Aelodau'r Bwrdd

Meri Huws (Llywydd)

Ar ôl astudio’r Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, astudiodd radd ôl raddedig yn Rhydychen cyn hyfforddi i fod yn weithiwr cymdeithasol. Yn 1999,  fe’i penodwyd yn Bennaeth Addysg Gydol Oes ym Mhrifysgol Bangor ac yna yn Ddirprwy Is Ganghellor. Bu’n Ddirprwy Is Ganghellor ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant tan ei phenodi yn Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg yn Ebrill 2012, swydd y bu’n ymgymryd â hi tan Mawrth 2019. Mae’n aelod o Fwrdd Shelter Cymru, Cyngor Prifysgol Aberystwyth, Vocational Training Charitable Trust, Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phwyllgor Recriwtio Ymgynghorol yr Arglwydd Ganghellor ar Ynadon.

Lee Yale-Helms (Trysorydd)

Mae Mr Lee Yale-Helms wedi ymgartrefu yn Nhreffynnon, Sir Fflint, ac yn gweithio fel Cyfarwyddwr Cysylltiol i Wasanaethau Cynghori Ariannol CIPFA, ac mae hefyd yn ddarlithydd cysylltiol mewn cyfrifeg, cyllid ac economeg ym Mhrifysgol Manceinion.  Mae gan Lee brofiad o godi arian, gan gynorthwyo nifer o sefydliadau i ddenu cyllid gan Gronfa Treftadaeth y Loteri. Mae hefyd yn weithgar yn ei gymuned leol, yn codi arian i Gymdeithas Marchogaeth yr Anabl ac yn Drysorydd tîm peldroed plant lleol. Cyn symud i weithio i CIPFA, bu Lee yn gweithio i gwmni Pricewaterhouse Coopers, gan arbenigo mewn llywodraethiant corfforaethol, a chyn hynny, bu’n Uwch Gyfrifydd Technegol i Gyngor Sir Caer.

Arglwydd Aberdâr

Aelod annibynnol o Dy'r Arglwyddi. Mae’n frwdfrydig dros hybu ymwybyddiaeth o hanes a diwylliant Cymru. Mae ei ddiddordebau pennaf yn cynnwys: addysg, sgiliau a chyflogaeth; yr economi ddigidol; a’r celfyddydau,yn enwedig cerddoriaeth glasurol, a chymorth cyntaf. Treuliodd 21 mlynedd gydag IBM, cyn gadael i sefydlu (yn ddilynol) ymgynghoriaethau materion cyhoeddus a rheoli enw da, a hefyd busnes sydd yn darparu hyfforddiant i bobl ifanc Llundain sydd yn ddi-waith neu yn ddifreintiedig. Mae'n Ymddiriedolwr Sant Ioan Cymru-Wales, yn Gymrawd Anrhydeddus Prifysgol Caerdydd ac yn Ddirprwy Raglaw Dyfed.

Dr Elizabeth Siberry

Astudiodd hanes yn Llundain a Chaergrawnt, gan ennill PhD yn 1982.  Roedd yn was sifil yn Llundain, fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol adrannol (2003-08) a Chyfarwyddwr Canolfan Diogelu’r Isadeiledd Cenedlaethol (2008-11).  Mae'n ymddiriedolwr Cymdeithas Brycheiniog ac Ymddiriedolaeth Gelf Brycheiniog, ac yn aelod o Gyngor Prifysgol Cymru.  Fel hanesydd, yn gweithio ar agweddau o hanes canoloesol a hanes Brycheiniog, mae'n ddefnyddiwr cyson o’r Llyfrgell Genedlaethol ac yn gyd-olygydd ‘Henry Vaughan and the Usk Valley’ (Logaston, 2016). Mae’n cyfrannu’n gyson i 'Brycheiniog' ac yn aelod o’i Fwrdd golygyddol.

Hugh Thomas

Cyn-Brif Weithredwr Cyngor Sir Morgannwg Ganol. Bu’n Glerc Awdurdod Heddlu De Cymru, Ysgrifennydd i’r Arglwydd Raglaw ac Ysgrifennydd Mygedol Cynulliad Siroedd Cymru. Cadeiriodd gyrff cyhoeddus a mudiadau gwirfoddol ar lefel genedlaethol yn cynnwys y sector iechyd ac addysg uwch. Bu’n gyfarwyddwr anweithredol o Fwrdd Dŵr Cymru a chadeirydd Bwrdd Reoleiddio Cymru. Mae’n Aelod Annibynnol o Bwyllgor Safonau a Ethig ac Is-gadeirydd Pwyllgor Archwilio Cyngor Caerdydd. Etholwyd Hugh yn Lywydd ac yn Gymrawd yr Eisteddfod Genedlaethol a bu’n Brior Urdd Sant Ioan yng Nghymru. Anrhydeddwyd ef gyda CBE yn 1992. Bu hefyd yn Llys Gennad Mygedol Siapan yng Nghymru.

