Polisi Hysbysu a Chymryd i Lawr

Pe hysbysir gweinyddwyr gwefannau Llyfrgell Genedlaethol Cymru bod hawlfraint neu unrhyw hawliau eraill wedi’u tramgwyddo, neu y derbynnir cwyn bod rheolau cyhoeddi wedi’u torri neu fod unrhyw bryder arall, bydd yr eitem(au) dan sylw yn cael eu cymryd oddi ar y gwefannau cyn gynted â phosibl a thra cynhelir ymchwiliad pellach.

Os ydych yn ddeiliad hawliau ac yn pryderu eich bod wedi dod o hyd i ddeunydd ar ein gwefan nad ydych wedi rhoi caniatâd iddo fod yno, ac nad yw wedi’i ganiatáu dan eithriad i gyfraith y DG, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda gan ddefnyddio’r ffurflen ymholiadau arlein a nodi’r canlynol:

  1. Eich manylion cyswllt.
  2. Disgrifiad o'r deunydd.
  3. Cyfeiriad y wefan ble daethpwyd o hyd i’r deunydd.
  4. Natur eich cwyn.
  5. Datganiad mai chi sydd berchen yr hawliau neu eich bod wedi eich awdurdodi i weithredu dros berchennog yr hawliau. Mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i chi ddarparu tystiolaeth o berchnogaeth a fuasai’n ddilys gerbron llys barn.

Yna bydd y weithdrefn ‘Hysbysu a Chymryd i Lawr’ yn cael ei gweithredu fel a ganlyn:

1. Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cydnabod ei bod wedi derbyn eich cwyn drwy e-bost neu lythyr a bydd yn gwneud asesiad cychwynnol o ddilysrwydd a hygrededd y cwyn.

2. Bydd mynediad i'r deunydd o wefannau Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cael ei rwystro hyd nes y cytunir ar ddatrysiad.

3. Gallai’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru gysylltu â thrydydd parti i'w hysbysu bod y deunydd yn destun cwyn ac o dan ba honiadau.

4. Bydd y Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cysylltu â'r partïon dan sylw gan geisio datrys y mater yn gyflym, yn gyfeillgar ac er boddhad yr holl bartïon. Gallai’r drafodaeth hon arwain at un o’r canlyniadau canlynol:

  • Ailosod y deunydd ar wefannau Llyfrgell Genedlaethol Cymru heb newid.
  • Ailosod y deunydd ar wefannau Llyfrgell Genedlaethol Cymru gyda newidiadau.
  • Tynnu’r deunydd o’r gwefannau yn barhaol.

Os na fydd y partïon yn gallu cytuno ar ddatrysiad, bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn penderfynu a yw'r deunydd am ailymddangos ar y wefan neu fod mynediad iddo yn cael ei rwystro hyd nes y bydd penderfyniad wedi ei gyrraedd.

Adolygwyd: Mawrth 2018