfrgell Brydeinig yn ceisio’i archifo’n uniongyrchol drwy broses gywain. Gweler: Gwefannau a thudalennau gwe.
  • Os yw eich cynnwys electronig yn gofyn am gyfrinair, tanysgrifiad neu dâl, bydd y Llyfrgell Brydeinig neu Lyfrgell Adnau Cyfreithiol arall yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bydd yn barod i ddechrau prosesu eich deunydd. Gweler: Amcanion casglu yn 2013-14.

Pa fformatau y dylid eu hadneuo?

Ar gyfer gweithiau a gyhoeddir mewn cyfryngau print a di-brint sydd yr un fath i bob pwrpas, dim ond un cyfrwng sydd angen ei adneuo; dylai cyhoeddwr barhau i adneuo print, nes bydd y cyhoeddwr a’r llyfrgelloedd adnau ill dau wedi cytuno i drosglwyddo i adneuo’n electronig.

Ar gyfer cyhoeddiadau electronig a gyhoeddir mewn mwy nag un fformat digidol, efallai y bydd angen cytuno pa fformat digidol y dylid ei adneuo. Ymhlith y fformatau a dderbynnir yn gyffredin mae XML, HTML, SGML, PDF, EPub, Microsoft Word ac RTF.

Pa opsiynau sydd ar gael ar gyfer adneuo cynnwys i’r Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol?

Dyma opsiynau:-

  • I gyhoeddwyr llyfrau, cylchgronau neu ddogfennau eraill yn fformat PDF, Microsoft Word, RTF, EPub a fformatau eraill di-XML, eu cyflwyno drwy borth diogel penodol.
  • Trwy gytundeb, trefnu gyda chyflenwr presennol neu ganolwr, fel dosbarthwr neu gronnwr, i adneuo copïau yn y Llyfrgell Brydeinig ar ran y cyhoeddwr.
  • I gyhoeddwyr e-gylchgronau’n archifo gyda Portico, awdurdodi Portico i adneuo copi gyda’r Llyfrgell Brydeinig.

Oes angen adneuo metadata?

Rhaid i gyhoeddwr hefyd gyflwyno copi o unrhyw raglenni cyfrifiadur, yn cynnwys offer, llawlyfrau a gwybodaeth – fel metadata, manylion mewngofnodi, a modd i ddileu mesurau gwarchodaeth technegol DRM unigol – sy’n angenrheidiol er mwyn defnyddio a chadw’r cyhoeddiad. Mae gan y llyfrgelloedd adnau drefniadau diogelwch ar wahân yn cyfyngu’r defnydd o ddeunydd a adneuir i’r gweithgareddau a ganiateir gan Reoliadau Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol (Gweithiau Di-Brint) 2013 yn unig.

Beth sydd angen i gwmnïau newydd a micro-fusnesau ei wneud?

Tan 31 Mawrth 2014, bydd micro-fusnesau sy’n cyflogi llai na 10 o bobl a busnesau sy’n cychwyn o’r newydd wedi’u heithrio o’r Rheoliadau sy’n gofyn bod cyhoeddwr yn adneuo cyhoeddiadau all-lein neu’n darparu cyfrinair ar gyfer cynaeafu deunydd a warchodir i’r llyfrgell.

Mwy o wybodaeth am:

 

Am fanylion pellach cysyllter â’r:

Digital Processing Team
The British Library
Boston Spa
Wetherby
West Yorkshire
LS23 7BY

Ffôn: +44 (0)1937 546060 (Gwasanaethau Cwsmeriaid)

Ebost:Customer-Services(at)bl.uk