Gwaith Comisiwn Archwiliwch Eich Archif gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Dyddiad Cau: 16 Hydref 2020

Mae wythnos Archwiliwch Eich Archif (21-29 Tachwedd 2020) yn ymgyrch cenedlaethol a gynhelir bob blwyddyn ym mis Tachwedd ac mae’n rhoi’r cyfle i archifdai Prydain arddangos y trysorau di-ri sydd i’w canfod ymysg eu casgliadau. Bwriad yr ymgyrch yw dathlu treftadaeth ddogfennol Cymru ac annog pobl i’w defnyddio a darganfod y storïau a’r ffeithiau sydd yn gudd mewn casgliadau archifdai. 

Eleni bydd ymgyrch ‘Archwiliwch’ Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn canolbwyntio ar annog unigolion i chwilio ein casgliadau helaeth a’u ddefnyddio i greu cynnwys creadigol newydd sbon. Rydym yn falch o gyhoeddi felly cyfle cyffrous i 3 unigolyn creadigol i wneud cais i ennill ffi o £100, a hynny am greu darn o waith newydd yn seiliedig ar eitemau o gasgliadau’r Llyfrgell. 

Felly, gwahoddir ceisiadau gan unigolyn i greu gwaith unigryw gan ddefnyddio eitem/au o’n casgliadau (rheiny sydd ar gael yn ar-lein) fel eu hysbrydoliaeth - yn eitemau print, archifol, llawysgrifau, graffigol neu clyweledol - er mwyn arddangos pwysigrwydd a pherthnasedd archifau ym mywydau pobl Cymru. Bydd y gweithiau a gomisiynir yn cael eu harddangos ar y we yn ystod wythnos Archwiliwch a byddwn yn gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus perfformio neu trafod eu gwaith, yn y gobaith o ysbrydoli eraill i fod yn greadigol gyda chasgliadau treftadaeth dogfennol Cymru.

Beth sy’n cael ei gynnig?

Mae 3 comisiwn gwerth £100 yr un ar gael i unigolion, parau neu grwpiau creadigol.

Pwy sy’n gymwys?

Mae’r cyfle yma yn agored, ond heb ei gyfyngu i:

 • Cyfansoddwyr
 • Cerddorion
 • Animeiddwyr
 • Beirdd / Llenorion
 • Arlunwyr/Artistiaid (pob cyfrwng)
 • Dylunwyr dillad

Bydd ceisiadau ar gyfer bob cyfrwng artistig yn cael eu hystyried, er bydd yn rhaid i'r gwaith fod yn wreiddiol.

Y dasg

Defnyddio unrhyw eitem(au) sydd wedi eu digido o gasgliad archifau, llawysgrifau, darluniau, mapiau, ffotograffau, deunydd print neu gasgliadau Archif Sgrin a Sain y Llyfrgell Genedlaethol fel sail ar gyfer darn artistig newydd. Gall hynny gynnwys, ond heb ei gyfyngu i:

 • Cyfansoddi a pherfformio cân wreiddiol
 • Creu animeiddiad
 • Llunio cerdd neu unrhyw ddarn llenyddol
 • Creu darn o waith celf (unrhyw gyfrwng)
 • Cynllunio darn/darnau o ddillad

Gofynion y cais 

Byddwn yn gofyn i ymgeiswyr adnabod eitem(au) o ddiddordeb iddynt, sydd wedi eu digido ac ar gael ar wefan y Llyfrgell Genedlaethol, yn ogystal â gwefannau allanol detholedig. 

Am fanylion pellach ar y casgliadau hynny sydd ar gael yn ddigidol ewch i'r tudalennau gwe: 

Neu mae modd chwilio ein Catalog a dethol ‘wedi’i ddigido’ wrth iddo ymddangos yn y blwch chwilio.

Bydd angen i ymgeiswyr ddanfon brîff cryno at y Llyfrgell yn amlinellu'r hyn sydd wedi eu hysbrydoli a disgrifiad bras o’r darn artistig terfynol. 

Wedi i’r Llyfrgell ddethol yr ymgeiswyr llwyddiannus, bydd angen iddynt fynd ati i lunio’r darn hynny ag amlinellwyd yn eu brîff a’i gyflwyno mewn pryd i’w gyhoeddi yn ystod wythnos Archwiliwch Eich Archif.

Bydd y gwaith terfynol yn cael ei arddangos ar wefannau a chyfryngau cymdeithasol y Llyfrgell, ac o bosib mewn arddangosfa yn y Llyfrgell yn y dyfodol.

Sut i wneud cais

Danfonwch brîff byr yn amlinellu:

 • Yr eitem/eitemau sydd wedi’ch hysbrydoli
 • Disgrifiad bras o’r darn artistig terfynol
 • Pam bod gennych ddiddordeb yn y prosiect / ymgyrch
 • Eich diddordeb mewn hanes a threftadaeth Cymru
 • Disgrifiad neu esiampl o’ch gwaith blaenorol

Mae croeso i chi gysylltu â’r Llyfrgell drwy e-bostio post@llyfrgell.cymru i drafod ymhellach.

Dyddiad cau

12.00pm (hanner dydd) ar ddydd Gwener 16 Hydref 2020

Beth sy’n digwydd nesaf? 

Byddwn yn dethol y ceisiadau llwyddiannus ac yn danfon cadarnhad at yr ymgeiswyr hynny ar Ddydd Mercher 21 Hydref 2020. 

Dyddiad cwblhau a chyflwyno’r gwaith yw 16 Tachwedd a byddwn yn anfon cytundeb i’w arwyddo i'r 3 ymgeisydd llwyddiannus.