Cyfleoedd Cyfredol


Trawsgrifio cardiau mynegai rhaglenni ITV

Cefndir y prosiect:

 

Mae archif ITV yn cynrychioli hanes diwylliannol, cymdeithasol a gwleidyddol unigryw Cymru yn ystod y 60 mlynedd diwethaf.

O fewn yr archif mae casgliad o gardiau mynegai sy’n nodi manylion am gynnwys amrywiaeth o raglenni a wnaed gan ITV Cymru a Bryste. 

Mae cyfle i wirfoddolwyr i drawsgrifio’r data sydd ar y cardiau mynegai i ddogfen ‘Word’; bydd hyn yn galluogi yr Archifydd ITV i gopio’r trawsgrifiadau a’u huwchlwytho yn syth ar system ITV.

 

Prif dasgau: 

Trawsgrifio gwybodaeth o gardiau mynegai i ddogfen ‘Word’

 

Hanfodol: 

 • Sgiliau llythrenedd rhagorol;
 • Sgilia TG (MS Word yn benodol);
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd;
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth;
 • Trefnus a manwl.

 

Manteisiol:

 • Diddordeb mewn hanes diweddar.

 

Cyfle i ddatblygu:

 • Sgiliau TG;
 • Sgiliau trefniadol;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV

Amser ac ymrwymiad:   I’w gytuno


Croesawu’r Cyhoedd

This is a volunteer role description where the ability to communicate through the medium of Welsh is essential.

Cefndir y prosiect: 

Pwrpas y cyfle gwirfoddoli hwn yw cyfoethogi profiad y rhai sy’n ymweld â’r Llyfrgell; bydd hefyd yn gyfle i ganfod ac ymateb i farn ein defnyddwyr ar ein gwasanaethau.  Rydym yn chwilio am dîm o wirfoddolwyr dwyieithog, brwd, sy’n hoff o gwrdd â pobl newydd ac sy’n medru ymdrin â phobl o gefndiroedd, a chydag anghenion, amrywiol.  Bydd y tîm croeso yn sgwrsio â’r bobl sy’n ymweld â’r adeilad, yn ogystal â chynnal arolygon barn ac ymgynghoriadau perthnasol.  Darperir hyfforddiant. 

Lleoliad: 

Mannau cyhoeddus y Llyfrgell, o dan ofal staff yr is-adrannau Cysylltiadau Allanol a Gwasanaethau Ymwelwyr.

Prif dasgau:  

 • Croesawu, sgwrsio gydag ac ymateb i gwestiynau ymwelwyr;
 • Codi ymwybyddiaeth ymwelwyr a’u cyfeirio at yr arddangosfeydd a’r amryw gyfleusterau eraill o fewn yr adeilad;
 • Cynorthwyo gyda digwyddiadau;
 • Rhannu taflenni, cynnal arolygon barn ac ymgynghoriadau;
 • Cefnogi teithiau tywys o gylch yr adeilad.

Hanfodol: 

 • Dibynadwyedd;
 • Croesawgar a goddefgar;
 • Gwybodaeth dda am Gymru, ei hanes a’i phobl;
 • Gallu a hyder i ymdrin â phobl o gefndiroedd, a chydag anghenion, amrywiol;
 • Gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg.

Manteisiol:

 • Gwybodaeth am wasanaethau’r Llyfrgell;
 • Gallu i gyfathrebu mewn ieithioedd eraill yn ogystal ag yn y Gymraeg a Saesneg.

Cyfle i ddatblygu:

 • Sgiliau rhyngbersonol;
 • Sgiliau gweithio fel rhan o dîm;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV.

Amser ac ymrwymiad:  I’w gytuno


Casgliad arbennig ‘Brexit a Chymru’ o fewn Archif y We

Cefndir y prosiect:

Mae Archif We y DG (UKWA) yn casglu miliynau o wefannau bob blwyddyn ac yn eu cadw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. O fewn UKWA mae Casgliadau Arbennig wedi eu creu sy’n ffocysu ar thema benodol, gan gynnwys un ar ‘Brexit: Effaith ar Gymru’ (https://alpha.webarchive.org.uk/en/ukwa/collection/1023).

Rydym am ehangu cwmpawd y casgliad er mwyn cynnwys erthyglau penodol ‘Brexit a Chymru’ oddi wrth:

a) y tair prif ffynonell newyddion yng Nghymru, sef Wales Online, BBC a Golwg360; a

b) seiatau syniadau/sefydliadau addysgiadol, Partion Gwleidyddol, Undebau Llafur, Busnes yng Nghymru, Undebau Amaethyddol, Llywodraeth yng Nghymru, ayyb. 

