Aelodau'r Bwrdd

Rhodri Glyn Thomas (Llywydd)

Yn weinidog yr efengyl, etholwyd Rhodri i’r Cynulliad Cenedlaethol ym Mai 1999. Ymunodd Plaid Cymru gyda Llafur i ffurfio clymblaid yng Ngorffennaf 2007, ac apwyntiwyd Rhodri yn Weinidog dros Dreftadaeth, ond ymddiswyddodd o’r rôl yn 2008. Bu'n cadeirio pedwar o Bwyllgorau'r Cynulliad ac yn gwasanaethu fel Comisiynydd ac yn aelod o Bwyllgor Rhanbarthau Ewrop, ac yn 2013 derbyniodd Rhodri wobr Ymgyrchwr y Flwyddyn am ei waith yn diogelu 320,000 o gartrefi yng Nghymru rhag gorfod talu tuag at Fudd-dal Treth y Cyngor. Mi wnaeth Rhodri sefyll lawr fel aelod o’r Cynulliad yn Ebrill 2016 ar ôl 17 mlynedd fel aelod Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

Meri Huws (Is-Lywydd)

Ar ôl astudio’r Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, astudiodd radd ôl raddedig yn Rhydychen cyn hyfforddi i fod yn weithiwr cymdeithasol. Yn 1999,  fe’i penodwyd yn Bennaeth Addysg Gydol Oes ym Mhrifysgol Bangor ac yna yn Ddirprwy Is Ganghellor. Bu’n Ddirprwy Is Ganghellor ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant tan ei phenodi yn Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg yn Ebrill 2012, swydd y bu’n ymgymryd â hi tan Mawrth 2019. Mae’n aelod o Fwrdd Shelter Cymru, Cyngor Prifysgol Aberystwyth, Vocational Training Charitable Trust, Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phwyllgor Recriwtio Ymgynghorol yr Arglwydd Ganghellor ar Ynadon.

Lee Yale-Helms (Trysorydd)

Mae Mr Lee Yale-Helms wedi ymgartrefu yn Nhreffynnon, Sir Fflint, ac yn gweithio fel Cyfarwyddwr Cysylltiol i Wasanaethau Cynghori Ariannol CIPFA, ac mae hefyd yn ddarlithydd cysylltiol mewn cyfrifeg, cyllid ac economeg ym Mhrifysgol Manceinion.  Mae gan Lee brofiad o godi arian, gan gynorthwyo nifer o sefydliadau i ddenu cyllid gan Gronfa Treftadaeth y Loteri. Mae hefyd yn weithgar yn ei gymuned leol, yn codi arian i Gymdeithas Marchogaeth yr Anabl ac yn Drysorydd tîm peldroed plant lleol. Cyn symud i weithio i CIPFA, bu Lee yn gweithio i gwmni Pricewaterhouse Coopers, gan arbenigo mewn llywodraethiant corfforaethol, a chyn hynny, bu’n Uwch Gyfrifydd Technegol i Gyngor Sir Caer.

Arglwydd Aberdâr

Aelod annibynnol o Dy'r Arglwyddi. Mae’n frwdfrydig dros hybu ymwybyddiaeth o hanes a diwylliant Cymru. Mae ei ddiddordebau pennaf yn cynnwys: addysg, sgiliau a chyflogaeth; yr economi ddigidol; a’r celfyddydau,yn enwedig cerddoriaeth glasurol, a chymorth cyntaf. Treuliodd 21 mlynedd gydag IBM, cyn gadael i sefydlu (yn ddilynol) ymgynghoriaethau materion cyhoeddus a rheoli enw da, a hefyd busnes sydd yn darparu hyfforddiant i bobl ifanc Llundain sydd yn ddi-waith neu yn ddifreintiedig. Mae'n Ymddiriedolwr Sant Ioan Cymru-Wales, yn Gymrawd Anrhydeddus Prifysgol Caerdydd ac yn Ddirprwy Raglaw Dyfed.

Elizabeth Siberry

Astudiodd hanes yn Llundain a Chaergrawnt, gan ennill PhD yn 1982.  Roedd yn was sifil yn Llundain, fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol adrannol (2003-08) a Chyfarwyddwr Canolfan Diogelu’r Isadeiledd Cenedlaethol (2008-11).  Mae'n ymddiriedolwr Cymdeithas Brycheiniog ac Ymddiriedolaeth Gelf Brycheiniog, ac yn aelod o Gyngor Prifysgol Cymru.  Fel hanesydd, yn gweithio ar agweddau o hanes canoloesol a hanes Brycheiniog, mae'n ddefnyddiwr cyson o’r Llyfrgell Genedlaethol ac yn gyd-olygydd ‘Henry Vaughan and the Usk Valley’ (Logaston, 2016). Mae’n cyfrannu’n gyson i 'Brycheiniog' ac yn aelod o’i Fwrdd golygyddol.

