Cyfleoedd Cyfredol


Cyfoethogi data Y Bywgraffiadur Cymreig -

Cefndir y prosiect:

Cyhoeddwyd Y Bywgraffiadur Cymreig gan Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion mewn tair cyfrol Gymraeg a dwy yn Saesneg sy’n cwmpasu holl hanes Cymru hyd at 1970. Lansiwyd fersiwn electronig o’r Bywgraffiadur Cymreig gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn 2007, ac mae nawr yn cynnwys yr holl erthyglau gwreiddiol, ynghyd ag erthyglau am bobl a fu farw wedi 1970. Yn ddiweddar ychwanegwyd y gallu i atodi delweddau i’r erthyglau ar y wefan.

Bwriad y prosiect gwirfoddoli hwn yw canfod delweddau o’r unigolion sydd yn y Bywgraffiadur Cymreig, a/neu sy’n ymwneud â’r unigolion hynny,  er mwyn creu rhestr gynhwysfawr o ddelweddau y gellir eu cysylltu â’r erthyglau ar wefan y Bywgraffiadur.  Bydd gwirfoddolwyr yn chwilio am ddelweddau digidol gan gofnodi mewn taenlen Excel wybodaeth am ddelweddau addas ynghyd ag URL yr erthyglau perthnasol yn y Bywgraffiadur

Bydd y prosiect yma’n galluogi staff y Llyfrgell i ychwanegu’r delweddau i’r erthyglau gan gyfoethogi profiad defnyddwyr  y wefan.

 

Prif dasgau:

 • Pori drwy erthyglau’r Bywgraffiadur am wybodaeth am y person;
 • Chwilio’r we am ddelweddau digidol perthnasol;
 • Cofnodi’r data mewn taenlen Excel.

Hanfodol: 

 • Y gallu i gyrchu’r we;
 • Sgiliau TG (MS Excel yn benodol)
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd;
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth;
 • Trefnus a manwl.

 

Manteisiol:

 • Diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru;
 • Diddordeb mewn deunydd digidol.

 

Cyfle i ddatblygu:

 • Sgiliau TG;
 • Sgiliau ymchwilio;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV.

 

Amser ac ymrwymiad:   I’w gytuno


Croesawu’r Cyhoedd

This is a volunteer role description where the ability to communicate through the medium of Welsh is essential.

Cefndir y prosiect: 

Pwrpas y cyfle gwirfoddoli hwn yw cyfoethogi profiad y rhai sy’n ymweld â’r Llyfrgell; bydd hefyd yn gyfle i ganfod ac ymateb i farn ein defnyddwyr ar ein gwasanaethau.  Rydym yn chwilio am dîm o wirfoddolwyr dwyieithog, brwd, sy’n hoff o gwrdd â pobl newydd ac sy’n medru ymdrin â phobl o gefndiroedd, a chydag anghenion, amrywiol.  Bydd y tîm croeso yn sgwrsio â’r bobl sy’n ymweld â’r adeilad, yn ogystal â chynnal arolygon barn ac ymgynghoriadau perthnasol.  Darperir hyfforddiant. 

Lleoliad: 

Mannau cyhoeddus y Llyfrgell, o dan ofal staff yr is-adrannau Cysylltiadau Allanol a Gwasanaethau Ymwelwyr.

Prif dasgau:  

 • Croesawu, sgwrsio gydag ac ymateb i gwestiynau ymwelwyr;
 • Codi ymwybyddiaeth ymwelwyr a’u cyfeirio at yr arddangosfeydd a’r amryw gyfleusterau eraill o fewn yr adeilad;
 • Cynorthwyo gyda digwyddiadau;
 • Rhannu taflenni, cynnal arolygon barn ac ymgynghoriadau;
 • Cefnogi teithiau tywys o gylch yr adeilad.

Hanfodol: 

 • Dibynadwyedd;
 • Croesawgar a goddefgar;
 • Gwybodaeth dda am Gymru, ei hanes a’i phobl;
 • Gallu a hyder i ymdrin â phobl o gefndiroedd, a chydag anghenion, amrywiol;
 • Gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg.

Manteisiol:

 • Gwybodaeth am wasanaethau’r Llyfrgell;
 • Gallu i gyfathrebu mewn ieithioedd eraill yn ogystal ag yn y Gymraeg a Saesneg.

