Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Prif bwyllgor sefydlog y Bwrdd yw’r Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd sy’n cynnwys rhai o aelodau’r Bwrdd a dau aelod annibynnol allanol. Mae’n cwrdd bedair gwaith y flwyddyn. Bydd y pwyllgor yn derbyn adroddiadau am amrywiaeth eang o agweddau o waith y Llyfrgell gan yr Archwilwyr Mewnol (Gwasanaeth Archwilio Mewnol Llywodraeth Cymru) a'r Archwilwyr Allanol (Archwilio Cymru). Rhoddir adroddiad am bob pwyllgor i’r cyfarfod Bwrdd sy’n dilyn.

Aelodau

Janet Wademan

Cadeirydd

Lee Yale-Helms

Trysorydd

Elin Royles

Gwenllian Lansdown Davies

Lydia Rumsey

Rhian Wyn Evans (Aelod Annibynnol)

Mae Rhian yn byw yn Wrecsam, ac yn medru’r Gymraeg.  Aeth i Brifysgol Cymru Aberystwyth, lle’r enillodd radd BScEcon Anrhydedd Cyfun mewn Economeg a’r Gyfraith.  Mae’n aelod o CIPFA (Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth) ac yn gweithio fel Partner Busnes Cyllid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  Mae ei gwaith Gwirfoddol yn cynnwys bod yn Llywydd Rhanbarth Cymru CIPFA (2017-2019) ac yn Gynrychiolydd y Rhanbarthau ar Fwrdd Myfyrwyr ac Aelodau CIPFA o 2019.

Huw Lloyd Jones (Aelod Annibynnol)

Mae Huw yn rhugl yn y Gymraeg ac wedi ymddeol yn ddiweddar. Rhwng 1978 a 1990 bu'n dysgu Mathemateg ac Astudiaethau Cyfrifiadurol yn ysgolion uwchradd yn Croydon, Bromley a Chaergybi. Rhwng 1990 – 2002 bu’n arolygydd addysg a hyfforddiant EM gydag Estyn. Rhwng 2002 a 2005 bu'n aelod o dîm arolygu'r AALl yn y Comisiwn Archwilio, gan gyfrannu at dimau arolygu dan arweiniad Estyn ac Ofsted, gan edrych yn bennaf ar y defnydd o adnoddau gan gynghorau wrth ddarparu gwasanaethau addysg. Rhwng 2005 a 2015 roedd yn rheolwr tîm llywodraeth leol yn Swyddfa Archwilio Cymru. Roedd y rôl yn cynnwys arwain rôl Swyddfa Archwilio Cymru yn Ynys Môn yn ystod ac yn syth ar ôl ymyrraeth LlC. Rhwng 2015 a 2021 roedd yn rheolwr gyda’r tîm Astudiaethau Ymchwiliol yn Archwilio Cymru, lle bu’n arwain timau yn cynhyrchu adroddiadau archwilio mewn ystod o gyd-destunau sector cyhoeddus.