Aelodau'r Bwrdd

Rhodri Glyn Thomas (Llywydd)

Yn weinidog yr efengyl, etholwyd Rhodri i’r Cynulliad Cenedlaethol ym Mai 1999. Ymunodd Plaid Cymru gyda Llafur i ffurfio clymblaid yng Ngorffennaf 2007, ac apwyntiwyd Rhodri yn Weinidog dros Dreftadaeth, ond ymddiswyddodd o’r rôl yn 2008. Bu'n cadeirio pedwar o Bwyllgorau'r Cynulliad ac yn gwasanaethu fel Comisiynydd ac yn aelod o Bwyllgor Rhanbarthau Ewrop, ac yn 2013 derbyniodd Rhodri wobr Ymgyrchwr y Flwyddyn am ei waith yn diogelu 320,000 o gartrefi yng Nghymru rhag gorfod talu tuag at Fudd-dal Treth y Cyngor. Mi wnaeth Rhodri sefyll lawr fel aelod o’r Cynulliad yn Ebrill 2016 ar ôl 17 mlynedd fel aelod Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

Lee Yale-Helms (Trysorydd)

Mae Mr Lee Yale-Helms wedi ymgartrefu yn Nhreffynnon, Sir Fflint, ac yn gweithio fel Cyfarwyddwr Cysylltiol i Wasanaethau Cynghori Ariannol CIPFA, ac mae hefyd yn ddarlithydd cysylltiol mewn cyfrifeg, cyllid ac economeg ym Mhrifysgol Manceinion.  Mae gan Lee brofiad o godi arian, gan gynorthwyo nifer o sefydliadau i ddenu cyllid gan Gronfa Treftadaeth y Loteri. Mae hefyd yn weithgar yn ei gymuned leol, yn codi arian i Gymdeithas Marchogaeth yr Anabl ac yn Drysorydd tîm peldroed plant lleol. Cyn symud i weithio i CIPFA, bu Lee yn gweithio i gwmni Pricewaterhouse Coopers, gan arbenigo mewn llywodraethiant corfforaethol, a chyn hynny, bu’n Uwch Gyfrifydd Technegol i Gyngor Sir Caer.

Arglwydd Aberdâr

Aelod annibynnol o Dy'r Arglwyddi. Mae’n frwdfrydig dros hybu ymwybyddiaeth o hanes a diwylliant Cymru. Mae ei ddiddordebau pennaf yn cynnwys: addysg, sgiliau a chyflogaeth; yr economi ddigidol; a’r celfyddydau,yn enwedig cerddoriaeth glasurol, a chymorth cyntaf. Treuliodd 21 mlynedd gydag IBM, cyn gadael i sefydlu (yn ddilynol) ymgynghoriaethau materion cyhoeddus a rheoli enw da, a hefyd busnes sydd yn darparu hyfforddiant i bobl ifanc Llundain sydd yn ddi-waith neu yn ddifreintiedig. Mae'n Ymddiriedolwr Sant Ioan Cymru-Wales, yn Gymrawd Anrhydeddus Prifysgol Caerdydd ac yn Ddirprwy Raglaw Dyfed.

Dyfrig Jones

Apwyntiwyd Dyfrig i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr yn 2015. Mae Dyfrig Jones yn ddarlithydd yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, Prifysgol Bangor. Fel rhan o’i waith, mae Dyfrig yn ymddiddori yn hanes y cyfryngau ym Mhrydain ac America, ac mae wedi cynnal ymchwil archifol i’r maes yma ar ddwy ochr yr Iwerydd. Mae Dyfrig hefyd yn aelod o Gyngor Cymuned Bethesda, gan gynrychioli Ward Gerlan yn enw Plaid Cymru. Ers Tachwedd 2016 Dyfrig yw Cyfarwyddwr Polisi Plaid Cymru. Mae’n gyn-aelod o Fwrdd S4C.

Elizabeth Siberry

Astudiodd hanes yn Llundain a Chaergrawnt, gan ennill PhD yn 1982.  Roedd yn was sifil yn Llundain, fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol adrannol (2003-08) a Chyfarwyddwr Canolfan Diogelu’r Isadeiledd Cenedlaethol (2008-11).  Mae'n ymddiriedolwr Cymdeithas Brycheiniog ac Ymddiriedolaeth Gelf Brycheiniog, ac yn aelod o Gyngor Prifysgol Cymru.  Fel hanesydd, yn gweithio ar agweddau o hanes canoloesol a hanes Brycheiniog, mae'n ddefnyddiwr cyson o’r Llyfrgell Genedlaethol ac yn gyd-olygydd ‘Henry Vaughan and the Usk Valley’ (Logaston, 2016). Mae’n cyfrannu’n gyson i 'Brycheiniog' ac yn aelod o’i Fwrdd golygyddol.

Hugh Thomas

Cyn-Brif Weithredwr Cyngor Sir Morgannwg Ganol. Bu’n Glerc Awdurdod Heddlu De Cymru, Ysgrifennydd i’r Arglwydd Raglaw ac Ysgrifennydd Mygedol Cynulliad Siroedd Cymru. Cadeiriodd gyrff cyhoeddus a mudiadau gwirfoddol ar lefel genedlaethol yn cynnwys y sector iechyd ac addysg uwch. Bu’n gyfarwyddwr anweithredol o Fwrdd Dŵr Cymru a chadeirydd Bwrdd Reoleiddio Cymru. Mae’n Aelod Annibynnol o Bwyllgor Safonau a Ethig ac Is-gadeirydd Pwyllgor Archwilio Cyngor Caerdydd. Etholwyd Hugh yn Lywydd ac yn Gymrawd yr Eisteddfod Genedlaethol a bu’n Brior Urdd Sant Ioan yng Nghymru. Anrhydeddwyd ef gyda CBE yn 1992. Bu hefyd yn Llys Gennad Mygedol Siapan yng Nghymru.

