Cyfleoedd Cyfredol


Cyfoethogi data Y Bywgraffiadur Cymreig -

Cefndir y prosiect:

Cyhoeddwyd Y Bywgraffiadur Cymreig gan Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion mewn tair cyfrol Gymraeg a dwy yn Saesneg sy’n cwmpasu holl hanes Cymru hyd at 1970. Lansiwyd fersiwn electronig o’r Bywgraffiadur Cymreig gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn 2007, ac mae nawr yn cynnwys yr holl erthyglau gwreiddiol, ynghyd ag erthyglau am bobl a fu farw wedi 1970. Yn ddiweddar ychwanegwyd y gallu i atodi delweddau i’r erthyglau ar y wefan.

Bwriad y prosiect gwirfoddoli hwn yw canfod delweddau o’r unigolion sydd yn y Bywgraffiadur Cymreig, a/neu sy’n ymwneud â’r unigolion hynny,  er mwyn creu rhestr gynhwysfawr o ddelweddau y gellir eu cysylltu â’r erthyglau ar wefan y Bywgraffiadur.  Bydd gwirfoddolwyr yn chwilio am ddelweddau digidol gan gofnodi mewn taenlen Excel wybodaeth am ddelweddau addas ynghyd ag URL yr erthyglau perthnasol yn y Bywgraffiadur

Bydd y prosiect yma’n galluogi staff y Llyfrgell i ychwanegu’r delweddau i’r erthyglau gan gyfoethogi profiad defnyddwyr  y wefan.

 

Prif dasgau:

 • Pori drwy erthyglau’r Bywgraffiadur am wybodaeth am y person;
 • Chwilio’r we am ddelweddau digidol perthnasol;
 • Cofnodi’r data mewn taenlen Excel.

Hanfodol: 

 • Y gallu i gyrchu’r we;
 • Sgiliau TG (MS Excel yn benodol)
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd;
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth;
 • Trefnus a manwl.

 

Manteisiol:

 • Diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru;
 • Diddordeb mewn deunydd digidol.

 

Cyfle i ddatblygu:

 • Sgiliau TG;
 • Sgiliau ymchwilio;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV.

 

Amser ac ymrwymiad:   I’w gytuno


Croesawu’r Cyhoedd

This is a volunteer role description where the ability to communicate through the medium of Welsh is essential.

Cefndir y prosiect: 

Pwrpas y cyfle gwirfoddoli hwn yw cyfoethogi profiad y rhai sy’n ymweld â’r Llyfrgell; bydd hefyd yn gyfle i ganfod ac ymateb i farn ein defnyddwyr ar ein gwasanaethau.  Rydym yn chwilio am dîm o wirfoddolwyr dwyieithog, brwd, sy’n hoff o gwrdd â pobl newydd ac sy’n medru ymdrin â phobl o gefndiroedd, a chydag anghenion, amrywiol.  Bydd y tîm croeso yn sgwrsio â’r bobl sy’n ymweld â’r adeilad, yn ogystal â chynnal arolygon barn ac ymgynghoriadau perthnasol.  Darperir hyfforddiant. 

Lleoliad: 

 Mannau cyhoeddus y Llyfrgell, o dan ofal staff yr is-adrannau Cysylltiadau Allanol a Gwasanaethau Ymwelwyr.

Prif dasgau:  

 • Croesawu, sgwrsio gydag ac ymateb i gwestiynau ymwelwyr;
 • Codi ymwybyddiaeth ymwelwyr a’u cyfeirio at yr arddangosfeydd a’r amryw gyfleusterau eraill o fewn yr adeilad;
 • Cynorthwyo gyda digwyddiadau;
 • Rhannu taflenni, cynnal arolygon barn ac ymgynghoriadau;
 • Cefnogi teithiau tywys o gylch yr adeilad.

Hanfodol: 

 • Dibynadwyedd;
 • Croesawgar a goddefgar;
 • Gwybodaeth dda am Gymru, ei hanes a’i phobl;
 • Gallu a hyder i ymdrin â phobl o gefndiroedd, a chydag anghenion, amrywiol;
 • Gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg.