Hugh Thomas

Cyn-Brif Weithredwr Cyngor Sir Morgannwg Ganol. Bu’n Glerc Awdurdod Heddlu De Cymru, Ysgrifennydd i’r Arglwydd Raglaw ac Ysgrifennydd Mygedol Cynulliad Siroedd Cymru. Cadeiriodd gyrff cyhoeddus a mudiadau gwirfoddol ar lefel genedlaethol yn cynnwys y sector iechyd ac addysg uwch. Bu’n gyfarwyddwr anweithredol o Fwrdd Dŵr Cymru a chadeirydd Bwrdd Reoleiddio Cymru. Mae’n Aelod Annibynnol o Bwyllgor Safonau a Ethig ac Is-gadeirydd Pwyllgor Archwilio Cyngor Caerdydd. Etholwyd Hugh yn Lywydd ac yn Gymrawd yr Eisteddfod Genedlaethol a bu’n Brior Urdd Sant Ioan yng Nghymru. Anrhydeddwyd ef gyda CBE yn 1992. Bu hefyd yn Llys Gennad Mygedol Siapan yng Nghymru.

Iwan Davies

Brodor o Bontyberem, Sir Gaerfyrddin, roedd Iwan Davies yn Gyfarwyddwr Hamdden i ddau gyngor lleol yn ne-ddwyrain Lloegr. Dychwelodd i Gymru i sicrhau addysg cyfrwng Cymraeg i’w blant a daeth yn uwch-ddarlithydd Rheolaeth Hamdden yn Athrofa Abertawe. Bu’n Bennaeth Diwylliant a Thwristiaeth Cyngor Dinas a Sir Abertawe, yn gyfrifol am wasanaethau llyfrgelloedd ac amgueddfeydd y Sir, a Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg. Bu'n arwain mewnbwn y Cyngor i ddatblygiad Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Phwll Cenedlaethol Cymru ac roedd yn Gadeirydd Prif Swyddogion Hamdden a Diwylliant Cymru.

Richard Houdmont

Cafodd Richard ei benodi i’r Bwrdd fis Rhagfyr 2015. Hyd at 2015 bu Richard yn Gyfarwyddwr Cymru CIM (Sefydliad Siartredig dros Farchnata). Mae’n Gymrawd CIM ac yn Gadeirydd Poetry Wales Press, sy'n cyhoeddi dan argraffnod Seren. Mae hefyd yn aelod o fwrdd ymgynghorol NetNeutrals EU, cwmni sy'n darparu gwasanaethau Datrys Anghytundeb Ar-lein. Mae'n cyhoeddi llyfrau i blant o dan wasgnod Houdmont. Yn dilyn sefydlu’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, penodwyd Richard gan Lywodraeth Cymru i Bwyllgor Craffu i gynghori ar faterion megis gwerth am arian ac ymateb y Ganolfan i bolisïau Llywodraeth Cymru.

Gwilym Dyfri Jones

Brodor o Aberystwyth yw Gwilym ac fe’i magwyd o fewn tafliad carreg i’r Llyfrgell Genedlaethol. Bellach mae Gwilym yn Bro Is-ganghellor Cysylltiol ym Mhrifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant â chyfrifoldeb am y Gymraeg a dwyieithrwydd. Mae ganddo chwarter canrif o brofiad o weithio o fewn y sector addysg uwch yng Nghymru ac, yn ystod y cyfnod hwnnw, bu’n gweithredu fel Pennaeth Adran y Gymraeg yng Ngholeg y Drindod ac, yn ddiweddarach, fel Deon y Gyfadran Addysg a Hyfforddiant yn y Drindod Dewi Sant. Cyn hynny, treuliodd gyfnod yn Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe, lle bu’n Bennaeth Adran y Gymraeg.     