Iwan Davies

Brodor o Bontyberem, Sir Gaerfyrddin, roedd Iwan Davies yn Gyfarwyddwr Hamdden i ddau gyngor lleol yn ne-ddwyrain Lloegr. Dychwelodd i Gymru i sicrhau addysg cyfrwng Cymraeg i’w blant a daeth yn uwch-ddarlithydd Rheolaeth Hamdden yn Athrofa Abertawe. Bu’n Bennaeth Diwylliant a Thwristiaeth Cyngor Dinas a Sir Abertawe, yn gyfrifol am wasanaethau llyfrgelloedd ac amgueddfeydd y Sir, a Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg. Bu'n arwain mewnbwn y Cyngor i ddatblygiad Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Phwll Cenedlaethol Cymru ac roedd yn Gadeirydd Prif Swyddogion Hamdden a Diwylliant Cymru.

Richard Houdmont

Cafodd Richard ei benodi i’r Bwrdd fis Rhagfyr 2015. Hyd at 2015 bu Richard yn Gyfarwyddwr Cymru CIM (Sefydliad Siartredig dros Farchnata). Mae’n Gymrawd CIM ac yn Gadeirydd Poetry Wales Press, sy'n cyhoeddi dan argraffnod Seren. Mae hefyd yn aelod o fwrdd ymgynghorol NetNeutrals EU, cwmni sy'n darparu gwasanaethau Datrys Anghytundeb Ar-lein. Mae'n cyhoeddi llyfrau i blant o dan wasgnod Houdmont. Yn dilyn sefydlu’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, penodwyd Richard gan Lywodraeth Cymru i Bwyllgor Craffu i gynghori ar faterion megis gwerth am arian ac ymateb y Ganolfan i bolisïau Llywodraeth Cymru.

Susan Davies

Hanesydd ac arbenigwraig mewn archifau a llawysgrifau; cydnabuwyd gyrfa addysgol Susan ym Mhrifysgol Aberystwyth yn hyfforddi ôl raddedigion i fod yn archifwyr a’i gwaith ymgynghorol allanol yn 2014, pan ddyfarnwyd Gwobr Ellis iddi gan y Sefydliad Archifau a Chofnodion. Mae Susan wedi bod yn: Ymddiriedolwr ac Is Lywydd Amgueddfa Cymru; aelod o Gyngor Ymgynghorol CyMAL (MALD); Cynghorydd Arbenigol a mentor prosiectau i Gronfa Treftadaeth y Loteri; aelod o Goleg Adolygu Cymheiriaid AHRC a chynghorydd academaidd ar gyfer prosiectau ymchwil uwch. Fe’i penodwyd yn Ymddiriedolwr yn Ionawr 2015.

Gwilym Dyfri Jones

Brodor o Aberystwyth yw Gwilym ac fe’i magwyd o fewn tafliad carreg i’r Llyfrgell Genedlaethol. Bellach mae Gwilym yn Bro Is-ganghellor Cysylltiol ym Mhrifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant â chyfrifoldeb am y Gymraeg a dwyieithrwydd. Mae ganddo chwarter canrif o brofiad o weithio o fewn y sector addysg uwch yng Nghymru ac, yn ystod y cyfnod hwnnw, bu’n gweithredu fel Pennaeth Adran y Gymraeg yng Ngholeg y Drindod ac, yn ddiweddarach, fel Deon y Gyfadran Addysg a Hyfforddiant yn y Drindod Dewi Sant. Cyn hynny, treuliodd gyfnod yn Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe, lle bu’n Bennaeth Adran y Gymraeg.     

Steve Williams

Pennaeth Llyfrgelloedd, Archifau, Diwylliant a’r Celfyddydau ym Mhrifysgol Abertawe. Wedi arwain ar ddatblygiad Llyfrgell y Bae, ar Gampws y Bae (campws newydd gwerth £450m), mae'n datblygu tri phrif faes gwasanaeth: Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe; Diwylliant a’r Celfyddydau;a’r Dyniaethau Digidol. Gyda gradd yn Rwsieg, a meistr mewn Meddylfryd Sustemau, mae Steve yn Gymrawd o Gymdeithas Cyfrifiaduron Prydain, aelod o'r Bwrdd Gweithredol ac Ymddiriedolwr Cymdeithas Llyfrgelloedd Colegau, Cenedlaethol a Phrifysgolion, yn aelod o Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru, ac yn eistedd ar bwyllgorau a grwpiau prosiect amrywiol y Brifysgol. Mae'n un o Lywodraethwyr Ysgol Gyfun Gŵyr.

Eleri Twynog Davies

Yn enedigol o Lanbedr Pont Steffan, mae Eleri’n rhedeg cwmni theatr i blant, Mewn Cymeriad, sy’n comisiynu a chynhyrchu sioeau i ysgolion a safleoedd treftadaeth wedi eu seilio ar gymeriadau o hanes Cymru. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Gŵyl Hanes Cymru i Blant - gŵyl flynyddol sy’n cydweithio gyda chyrff treftadaeth i lwyfannu sioeau a gweithdai am hanes Cymru mewn lleoliadau treftadaeth ar hyd a lled y wlad.  Bu Eleri yn Bennaeth Marchnata a Digwyddiadau i S4C am ddeuddeg mlynedd, gyda chyfrifoldeb am greu a gweithredu’r strategaeth farchnata, a chyfrannu’n gyson i strategaeth ehangach y sianel. Mae hefyd wedi gweithio fel Swyddog Marchnata i Eisteddfod Genedlaethol Cymru, ac i Amgueddfa Cymru.