Cyfle i ddatblygu:

 • Sgiliau rhyngbersonol;
 • Sgiliau gweithio fel rhan o dîm;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV.

Amser ac ymrwymiad:  I’w gytuno


Casgliad arbennig ‘Brexit a Chymru’ o fewn Archif y We

Cefndir y prosiect:

Mae Archif We y DG (UKWA) yn casglu miliynau o wefannau bob blwyddyn ac yn eu cadw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. O fewn UKWA mae Casgliadau Arbennig wedi eu creu sy’n ffocysu ar thema benodol, gan gynnwys un ar ‘Brexit: Effaith ar Gymru’ (https://alpha.webarchive.org.uk/en/ukwa/collection/1023).

Rydym am ehangu cwmpawd y casgliad er mwyn cynnwys erthyglau penodol ‘Brexit a Chymru’ oddi wrth:

a) y tair prif ffynonell newyddion yng Nghymru, sef Wales Online, BBC a Golwg360; a

b) seiatau syniadau/sefydliadau addysgiadol, Partion Gwleidyddol, Undebau Llafur, Busnes yng Nghymru, Undebau Amaethyddol, Llywodraeth yng Nghymru, ayyb. 

Mae’n bwysig bod llais a barn y grwpiau hyn a’r cyfryngau Cymreig yn cael eu cofnodi yn y casgliad fel bod ymchwilwyr yn cael mynediad i ddeunydd amrywiol ac erthyglau penodol am effaith Brexit ar hyd a lled Cymru.

 

Prif dasgau: 

 • Chwilio o fewn Archif y We am erthyglau ar-lein yn ymwneud â Brexit gan BBC Wales, Wales Online, Golwg360 a sefydliadau Cymreig;
 • Dethol erthyglau ar-lein cyfredol i’w cynnwys o fewn Archif y We.
 • Cynnwys erthyglau ‘Brexit a Chymru’ sydd eisoes wedi eu hadnabod a'u cynnwys mewn Excel spreadsheet.
 • Trosglwyddo gwybodaeth o’r erthyglau i feysydd penodol (wedi eu paratoi gan aelod staff LlGC)  a’i arbed i  Archif y We; yn cynnwys – yr url, teitl a pherchennog yr erthygl, enw’r awdur, dyddiad cyhoeddi  a tag pwnc.

Hanfodol

 • Sgiliau TG (MS Excel yn benodol);
 • Sgiliau ymchwil;
 • Sgiliau llythrennedd da;
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd;
 • Y gallu i weithio gydag ychydig o arolygaeth;
 • Trefnus a manwl.

 Manteisiol:

 • Diddordeb yng ngwleidyddiaeth Cymru.

 

 Cyfle i ddatblygu:

 

 • Sgiliau TG;
 • Sgiliau ymchwil;
 • Sgiliau trefnu;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV.

 

Amser ac ymrwymiad:   I’w gytuno.


Cofnodi Cynnwys Cyfresi Hanes a Materion Cyfoes ITV Cymru

Cefndir y prosiect:

Mae archif ITV yn un o’r archifau teledu mwyaf yn Ewrop (tua 250,000 o eitemau) gan gynnwys caniau o ffilm, tapiau a fformatau eraill.  Mae'n cynrychioli hanes diwylliannol, cymdeithasol a gwleidyddol unigryw Cymru yn ystod y 60 mlynedd diwethaf ac mae’n cynnwys rhai o ddelweddau teledu mwyaf eiconig yr oes.

Ymysg yr archif mae casgliadau o dapiau:

a) Cyfresi hanes ITV Cymru - ymysg y rhain mae dwy gyfres boblogaidd, sef “Canrif y Werin” (cofnod o atgofion y werin am ddigwyddiadau nodedig yr ugeinfed ganrif) a “Rhyfel y Cymry” (cyfres o gyfweliadau yn edrych ar effeithiau yr Ail Ryfel Byd ar Gymru a’i phobl);

b) Cyfresi materion cyfoes ITV Cymru - fel ‘Y Byd ar Bedwar’.

Mae cyfle wedi ei adnabod i wirfoddolwyr i gyfoethogi’r wybodaeth am y casgliadau hyn.

Prif dasgau: 

 • Gwylio’r rhaglen;
 • Rhestru’r testunau a drafodir ac enwau’r rhai sy’n cael eu cyfweld;
 • Trawsgrifio dyfyniadau nodedig.