Mae’n bwysig bod llais a barn y grwpiau hyn a’r cyfryngau Cymreig yn cael eu cofnodi yn y casgliad fel bod ymchwilwyr yn cael mynediad i ddeunydd amrywiol ac erthyglau penodol am effaith Brexit ar hyd a lled Cymru.

 

Prif dasgau: 

 • Chwilio o fewn Archif y We am erthyglau ar-lein yn ymwneud â Brexit gan BBC Wales, Wales Online, Golwg360 a sefydliadau Cymreig;
 • Dethol erthyglau ar-lein cyfredol i’w cynnwys o fewn Archif y We.
 • Cynnwys erthyglau ‘Brexit a Chymru’ sydd eisoes wedi eu hadnabod a'u cynnwys mewn Excel spreadsheet.
 • Trosglwyddo gwybodaeth o’r erthyglau i feysydd penodol (wedi eu paratoi gan aelod staff LlGC)  a’i arbed i  Archif y We; yn cynnwys – yr url, teitl a pherchennog yr erthygl, enw’r awdur, dyddiad cyhoeddi  a tag pwnc.

Hanfodol

 • Sgiliau TG (MS Excel yn benodol);
 • Sgiliau ymchwil;
 • Sgiliau llythrennedd da;
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd;
 • Y gallu i weithio gydag ychydig o arolygaeth;
 • Trefnus a manwl.

 Manteisiol:

 • Diddordeb yng ngwleidyddiaeth Cymru.

 

 Cyfle i ddatblygu:

 

 • Sgiliau TG;
 • Sgiliau ymchwil;
 • Sgiliau trefnu;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV.

 

Amser ac ymrwymiad:   I’w gytuno.


Cofnodi Cynnwys Cyfresi Hanes a Materion Cyfoes ITV Cymru

Cefndir y prosiect:

Mae archif ITV yn un o’r archifau teledu mwyaf yn Ewrop (tua 250,000 o eitemau) gan gynnwys caniau o ffilm, tapiau a fformatau eraill.  Mae'n cynrychioli hanes diwylliannol, cymdeithasol a gwleidyddol unigryw Cymru yn ystod y 60 mlynedd diwethaf ac mae’n cynnwys rhai o ddelweddau teledu mwyaf eiconig yr oes.

Ymysg yr archif mae casgliadau o dapiau:

a) Cyfresi hanes ITV Cymru - ymysg y rhain mae dwy gyfres boblogaidd, sef “Canrif y Werin” (cofnod o atgofion y werin am ddigwyddiadau nodedig yr ugeinfed ganrif) a “Rhyfel y Cymry” (cyfres o gyfweliadau yn edrych ar effeithiau yr Ail Ryfel Byd ar Gymru a’i phobl);

b) Cyfresi materion cyfoes ITV Cymru - fel ‘Y Byd ar Bedwar’.

Mae cyfle wedi ei adnabod i wirfoddolwyr i gyfoethogi’r wybodaeth am y casgliadau hyn.

Prif dasgau: 

 • Gwylio’r rhaglen;
 • Rhestru’r testunau a drafodir ac enwau’r rhai sy’n cael eu cyfweld;
 • Trawsgrifio dyfyniadau nodedig.

 

Hanfodol:

 • Y gallu i ddeall ac ysgrifennu’r Gymraeg i safon uchel;
 • Sgilia TG (MS Word yn benodol);
 • Gwybodaeth am hanes Cymru yn yr 20fed ganrif;
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd;
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth;
 • Trefnus a manwl.

Cyfle i ddatblygu:

 • Sgiliau TG;
 • Gwell dealltwriaeth o hanes Cymru yn yr ugeinfed ganrif;
 • Sgiliau gweinyddol;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV.

 

Amser ac ymrwymiad:   I’w gytuno


Cartwnau Mumph-Ymchwil Papurau Newydd (Western Mail)

Cefndir y prosiect:

 

Mae Mal Humphreys (Mumph) wedi cyfrannu cartwnau yn rheolaidd i’r Times, yr Independent a’r Western Mail ers 1991.  Yn ddiweddar, prynodd y Llyfrgell ei gasgliad o gartwnau.

Mae dwy elfen i’r dasg gwirfoddoli yma, sef:

1. adnabod a thynnu llun o gartwnau Mumph a ymddangosodd yn y Western Mail rhwng 1991 a 2002; a

2. creu rhestr sy’n nodi teitl a chyd-destun y storïau mae’r cartwnau yn ymwneud â hwy, ynghyd â dyddiadau cyhoeddi’r cartwnau.

