Rhestr o Asedau Gwybodaeth

Mae'r wybodaeth a gynhyrchir, a ddelir ac a ddosberthir gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru fel rhan o'i thasg gyhoeddus yn dod o dan Reoliadau Ailddefnydd Gwybodaeth Sector Gyhoeddus 2015  (SI 2015 No.1415). O dan y Rheoliadau hynny, mae'n ofynnol bod sefydliadau sector cyhoeddus yn cyhoeddi rhestr o'u asedau gwybodaeth sy'n cynnwys gwybodaeth gyhoeddiedig a gwybodaeth sydd heb ei chyhoeddi.

Mae asedau gwybodaeth y Llyfrgell wedi eu categoreiddio fel a ganlyn:

Eitemau a restrir yng Nghynllun Cyhoeddi y Llyfrgell Gweler, Rhyddid Gwybodaeth*
Gwybodaeth yn ymwneud â llywodraethiant a rheolaeth y sefydliad, gan gynnwys: Ar gael drwy gais*
- dogfennaeth gorfforaethol  
- gwybodaeth gytundebol  
- adnoddau dynol  
- cyllid a chodi arian  
- rheoli gwybodaeth  
- gwasanaethau i ddarllenwyr  
- iechyd a diogelwch  
- y wasg a chysylltiadau cyhoeddus  
Gwybodaeth yn ymwneud ag adeiladau'r Llyfrgell a'u cynnal Ar gael drwy gais*
Gwybodaeth yn ymwneud â chasgliadau'r Llyfrgell, gan gynnwys:: Ar gael drwy gais*
- casgliadau ffisegol Ar gael am dal ac o dan drwydded safonol oni nodir yn wahanol**
- casgliadau digidol Ar gael am dal ac o dan drwydded safonol oni nodir yn wahanol**
- gwybodaeth gatalog a metadata  
Gwybodaeth yn ymwneud â phrosiectau a ariennir yn allanol Ar gael drwy gais*

* Gallai natur y wybodaeth (hawlfraint trydydd parti, gwybodaeth bersonol neu wedi'i heithrio rhag mynediad o dan ddeddfwriaeth gwybodaeth) olygu nad yw ar gael i'w ailddefnyddio. Bydd pob cais yn cael ei hasesu yn unigol.

** Ceir rhagor o wybodaeth ar y tudalennau Atgynhyrchu Deunydd a Hawliau a Thrwyddedu.

 

Gwneud cais am wybodaeth

Os hoffech chi wneud cais am wybodaeth oddi wrth y Llyfrgell, anfonwch eich cais at y Gwasanaeth Ymholiadau os gwelwch yn dda.

Byddwch yn derbyn ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith.

Cwynion

Os hoffech chi wneud cwyn am gydymffurfiaeth y Llyfrgell ag unrhyw agwedd o Reoliadau 2015, anfonwch eich cwyn at y Tim Ymholiadau os gwelwch yn dda. Rhaid i’ch cwyn:

  • fod yn ysgrifenedig;
  • ddatgan natur y cwyn;
  • ddatgan beth hoffech chi i’r Llyfrgell ei wneud er mwyn datrys y cwyn; a
  • darparu eich manylion cyswllt yn llawn.

 

      Bydd eich cwyn yn cael ei asesu o dan broses cwyno y Llyfrgell a byddwch yn derbyn ymateb ysgrifenedig o fewn 20 diwrnod gwaith.

      Os nad yw ymateb y Llyfrgell yn datrys y gwyn, mae’n bosib y byddwch yn dymuno ei dyrchafu i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG). Mae gan y SCG ganllawiau ar eu rôl yn y proses cwyno a chyfundrefn y dylai cyrff sector diwylliannol ac achwynwyr ei ddilyn pan fydd cwyn yn cael ei dyrchafu.