Rheoliadau Gwybodaeth Sector Gyhoeddus

Mae'r Rheoliadau Gwybodaeth Sector Gyhoeddus 2015 (SI 2015 No.1415) yn ei gwneud yn haws i ailddefnyddio gwybodaeth sector gyhoeddus. Mae'n ofynnol bod sefydliadau diwylliannol cyhoeddus yn dryloyw ynghylch pa wybodaeth all gael ei hail-ddefnyddio, ei brisio, a'r telerau ac amodau ar gyfer ei ailddefnyddio.

O dan y Rheoliadau, rhaid i Lyfrgell Genedlaethol Cymru ddiffinio a chyhoeddi ei Thasg Gyhoeddus er mwyn penderfynu pa wybodaeth a ystyrir yn Wybodaeth Sector Gyhoeddus.

Datganiad Tasg Gyhoeddus

Mae Tasg Gyhoeddus Llyfrgell Genedlaethol Cymru ("y Llyfrgell") o dan Reoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2005 ("y Rheoliadau") yn cynnwys cynhyrchu, cynnal a chadw, a defnyddio dogfennau at ddibenion:

  • cadw, gwarchod, a datblygu ei chasgliadau;
  • gwneud ei chasgliadau yn hygyrch;
  • arddangos a dehongli casgliadau;
  • hyrwyddo cydweithio a rhannu arfer da o fewn y sector llyfrgelloedd a gwybodaeth; a
  • bodloni ei rhwymedigaethau gweithredol, cyfreithiol, elusennol a statudol.

Mae fframwaith cyfreithiol a sefydliadol ar gyfer Tasg Gyhoeddus y Llyfrgell wedi ei nodi gan y swyddogaethau a breintiau y mae'r Llyfrgell yn atebol am:

Mae'r Llyfrgell yn cynhyrchu, cynnal, ac mae'n defnyddio dogfennau o fewn ei Thasg Gyhoeddus

  • mewn unrhyw a phob fformat a chyfryngau;
  • ar ffurf ffisegol a digidol, ar-lein ac all-lein; ac
  • ar safleoedd y Llyfrgell ac yn allanol, er enghraifft drwy fenthyciad.

Mae gwybodaeth am ailddefnyddio dogfennau o dan y Rheoliadau ar gael ar dudalen Hawlfraint y Llyfrgell.

Gall cwestiynau am y datganiad hwn cael eu cyflwyno drwy dudalen Cysylltu a'r Llyfrgell.

Gellir cyfeirio cwynion am y datganiad hwn drwy weithdrefn gwynion y Llyfrgell.

Mae'r datganiad hwn yn cael ei adolygu bob 4 blynedd ac i fod i gael ei ystyried eto yn 2019.

Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Gyhoeddus

Mae pob gwybodaeth a gynhyrchir, a ddelir neu a ddosberthir gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru fel rhan o'i Thasg Gyhoeddus yn cael ei diffinio fel Gwybodaeth Sector Gyhoeddus o dan Reoliadau Ailddefnydd Gwybodaeth Sector Gyhoeddus 2015 (SI 2015 No.1415).

Ceir disgrifiad o'r wybodaeth hon yn y Rhestr o Asedau Gwybodaeth.