Gwilym Dyfri Jones

Brodor o Aberystwyth yw Gwilym ac fe’i magwyd o fewn tafliad carreg i’r Llyfrgell Genedlaethol. Bellach mae Gwilym yn Bro Is-ganghellor Cysylltiol ym Mhrifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant â chyfrifoldeb am y Gymraeg a dwyieithrwydd. Mae ganddo chwarter canrif o brofiad o weithio o fewn y sector addysg uwch yng Nghymru ac, yn ystod y cyfnod hwnnw, bu’n gweithredu fel Pennaeth Adran y Gymraeg yng Ngholeg y Drindod ac, yn ddiweddarach, fel Deon y Gyfadran Addysg a Hyfforddiant yn y Drindod Dewi Sant. Cyn hynny, treuliodd gyfnod yn Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe, lle bu’n Bennaeth Adran y Gymraeg.     

Steve Williams

Pennaeth Llyfrgelloedd, Archifau, Diwylliant a’r Celfyddydau ym Mhrifysgol Abertawe. Wedi arwain ar ddatblygiad Llyfrgell y Bae, ar Gampws y Bae (campws newydd gwerth £450m), mae'n datblygu tri phrif faes gwasanaeth: Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe; Diwylliant a’r Celfyddydau;a’r Dyniaethau Digidol. Gyda gradd yn Rwsieg, a meistr mewn Meddylfryd Sustemau, mae Steve yn Gymrawd o Gymdeithas Cyfrifiaduron Prydain, aelod o'r Bwrdd Gweithredol ac Ymddiriedolwr Cymdeithas Llyfrgelloedd Colegau, Cenedlaethol a Phrifysgolion, yn aelod o Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru, ac yn eistedd ar bwyllgorau a grwpiau prosiect amrywiol y Brifysgol. Mae'n un o Lywodraethwyr Ysgol Gyfun Gŵyr.

Eleri Twynog Humphries

Yn enedigol o Lanbedr Pont Steffan, mae Eleri’n rhedeg cwmni theatr i blant, Mewn Cymeriad, sy’n comisiynu a chynhyrchu sioeau i ysgolion a safleoedd treftadaeth wedi eu seilio ar gymeriadau o hanes Cymru. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Gŵyl Hanes Cymru i Blant - gŵyl flynyddol sy’n cydweithio gyda chyrff treftadaeth i lwyfannu sioeau a gweithdai am hanes Cymru mewn lleoliadau treftadaeth ar hyd a lled y wlad.  Bu Eleri yn Bennaeth Marchnata a Digwyddiadau i S4C am ddeuddeg mlynedd, gyda chyfrifoldeb am greu a gweithredu’r strategaeth farchnata, a chyfrannu’n gyson i strategaeth ehangach y sianel. Mae hefyd wedi gweithio fel Swyddog Marchnata i Eisteddfod Genedlaethol Cymru, ac i Amgueddfa Cymru.

Michael Cavanagh

Mae Mike wedi byw a gweithio yn Sir Benfro ers 2012 yn dilyn symud o Lincolnshire ble bu’n ymwneud â phrosiectau mawr treftadaeth a llyfrgelloedd gan gynnwys prosiect gweddnewid Castell Lincoln oedd yn brosiect gwerth llawer o filiynau.  Yn enedigol o Bolton, Swydd Gaerhirfryn, mae Mike wedi gweithio’n galed i wella ei sgiliau ieithyddol Cymraeg ers symud i Gymru ac roedd yn fraint iddo ennill gwobr Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn Sir Benfro yn 2015. Mae Mike yn Bennaeth Gwasanaethau Diwylliant, Hamdden, Twristiaeth a Chofrestru yng Nghyngor Sir Benfro. Mae hefyd yn Ymddiriedolwr PATCH, elusen leol banc bwyd a chaledi, ac yn Ymddiriedolwr o Ymddiriedolaeth Hanes Sir Benfro.

Quentin Howard

Mae Quentin yn beiriannydd darlledu, cyflwynydd radio arobryn â phrofiad helaeth o weithio yn y cyfryngau. Mae’n cael ei gydnabod fel y gyrrwr tu ôl i DAB yn y DU ac arweiniodd ar ddatblygu DAB dramor. Fel Cyfarwyddwr Rhaglenni ar gyfer grŵp radio mwyaf y wlad, bu’n rheoli allbwn 30 o orsafoedd radio ac yn gyfrifol am adeiladu Classic FM ble bu’n gyflwynydd. Gwnaeth foderneiddio sustemau teledu a radio’r Weinyddiaeth Amddiffyn, a sicrhau fod teledu yn cael ei ddarparu trwy’r we fyd eang a diwifr i’r lluoedd arfog oedd yn gweithio dramor. Creuodd gwasanaethau archif fideo digido ar gyfer y Weinyddiaeth Amddiffyn ac mae’n Ymddiriedolwr o’r Gronfa British Wireless for the Blind. Mae’n Gymrawd o’r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg.