 

Hanfodol:

 • Y gallu i ddeall ac ysgrifennu’r Gymraeg i safon uchel;
 • Sgilia TG (MS Word yn benodol);
 • Gwybodaeth am hanes Cymru yn yr 20fed ganrif;
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd;
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth;
 • Trefnus a manwl.

Cyfle i ddatblygu:

 • Sgiliau TG;
 • Gwell dealltwriaeth o hanes Cymru yn yr ugeinfed ganrif;
 • Sgiliau gweinyddol;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV.

 

Amser ac ymrwymiad:   I’w gytuno


Trawsgrifio Casgliad Don Griffiths

Cefndir y prosiect:

Bu Don Griffiths yn ffotograffydd i Bapurau Newydd Gogledd Cymru o 1960 – 2000.

Trosglwyddwyd ei gasgliad o negyddion, cardiau mynegai a’r hawlfraint i’r Llyfrgell yn ddiweddar.  Mae’r cardiau mynegai, sydd yn nhrefn yr wyddor mwy neu lai, yn rhoi manylion am enw’r eisteddwr ynghyd â dyddiad a chyfeirnod i’r negydd.

Er mwyn sicrhau mynediad i’r casgliad i staff a defnyddwyr y Llyfrgell mae cyfle wedi codi i drawsgrifio cynnwys y cardiau mynegai i daenlen bwrpasol. 

Prif dasgau: 

 • Trawsgrifio gwybodaeth o gardiau mynegai i daenlen excel; i feysydd:
 • Testun/Enw (cyfenw, yna enwau cyntaf);
 • Disgrifiad;
 • Dyddiad tynnu’r llun;
 • Rhif y negydd.

Hanfodol: 

 • Sgilia TG (MS Excel yn benodol);
 • Sgiliau rhifedd a llythrennedd da;
 • Y gallu i ddehongli llawysgrifen;
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth;
 • Trefnus a manwl.

Manteisiol:

 • Diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru.

Cyfle i ddatblygu:

 • Sgiliau TG;
 • Sgiliau trefniadol;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV.

Amser ac ymrwymiad:   I’w gytuno


Casgliad Guy Hughes

Cefndir y prosiect:

Mae casgliad Guy Hughes (1881-1972) yn cynnwys tua 8,000 o negyddion wedi eu rhifo sy’n cynrychioli ei waith fel ffotograffydd proffesiynol ym Mhwllheli o 1909 - ca.1945.
Portreadau stiwdio o fobl lleol yw’r rhan helaeth o’i waith.

I gydredeg â’r negyddion ceir deg o lyfrau dydd o’i stiwdio.  Mae’r rhif ar pob negydd yn cyfateb i gofnod yn y llyfrau dydd sy’n nodi manylion am destun y llun a’r dyddiad.

Gwahoddir gwirfoddolwyr i drawsgrifio cynnwys y llyfrau dydd i daenlen bwrpasol; bydd hyn yn ein galluogi i adnabod enwau testun pob llun a’u portreadau er mwyn hwyluso mynediad y cyhoedd at y casgliad.

Prif dasgau:  

 • Trawsgrifio gwybodaeth o’r llyfrau dydd i dempled excel; i feysydd:
 • Rhif negydd;
 • Dyddiad tynnu’r llun;
 • Enw(au);
 • Cyfeiriad.


Hanfodol: 

 • Sgilia TG (MS Excel yn benodol);
 • Sgiliau rhifedd a llythrennedd da;
 • Y gallu i ddehongli llawysgrifen;
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth;
 • Trefnus a manwl.


Manteisiol:

 • Gwybodaeth am enwau lleoedd a phentrefi yn ardal Pwllheli.


Cyfle i ddatblygu:

 • Sgiliau TG;
 • Sgiliau trefniadol;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV.

 

Amser ac ymrwymiad:   I’w gytuno


Rhestru Meicroffilmiau Ordnance Survey

Cefndir y prosiect:

Mae’r Llyfrgell yn meddu ar gasgliad o gardiau “aperture” meicroffurf; fe’u cynhyrchwyd gan Ordnance Survey rhwng 1979 a 1997 i ddarparu diweddariad i Lyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol o gynlluniau graddfa-fawr OS wedi iddynt orffen eu cyhoeddi fel mapiau printiedig.

