Dogfennaeth Gorfforaethol Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Adolygiad Blynyddol

Mae'r cyhoeddiad yma ar gael mewn fformatau amgen; cysylltwch â'r Uned Hyrwyddo ar 01970 632 800

Cyfrifon

Cyfrifoldeb y Swyddog Cyfrifo yw cynhaliaeth a chywirdeb gwefan y Llyfrgell Genedlaethol; nid yw'r gwaith a wneir gan archwilwyr yn cynnwys ystyriaeth o’r materion hyn, ac yn unol â hynny nid yw’r archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw newidiadau a all fod wedi digwydd i'r datganiadau ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno gyntaf ar y wefan.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi ardystio'r cyfrifon Cymraeg a Saesneg ar gyfer 2018-19. Llyfrgell Genedlaethol Cymru sydd yn gyfrifol am gywirdeb y cyfieithiad, nid yr Archwilydd Cyffredinol.

Llythyr Cylch Gorchwyl

Strategaeth LlGC

Cynllun Gweithredu

Newyddlen Y Gen

Dangosyddion Cyflawni

Polisiau a Strategaethau

Safonau'r Gymraeg