Steve Williams

Pennaeth Llyfrgelloedd, Archifau, Diwylliant a’r Celfyddydau ym Mhrifysgol Abertawe. Wedi arwain ar ddatblygiad Llyfrgell y Bae, ar Gampws y Bae (campws newydd gwerth £450m), mae'n datblygu tri phrif faes gwasanaeth: Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe; Diwylliant a’r Celfyddydau;a’r Dyniaethau Digidol. Gyda gradd yn Rwsieg, a meistr mewn Meddylfryd Sustemau, mae Steve yn Gymrawd o Gymdeithas Cyfrifiaduron Prydain, aelod o'r Bwrdd Gweithredol ac Ymddiriedolwr Cymdeithas Llyfrgelloedd Colegau, Cenedlaethol a Phrifysgolion, yn aelod o Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru, ac yn eistedd ar bwyllgorau a grwpiau prosiect amrywiol y Brifysgol. Mae'n un o Lywodraethwyr Ysgol Gyfun Gŵyr.

Eleri Twynog Humphries

Yn enedigol o Lanbedr Pont Steffan, mae Eleri’n rhedeg cwmni theatr i blant, Mewn Cymeriad, sy’n comisiynu a chynhyrchu sioeau i ysgolion a safleoedd treftadaeth wedi eu seilio ar gymeriadau o hanes Cymru. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Gŵyl Hanes Cymru i Blant - gŵyl flynyddol sy’n cydweithio gyda chyrff treftadaeth i lwyfannu sioeau a gweithdai am hanes Cymru mewn lleoliadau treftadaeth ar hyd a lled y wlad.  Bu Eleri yn Bennaeth Marchnata a Digwyddiadau i S4C am ddeuddeg mlynedd, gyda chyfrifoldeb am greu a gweithredu’r strategaeth farchnata, a chyfrannu’n gyson i strategaeth ehangach y sianel. Mae hefyd wedi gweithio fel Swyddog Marchnata i Eisteddfod Genedlaethol Cymru, ac i Amgueddfa Cymru.

Michael Cavanagh

Mae Mike wedi byw a gweithio yn Sir Benfro ers 2012 yn dilyn symud o Lincolnshire ble bu’n ymwneud â phrosiectau mawr treftadaeth a llyfrgelloedd gan gynnwys prosiect gweddnewid Castell Lincoln oedd yn brosiect gwerth llawer o filiynau.  Yn enedigol o Bolton, Swydd Gaerhirfryn, mae Mike wedi gweithio’n galed i wella ei sgiliau ieithyddol Cymraeg ers symud i Gymru ac roedd yn fraint iddo ennill gwobr Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn Sir Benfro yn 2015. Mae Mike yn Bennaeth Gwasanaethau Diwylliant, Hamdden, Twristiaeth a Chofrestru yng Nghyngor Sir Benfro. Mae hefyd yn Ymddiriedolwr PATCH, elusen leol banc bwyd a chaledi, ac yn Ymddiriedolwr o Ymddiriedolaeth Hanes Sir Benfro.

Quentin Howard

Mae Quentin yn beiriannydd darlledu, cyflwynydd radio arobryn â phrofiad helaeth o weithio yn y cyfryngau. Mae’n cael ei gydnabod fel y gyrrwr tu ôl i DAB yn y DU ac arweiniodd ar ddatblygu DAB dramor. Fel Cyfarwyddwr Rhaglenni ar gyfer grŵp radio mwyaf y wlad, bu’n rheoli allbwn 30 o orsafoedd radio ac yn gyfrifol am adeiladu Classic FM ble bu’n gyflwynydd. Gwnaeth foderneiddio sustemau teledu a radio’r Weinyddiaeth Amddiffyn, a sicrhau fod teledu yn cael ei ddarparu trwy’r we fyd eang a diwifr i’r lluoedd arfog oedd yn gweithio dramor. Creuodd gwasanaethau archif fideo digido ar gyfer y Weinyddiaeth Amddiffyn ac mae’n Ymddiriedolwr o’r Gronfa British Wireless for the Blind. Mae’n Gymrawd o’r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg.

Carl Williams

Mae Carl yn uwch swyddog gyda’r heddlu, ac yn enedigol o Gaerffili. Astudiodd y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac yn dilyn cyfnod byr fel athro ysgol uwchradd, ymunodd â Heddlu Dyfed Powys yn 2006. Mae Carl wedi gweithio mewn nifer o rolau amrywiol gyda’r heddlu o Orchymyn Strategol Arfau Tanio i Swyddog Staffio i’r Gweinidog Plismona o fewn y Swyddfa Gartref ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Pennaeth Staff i Brif Arolygydd Cwnstabliaeth ei Mawrhydi. Mae gan Carl MSc mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ac mae’n astudio am ddoethuriaeth broffesiynol mewn Cyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol UCLan.