Manteisiol:

 • Gwybodaeth am wasanaethau’r Llyfrgell;
 • Gallu i gyfathrebu mewn ieithioedd eraill yn ogystal ag yn y Gymraeg a Saesneg.

Cyfle i ddatblygu:

 • Sgiliau rhyngbersonol;
 • Sgiliau gweithio fel rhan o dîm;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV.

Amser ac ymrwymiad:  

I’w gytuno


Adysgrifio Llyfrau Derbynion LlGC

Cefndir y prosiect: 

Mae is-adran Graffeg a Chlywedol LlGC yn meddu ar 8 Llyfr Derbynion sy’n cynnwys manylion cyflawn o gasgliadau/eitemau gweledol, a dderbyniwyd gan LlGC cyn 1996, a’u rhoddwyr.

Am resymau ymarferol a chadwraethol, mae cyfle wedi ei adnabod i wirfoddolwyr i adysgrifio cynnwys y llyfrau i daenlen Excel. Bydd y fersiwn electroneg a greir yn adnodd defnyddiol, o safbwynt diogelu’r data ac i hwyluso mynediad i staff yr adran yn gyfan.  Oherwydd blaenoriaethau eraill, nid yw’r dasg yma yn debygol o gael ei chyfalwni gan staff LlGC.

Lleoliad:  

Adran Casgliadau Unigryw;  Is-adran Graffeg a Chlywedol

Prif dasgau:  

Adysgrifio data o’r Llyfrau Derbynion i daenlen Excel.

Hanfodol:  

 • Sgiliau TG – MS Excel yn benodol;
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd;
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth;
 • Trefnus a manwl.

Manteisiol:

 • Diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru.

Cyfle i ddatblygu:

 • Sgiliau TG;
 • Sgiliau trefniadol;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV.

Amser ac ymrwymiad:  

I’w gytuno


Creu Erthyglau i Wicipedia

Cefndir y prosiect:

‘Wikipedia’ yw un o’r gwefannau mwyaf poblogaidd yn y byd, tra mai’r fersiwn Gymraeg yw’r wefan iaith Gymraeg mwyf poblogaidd erioed.  Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi ymrwymo i weithio gyda Wicipidia i ddatblygu cynnwys yn yr iaith Gymraeg a gwybodaeth ym mhob iaith am Gymru. Gall unrhywun olygu Wicipidia. O ychwanegu delweddau neu fynegai i greu erthyglau newydd sbon, mae Wicipidia yn cynnig platfform i bawb i rannu gwybodaeth gyda’r byd.

Lleoliad:

I gychwyn - Ystafell Ddarllen y De - o dan oruchwiliaeth Wicipediwr preswyl y Llyfrgell; yn dilyn cofnod prawf, gellid cyflawni'r dasg o bell.


Prif dasgau:

 • Defnyddio cronfeydd gwybodaeth dibynadwy (a ddarperir) i olygu a chyfoethogi erthyglau Wicipedia ar amrywiaeth o destunau yn ymwneud â Chymru
 • Defnyddio cronfeydd gwybodaeth dibynadwy i greu erthyglau Wicipedia newydd
 • Ychwanegu delweddau o 'Wikimedia Commons' i Erthyglau Wicipedia
 • Cyfoethogi eitemau 'Wikidata' (dewisiadol)

Hanfodol:

 • y gallu i gyrchu'r we
 • Llythrenedd a gramadeg rhagorol
 • y gallu i dderbyn cyfarwyddyd
 • y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth
 • trefnus a manwl

Manteisiol:

 • diddordeb yn haes a diwylliant Cymru
 • diddordeb mewn ymchwil hanesyddol


Cyfle i ddatblygu:

 • sgiliau TG
 • sgiliau ymchwilio
 • sgiliau ysgrifennu
 • profiad i gyfoethogi eich CV

Amser ac ymrwymiad:

I'w gytuno