Gwirfoddoli - helpwch ni i gyflawni!

Rydym yn awyddus iawn i agor ein drysau a rhoi cyfle i chi weithio’n wirfoddol yn y Llyfrgell. Bydd gwirfoddolwyr yn ymwneud â phob math o brosiectau diddorol gan ychwanegu at werth yr hyn a gyflawnir gan ein staff ar hyn o bryd. O bryd i’w gilydd byddwn yn gofyn am gymorth arbenigol, ond ar gyfer llawer o'n prosiectau y cyfan sydd ei angen yw brwdfrydedd a pharodrwydd i ddysgu.

O roi o’ch amser i ni byddwch chi, fel ni, ar eich ennill.

Sut y medrwch chi helpu?

Rhaglenni cyhoeddus – gall cyfleoedd gynnwys cynorthwyo mewn gweithgareddau, neu helpu gyda’n harddangosfeydd drwy groesawu ac ymateb i ymholiadau a gofynion aelodau’r cyhoedd.

Tu ôl i'r llenni – yn aml, dyma'r lle prysuraf, lle rydym yn rheoli, cadw a chynnal y casgliadau cenedlaethol. Gallwch roi trefn ar eitemau o’r casgliadau, a’n helpu wrth baratoi ar gyfer catalogio ac archifo, creu rhestrau neu ymchwilio, gan fanteisio ar eich sgiliau a'ch gwybodaeth.

O bell – mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn y broses o ddatblygu cyfleoedd i bobl i ddod yn wirfoddolwyr digidol trwy lwyfan torfoli newydd. Maes o law, bydd gwirfoddolwyr ar draws Cymru a thu hwnt yn medru cyfrannu at ein gwaith o’u cartrefi neu o ganolfannau lleol, fel llyfrgelloedd cyhoeddus.

Beth gewch chi o'r profiad?

  • Cyfleoedd i ddatblygu sgiliau a phrofiad o fewn y sector treftadaeth;
  • Hyfforddiant priodol;
  • Cwrdd â ffrindiau newydd sy’n mwynhau’r un diddordebau;
  • Cefnogi gwaith Llyfrgell Genedlaethol Cymru;
  • Profiad gwaith i ehangu eich CV.


Sut i gychwyn

Yn gyntaf ewch i weld Cyfleoedd cyfredol a/neu Cyfleoedd y Dyfodol i weld a oes un sy'n apelio. Darllenwch y disgrifiad rôl yn fanwl yn enwedig y Gofynion a'r Ymroddiad.

Cyn gwneud cais meddyliwch dros y canlynol:

  • eich rhesymau dros wirfoddoli;
  • sut byddai gwirfoddoli'n gweithio gyda'ch ymrwymiadau eraill.


Ar ôl penderfynu pa rôl wirfoddoli sy'n gweddu orau i'ch sgiliau a'ch diddordebau llenwch y ffurflen gais (a welir yn un o'r blychau Dogfennau Perthnasol ar law dde'r dudalen yma). Fel arfer rhoddir gwybod i ymgeiswyr am hynt eu cais drwy ebost.

Os na welwch rywbeth at eich dant ymhlith y prosiectau cyfredol yna beth am gofrestru nawr ar gyfer prosiectau’r dyfodol, fel bod modd i ni gysylltu â chwi eto pan ddaw'r amser.

Gydag unrhyw ymholiadau ac i gofrestru cysylltwch â:


Gwyneth Davies

Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Ebost: gwirfoddoli(at)llgc.org.uk

Ffôn: (01970) 632991


Cofiwch mai 16 yw'r oed ifancaf i wirfoddoli – ond does neb byth yn rhy hen i gychwyn!