Dim ond ar lefel cyfres mae’r ‘Survey Information on Microfilm’ (SIMS) yma wedi eu catalogio - does dim rhestr o’r taflenni unigol, felly mae’n amhosib adnabod beth yw eu cynnwys.  

Bydd rhestru'r mapiau yma yn hwyluso mynediad i staff at y cynnwys, yn hytrach na gorfod chwilio’r cypyrddau.

Prif dasgau:  

Nodi rhif y ddalen, rhif y gyfres a dyddiad pob cerdyn; a
Gwirio bod y cardiau wedi eu storio yn y drefn gywir.

Hanfodol:

 • Sgiliau TG (MS Excel yn benodol);
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd;
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth;
 • Trefnus a manwl.


Cyfle i ddatblygu:

 • Sgiliau TG;
 • Sgiliau trefnu;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV.


Amser ac ymrwymiad:   I’w gytuno.
 


Creu Erthyglau i Wicipedia

Cefndir y prosiect:

‘Wikipedia’ yw un o’r gwefannau mwyaf poblogaidd yn y byd, tra mai’r fersiwn Gymraeg yw’r wefan iaith Gymraeg mwyf poblogaidd erioed.  Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi ymrwymo i weithio gyda Wicipidia i ddatblygu cynnwys yn yr iaith Gymraeg a gwybodaeth ym mhob iaith am Gymru. Gall unrhywun olygu Wicipidia. O ychwanegu delweddau neu fynegai i greu erthyglau newydd sbon, mae Wicipidia yn cynnig platfform i bawb i rannu gwybodaeth gyda’r byd.

Lleoliad:

I gychwyn - Ystafell Ddarllen y De - o dan oruchwiliaeth Wicipediwr preswyl y Llyfrgell; yn dilyn cofnod prawf, gellid cyflawni'r dasg o bell.


Prif dasgau:

 • Defnyddio cronfeydd gwybodaeth dibynadwy (a ddarperir) i olygu a chyfoethogi erthyglau Wicipedia ar amrywiaeth o destunau yn ymwneud â Chymru
 • Defnyddio cronfeydd gwybodaeth dibynadwy i greu erthyglau Wicipedia newydd
 • Ychwanegu delweddau o 'Wikimedia Commons' i Erthyglau Wicipedia
 • Cyfoethogi eitemau 'Wikidata' (dewisiadol)

Hanfodol:

 • y gallu i gyrchu'r we
 • Llythrenedd a gramadeg rhagorol
 • y gallu i dderbyn cyfarwyddyd
 • y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth
 • trefnus a manwl

Manteisiol:

 • diddordeb yn haes a diwylliant Cymru
 • diddordeb mewn ymchwil hanesyddol


Cyfle i ddatblygu:

 • sgiliau TG
 • sgiliau ymchwilio
 • sgiliau ysgrifennu
 • profiad i gyfoethogi eich CV

Amser ac ymrwymiad: I'w gytuno


Ymchwilio Papurau Newydd

Cefndir y prosiect:

Pwrpas y dasg gwirfoddoli yma yw creu rhestr o gofnodion marwolaethau Cymry amlwg, er enghraifft:
gwleidyddion, actorion, cerddorion, byd chwaraeon, awduron, beirdd, ayyb; hefyd
Cymry llai enwog, ond sydd wedi bod yn llwyddiannus yn ei maes.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn paratoi’r ffordd i staff y Llyfrgell i gofnodi’r marwolaethau ar gatalog y Llyfrgell, ac i ddiweddaru’r cofnod ar y Bywgraffiadur Cymreig Ar-lein.  

Prif dasgau:  

Ymchwilio papurau newydd printiedig ac electronig;
Cofnodi marwolaethau ar daenlen Excel (enw’r goddrych, enw’r papur a’r dyddiad cyhoeddi);
Nodi dolen i unrhyw gofnod electronig.

Hanfodol: 

 • Y gallu i ddarllen a deall Cymraeg a Saesneg;
 • Sgilia TG (MS Excel yn benodol);
 • Ymwybyddiaeth o Gymry amlwg;
 • Y gallu i gyrchu’r we;
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd;
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth;
 • Trefnus a manwl.

 

Manteisiol:

 • Diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru.


Cyfle i ddatblygu:

 • Sgiliau TG;
 • Sgiliau ymchwilio;
 • Gwybodaeth am Gymry amlwg;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV.


Amser ac ymrwymiad: 
  I’w gytuno.