Carl Williams

Mae Carl yn uwch swyddog gyda’r heddlu, ac yn enedigol o Gaerffili. Astudiodd y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac yn dilyn cyfnod byr fel athro ysgol uwchradd, ymunodd â Heddlu Dyfed Powys yn 2006. Mae Carl wedi gweithio mewn nifer o rolau amrywiol gyda’r heddlu o Orchymyn Strategol Arfau Tanio i Swyddog Staffio i’r Gweinidog Plismona o fewn y Swyddfa Gartref ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Pennaeth Staff i Brif Arolygydd Cwnstabliaeth ei Mawrhydi. Mae gan Carl MSc mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ac mae’n astudio am ddoethuriaeth broffesiynol mewn Cyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol UCLan.

Dr Anwen Jones

Magwyd Dr Anwen Jones yn Lledrod, Sir Ceredigion ac mae hi’n dal i fyw yn lleol ar fferm yn Llanon. Derbyniodd ei haddysg Uwchradd yn Ysgol Tregaron ac aeth ymlaen i astudio ar gyfer gradd israddedig mewn Llenyddiaeth cymharol Saesneg a Ffrangeg ym Mhrifysgol Bryste. Graddiodd ym 1992 a dychwelyd adref i briodi ac i fagu tair o ferched. Mae ganddi ddoethuriaeth ym maes theatrau cenedlaethol Ewrop ac mae hi wedi cyhoeddi llyfrau ac erthyglau ysgolheigaidd gan gynnwys cyfrolau wedi ei golygu ar Wil Sam, y dramodydd o Gricieth ac Hywel Teifi Edwards, yr hanes diwylliannol enwog o Geredigion. Mae hi’n ynad heddwch, yn Ddirprwy Is Ganghellor ar Adran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn olygydd yr e-gyfnodolyn trawddisgyblaethol cyfrwng Cymraeg, Gwerddon.

 

Dr Elin Royles

Mae Dr Elin Royles yn Uwch-ddarlithydd a Chyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth lle bu’n gweithio ers 2003. Mae’n aelod o’r ganolfan amlddisgyblaethol Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru - WISERD@Aberystwyth. Ymysg ei phrif ddiddordebau ymchwil mae gwleidyddiaeth diriogaethol a datganoli yn y DU, diplomyddiaeth is-wladwriaethol, cymdeithas sifil a pholisi a chynllunio iaith.  Mae’n rhan o brosiectau ymchwil wedi eu hariannu gan yr ESRC a Horizon 2020 ac yn datblygu agenda o ymchwil sy’n cyfrannu at ddatblygiadau polisi yng Nghymru.  Mae wedi chwarae rolau arweiniol ar faterion cyfrwng Cymraeg o fewn yr Adran, a hefyd fel Cadeirydd Cangen y brifysgol o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Yn wreiddiol o Sir y Fflint, mae hi'n briod ac yn fam i ddau o blant ac yn byw yn Aberystwyth.

Dr Gwenllian Lansdown Davies

Mae Dr Gwenllian Lansdown Davies yn hanu o Fangor yn wreiddiol ac erbyn hyn wedi ymgartrefu gyda’i gŵr a’i phedwar o blant yn Llanerfyl, Sir Drefaldwyn. Astudiodd Ffrangeg a Sbaeneg yn Rhydychen a gweithio am gyfnod yn Galisia a Brwsel cyn cwblhau gradd MScEcon a Doethuriaeth mewn Athroniaeth Wleidyddol ym Mhrifysgol Caerdydd ble bu hefyd yn diwtor gwleidyddiaeth. Ar ôl cael ei hethol i gynrychioli Ward Glanyrafon ar Gyngor Sir Caerdydd yn 2004, treuliodd gyfnod yn gweithio fel Rheolwr Swyddfa Leanne Wood AC yn y Rhondda cyn cael ei phenodi’n Brif Weithredwr Plaid Cymru yn 2007. Yn 2011, fe’i phenodwyd i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Aberystwyth fel Swyddog Cyhoeddiadau a Chynorthwyydd Golygyddol y cyfnodolyn ymchwil ‘Gwerddon’. Cychwynnodd ar ei swydd bresennol fel Prif Weithredwr Mudiad Meithrin yn 2014.