Paratoir canllawiau ar gyfer adnabod a thynnu llun cartwnau Mumph, ynghyd â chreu rhestr Word ar gyfer nodi manylion y stori a’r dyddiad.

 

Prif dasgau:

 

 • Ymchwilio Western Mail 1991-2002;
 • Tynnu lluniau o’r cartwnau ar gamera;
 • Cofnodi’r stori, ei chyd-destun a dyddiad cyhoeddi’r cartwnau.

 

Hanfodol: 

 • Sgilia TG (MS Word yn benodol);
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd;
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth;
 • Trefnus a manwl.

 

Manteisiol:

 • Profiad o ddefnyddio camera;
 • Diddordeb mewn cartwnau;
 • Gwybodaeth am wleidyddiaeth / materion cyfoes y 1990au.

 

Cyfle i ddatblygu:

 • Sgiliau TG;
 • Sgiliau trefniadol;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV.

 

Amser ac ymrwymiad:   I’w gytuno

 


Creu Erthyglau i Wicipedia

Cefndir y prosiect:

‘Wikipedia’ yw un o’r gwefannau mwyaf poblogaidd yn y byd, tra mai’r fersiwn Gymraeg yw’r wefan iaith Gymraeg mwyf poblogaidd erioed.  Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi ymrwymo i weithio gyda Wicipidia i ddatblygu cynnwys yn yr iaith Gymraeg a gwybodaeth ym mhob iaith am Gymru. Gall unrhywun olygu Wicipidia. O ychwanegu delweddau neu fynegai i greu erthyglau newydd sbon, mae Wicipidia yn cynnig platfform i bawb i rannu gwybodaeth gyda’r byd.

Lleoliad:

I gychwyn - Ystafell Ddarllen y De - o dan oruchwiliaeth Wicipediwr preswyl y Llyfrgell; yn dilyn cofnod prawf, gellid cyflawni'r dasg o bell.


Prif dasgau:

 • Defnyddio cronfeydd gwybodaeth dibynadwy (a ddarperir) i olygu a chyfoethogi erthyglau Wicipedia ar amrywiaeth o destunau yn ymwneud â Chymru
 • Defnyddio cronfeydd gwybodaeth dibynadwy i greu erthyglau Wicipedia newydd
 • Ychwanegu delweddau o 'Wikimedia Commons' i Erthyglau Wicipedia
 • Cyfoethogi eitemau 'Wikidata' (dewisiadol)

Hanfodol:

 • y gallu i gyrchu'r we
 • Llythrenedd a gramadeg rhagorol
 • y gallu i dderbyn cyfarwyddyd
 • y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth
 • trefnus a manwl

Manteisiol:

 • diddordeb yn haes a diwylliant Cymru
 • diddordeb mewn ymchwil hanesyddol


Cyfle i ddatblygu:

 • sgiliau TG
 • sgiliau ymchwilio
 • sgiliau ysgrifennu
 • profiad i gyfoethogi eich CV

Amser ac ymrwymiad: I'w gytuno


Ymchwilio Papurau Newydd

Cefndir y prosiect:

Pwrpas y dasg gwirfoddoli yma yw creu rhestr o gofnodion marwolaethau Cymry amlwg, er enghraifft:
gwleidyddion, actorion, cerddorion, byd chwaraeon, awduron, beirdd, ayyb; hefyd
Cymry llai enwog, ond sydd wedi bod yn llwyddiannus yn ei maes.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn paratoi’r ffordd i staff y Llyfrgell i gofnodi’r marwolaethau ar gatalog y Llyfrgell, ac i ddiweddaru’r cofnod ar y Bywgraffiadur Cymreig Ar-lein.  

Prif dasgau:  

Ymchwilio papurau newydd printiedig ac electronig;
Cofnodi marwolaethau ar daenlen Excel (enw’r goddrych, enw’r papur a’r dyddiad cyhoeddi);
Nodi dolen i unrhyw gofnod electronig.

Hanfodol: 

 • Y gallu i ddarllen a deall Cymraeg a Saesneg;
 • Sgilia TG (MS Excel yn benodol);
 • Ymwybyddiaeth o Gymry amlwg;
 • Y gallu i gyrchu’r we;
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd;
 • Y gallu i weithio gyda ychydig o arolygaeth;
 • Trefnus a manwl.

 

Manteisiol:

 • Diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru.


Cyfle i ddatblygu:

 • Sgiliau TG;
 • Sgiliau ymchwilio;
 • Gwybodaeth am Gymry amlwg;
 • Profiad i gyfoethogi eich CV.


Amser ac ymrwymiad: 
  I’w gytuno.