Agenda Bwrdd yr Ymddiriedolwyr 27 Mai 2022

EITEM   PWRPAS
SESIWN GAEEDIG: 10.00 - 10.30    
YMDDIRIEDOLWYR YN UNIG - trafod cais "levelling up"   RHANNU GWYBODAETH
SESIWN AGORED: 10.30 - 1.00    
Adran 1: Materion Cyffredin    
1.1 Croeso'r Cadeirydd, sylwadau agoriadol ac ymddiheuriadau  
1.2 Datgan buddiannau sy'n berthnasol i'r agenda  
1.3 Cofnodion cyfarfod 25 Mawrth 2022 a thrafod materion yn codi I'W CYMERADWYO
Adran 2: Adroddiad y Prif Weithredwr a Llyfrgellydd (amg.)   I'W NODI
Adran 3: Materion Strategol    
3.1 Cynllun Gwaith y Bwrdd (Ll) (amg.) I'W GYMERADWYO
3.2 Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd (CyB) (amg.) I'W GYMERADWYO
3.3 Datganiad Llywodraethiant 2021/22 (CyB) (amg.) I'W GYMERADWYO
3.4 Adroddiad Blynyddol Archwilio, Risg a Sicrwydd (JW) (amg.) I'W GYMERADWYO
3.5 Polisi Datblygu Casgliadau (OR) (amg.) I'W NODI
3.6 Gofod Storio - Papur Opsiynau (OR) (amg.) I'W NODI
3.7 Ceisiadau Grant a Chyfalaf (PW) (diweddariad llafar) I'W NODI
EGWYL O 5 MUNUD    
Adran 4: Materion Corfforaethol    
4.1 Adroddiadau Ariannol  
4.1.1 Diweddariad Diwedd Blwyddyn Ariannol (EP) (diweddariad llafar) I'W NODI
4.2 Cydymffurfiaeth a Risg  
4.2.1 Cofrestr Risg Corfforaethol (EP) (amg.) I'W NODI
Adran 5: Adroddiadau o Bwyllgorau    
(yn cael eu rhannu gyda'r Ymddiriedolwyr yn unig nes byddant wedi cael eu cymeradwyo yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor priodol)    
5.1 Cofnodion Drafft Cyfarfod Arbennig Cyllid ac Adnoddau 04.04.22 a Chyfarfod Cyffredin 11.04.22 (amg.) I'W NODI
5.2 Cofnodion Drafft Panel Adeiladau 06.04.22 (amg.) I'W NODI
5.3 Cofnodion Drafft Archwilio, Risg a Sicrwydd 26.04.22 (amg.) I'W NODI
5.4 Cofnodion Drafft Perfformiad ac Ansawdd 03.05.22 I'W NODI
Adran 6:Unrhyw fater arall    
DIWEDD Y SESIWN AGORED    
     
Talfyriadau    
Ll - Llywydd    
JW - Janet Wademan    
PW - Prif Weithredwr    
DM - David Michael    
OR - Owain Roberts    
EP - Emyr Phillips    
CyB - Clerc y Bwrdd    
LlC - Llywodraeth Cymru